Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Notariāta likuma 325. pantā paredzētajā gadījumā zvērināts notārs ir kompetents šķirt laulību un izdot laulības šķiršanas apliecību.

Notariāta likums un tā tulkojums angļu valodā pieejams šeit – Notariāta likums (likumi.lv)

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Tiesu administrācija.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Apliecību nolēmumam saskaņā ar Regulas 36.panta pirmās daļas a) punktu izsniedz tiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu.

Apliecību nolēmumam saskaņā ar Regulas 36.panta pirmās daļas b) punktu izsniedz tiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu. Ja nolēmumu pieņēmusi bāriņtiesa Regulas 1.panta otrās daļas b), c), d), e) punkta ietvaros, apliecību saskaņā ar Regulas 36.panta pirmās daļas b) punktu izsniedz bāriņtiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu.

Apliecību nolēmumam saskaņā ar Regulas 36.panta pirmās daļas c) punktu izsniedz Rīgas pilsētas tiesa.

Apliecību publiskam aktam laulības šķiršanas lietā saskaņā ar Regulas 66.panta pirmās daļas a) punktu izsniedz zvērināts notārs.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Koriģēt apliecību Regulas 37. panta ietvaros ir kompetenta tā tiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu.

Koriģēt vai atsaukt apliecību Regulas 48. panta pirmās daļas ietvaros ir kompetenta tā tiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu.

Izdot Regulas 49. pantā minēto apliecību par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu ir kompetenta tā tiesa, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu .

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Kompetentā tiesa Regulas 30.panta trešās daļas, 40. panta otrās daļas un 58. panta pirmās daļas ietvaros ir tā rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā ir nolēmuma izpildīšanas vieta vai arī atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, —atbildētāja dzīvesvieta vai juridiskā adrese.

Par pirmās instances tiesas lēmumu ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā var iesniegt blakus sūdzību. Blakus sūdzība iesniedzama tiesai, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu, un tā adresējama attiecīgajai apelācijas instances tiesai, bet apelācijas instances tiesas lēmumu par blakus sūdzību var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot blakus sūdzību.

Par pirmās instances tiesas lēmumu ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas vai izpildes atteikuma lietā var iesniegt blakus sūdzību. Blakus sūdzība iesniedzama tiesai, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu, un tā adresējama attiecīgajai apelācijas instances tiesai (Regulas 61. pants).

Tikai ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā apgabaltiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot blakus sūdzību (Regulas 62. pants).

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Zvērināts tiesu izpildītājs.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Kompetentā tiesa Regulas 61. panta ietvaros ir attiecīgā apelācijas instances tiesa. Blakus sūdzība iesniedzama tai tiesai, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu, bet tā ir adresējama attiecīgajai apelācijas instances tiesai.

Tikai ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā apgabaltiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot blakus sūdzību (Regulas 62. pants). Blakus sūdzība iesniedzama apgabaltiesai, kas pieņēmusi pārsūdzamo lēmumu, un tā adresējama kasācijas instances tiesai.

Gan Regulas 61. panta, gan 62. panta gadījumā blakus sūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Lietas dalībnieks, kuram tiesas lēmums nosūtīts saskaņā ar Civilprocesa likuma 56.2 pantu (Tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana personai, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā) blakus sūdzību var iesniegt 15 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas.

Iesniedzot blakus sūdzību, iemaksājama drošības nauda 70 euro apmērā.

Blakus sūdzību izskata rakstveida procesā. Par blakus sūdzības izskatīšanas dienu tiesa paziņo lietas dalībniekiem. Lēmuma norakstu triju dienu laikā no blakus sūdzības izskatīšanas dienas nosūta lietas dalībniekiem. Par blakus sūdzību pieņemtais lēmums nav pārsūdzams, un tas stājas likumīgā spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Blakus sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtību nosaka Civilprocesa likuma 55.nodaļa.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Centrālā iestāde Regulas ietvaros ir:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536

E-pasts: pasts@tm.gov.lv

Telefona Nr. +371 67036802

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Vispārīgi atbilstoši Latvijas tiesiskajam regulējumam piekrišana nepieciešama ievietošanai pie jebkuriem bērna radiniekiem vai tuviniekiem un arī citām personām. Tomēr pastāv izņēmums, kas ir saistīts ar ievietošanas ilgumu. Proti, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pantā noteiktajam vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem. Šajā gadījumā vecākam jānoformē pilnvara, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citu personu.

Vēršam uzmanību, ka minētais nosacījums attiecināms tikai uz tādiem bērniem, kas atrodas vecāku aprūpē un bērna nodošana citas personas aprūpē nav ilgāka par trīs mēnešiem.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Saziņas valodas ir latviešu un angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Lūgumiem, kas minēti 80.panta 1. un 2. punktā, un jebkuriem papildu dokumentiem pievieno tulkojumu latviešu valodā.

Lūgumam, kas minēts 81.panta 1. punktā, un jebkuriem pavaddokumentiem pievieno tulkojumu latviešu valodā.

Lūgumam un jebkādiem papildu dokumentiem, kas minēti 82.panta 1. punktā, pievieno tulkojumu latviešu valodā.

Apliecību brīvā teksta lauka tulkojums veicams latviešu valodā.

Lapa atjaunināta: 15/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.