Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nadležna tijela iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) Uredbe („autentična isprava”) javni su bilježnici. Informacije o javnim bilježnicima koji posluju u Republici Litvi dostupne su na internetskim stranicama Litavske javnobilježničke komore:

„Sporazumi” iz članka 2. stavka 2. točke 3. trenutačno nisu predviđeni litavskim nacionalnim pravom.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Služba za pravnu pomoć koju jamči država (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) („Služba”) tijelo je koje odobrava pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2. Uredbe. Zahtjevi za sekundarnu pravnu pomoć koju jamči država podnose se područnim odjelima Službe:

 • Odjel u Vilniusu (Odminių g. 3, Vilnius; tel.: (+370) 700 00 211);
 • Odjel u Kaunasu (Kęstučio g. 21, Kaunas; tel.: (+370) 700 00 177);
 • Odjel u Klaipėdi (Vilties g. 10, Klaipėda; tel.: (+370) 700 00 191);
 • Odjel u Šiauliaiu (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; tel.: (+370) 700 00 214).

Informacije o općinama koje opslužuju područni odjeli Službe dostupne su na internetskim stranicama Službe:

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Okružni sud (apylinkės teismas) koji je donio odluku nadležan je za izdavanje potvrde u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama (a) i (b), a Regionalni sud u Vilniusu (apygardos teismas) koji je donio odluku nadležan je za izdavanje potvrde u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c).

Informacije o litavskim sudovima i njihovoj mjesnoj nadležnosti dostupne su na internetskim stranicama litavskih sudova:

Javni bilježnici koji su ovjerili autentične isprave nadležni su za izdavanje potvrda u skladu s člankom 66. Uredbe.

Javni bilježnici koji su ovjerili autentične isprave nadležni su za ispravak potvrda u skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Okružni sud koji je donio odluku ili Regionalni sud u Vilniusu koji je donio odluku nadležan je za ispravak potvrde u skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe.

Okružni sud koji je donio odluku nadležan je za ispravak potvrde u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe.

Okružni sud koji je donio odluku nadležan je za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti u skladu s člankom 49. Uredbe.

Informacije o litavskim sudovima i njihovoj mjesnoj nadležnosti dostupne su na internetskim stranicama litavskih sudova:

Javni bilježnici koji su ovjerili autentične isprave nadležni su za izdavanje potvrda u skladu s člankom 66. Uredbe.

Javni bilježnici koji su ovjerili autentične isprave nadležni su za ispravak potvrda u skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Nadležni sud iz članka 30. stavka 3. Uredbe jest Žalbeni sud Litve (apeliacinis teismas).

Nadležni sud iz članka 40. stavka 2. Uredbe jest Žalbeni sud Litve.

Nadležna tijela ili sudovi iz članka 58. stavka 1. Uredbe su:

 • Žalbeni sud Litve, ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na članku 39. Uredbe ili na drugim osnovama navedenima u Uredbi;
 • sudski izvršitelji, ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na drugim razlozima utvrđenima u nacionalnom pravu koji su dopušteni Uredbom.

Nadležni sudovi iz članka 61. stavka 2. su:

 • Žalbeni sud Litve, ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na članku 39. Uredbe ili na drugim osnovama navedenima u Uredbi;
 • okružni sudovi putem sudskih izvršitelja koji provode odluku, ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na drugim razlozima utvrđenima u nacionalnom pravu koji su dopušteni Uredbom.

Nadležni sudovi iz članka 62. stavka 2. su:

 • Vrhovni sud Litve (Aukščiausiasis Teismas), ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na članku 39. Uredbe ili na drugim osnovama navedenima u Uredbi;
 • okružni sudovi, a zatim Vrhovni sud Litve, ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na drugim razlozima utvrđenima u nacionalnom pravu koji su dopušteni Uredbom.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Tijela nadležna za izvršenje iz članka 52. Uredbe sudski su izvršitelji. Informacije o sudskim izvršiteljima koji djeluju u Litvi i njihovoj mjesnoj nadležnosti dostupne su na internetskim stranicama Litavske komore sudskih izvršitelja:

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Postupci pravne zaštite iz članka 61. su sljedeći:

 • ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na članku 39. Uredbe ili na drugim osnovama utvrđenima u Uredbi – zahtjev za preispitivanje odluke Žalbenog suda Litve o zahtjevu za odbijanje izvršenja, koji se može podnijeti u roku od trideset dana od datuma dostave odluke stranci. Taj zahtjev razmatra tročlano vijeće Žalbenog suda Litve. Pravila za razmatranje pojedinačnih pritužbi primjenjuju se mutatis mutandis na ispitivanje tih zahtjeva. U svim slučajevima odluku donosi sud koji je ispitao zahtjev za preispitivanje odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja. Ta odluka postaje konačna na dan donošenja;
 • ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na drugim razlozima utvrđenima u nacionalnom pravu koji su dopušteni Uredbom, pritužba na nalog sudskog izvršitelja u vezi sa zahtjevom za odbijanje izvršenja, koja se može podnijeti sudskom izvršitelju u roku od dvadeset dana od datuma na koji je osoba koja je podnijela pritužbu saznala ili trebala saznati za nalog sudskog izvršitelja u vezi sa zahtjevom za odbijanje izvršenja, a najkasnije devedeset dana od datuma na koji je predmetna mjera provedena. Sudski izvršitelj ispituje pritužbu u roku od pet radnih dana od primitka pritužbe i o njoj izdaje nalog. Ako sudski izvršitelj u cijelosti ili djelomično odbije pritužbu, pritužba i nalog sudskog izvršitelja prosljeđuju se okružnom sudu nadležnom za područje u kojem se nalazi ured sudskog izvršitelja najkasnije na radni dan nakon izdavanja naloga.

Postupci pravne zaštite iz članka 62. sljedeći su:

 • ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na članku 39. Uredbe ili na drugim razlozima utvrđenima u Uredbi, protiv odluke Žalbenog suda Litve o zahtjevu za odbijanje izvršenja može se podnijeti žalba u kasacijskom postupku u skladu s pravilima kojima se uređuje postupak pred Kasacijskim sudom. Žalba u kasacijskom postupku Vrhovnom sudu Litve može se podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma donošenja odluke protiv koje je podnesena žalba;
 • ako se zahtjev za odbijanje izvršenja temelji na drugim razlozima utvrđenima u nacionalnom pravu koji su dopušteni Uredbom, zasebna žalba protiv odluke okružnog suda o nalogu sudskog izvršitelja u pogledu zahtjeva za odbijanje izvršenja može se podnijeti u roku od sedam radnih dana od datuma dostave odluke stranci. Ta zasebna žalba regionalnom sudu podnosi se putem okružnog suda čija je odluka predmet žalbe. Protiv odluke regionalnog suda o zasebnoj žalbi protiv odluke okružnog suda može se podnijeti žalba u kasacijskom postupku u skladu s pravilima kojima se uređuje postupak pred Kasacijskim sudom. Žalba u kasacijskom postupku Vrhovnom sudu Litve može se podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma donošenja odluke koja je predmet žalbe.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih u skladu s člankom 76. Uredbe sljedeći su:

– Ministarstvo pravosuđa Republike Litve središnje je tijelo odgovorno za priopćavanje informacija o nacionalnim zakonima, postupcima i uslugama dostupnima u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću iz članka 77. stavka 1. Uredbe; adresa: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; tel.: (+370 5) 266 29 81; faks: (+370 5) 262 59 40; e-adresa: rastine@tm.lt; priopćavanje informacija poštom i elektroničkom poštom; informacije na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa na litavskom jeziku: https://tm.lrv.lt/lt; na engleskom: https://tm.lrv.lt/en.

– Državna služba za zaštitu prava djece i posvajanje pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) središnje je tijelo nadležno za obavljanje ostalih zadaća koje su Uredbom propisane za središnja tijela; adresa: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; tel.: (+370 5) 231 0928; e-adresa: info@vaikoteises.lt; priopćavanje informacija poštom i elektroničkom poštom; informacije na internetskim stranicama Državne službe za zaštitu prava djece i posvajanje pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada na litavskom jeziku: https://vaikoteises.lt/; na engleskom: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Litavskim pravom nisu predviđene kategorije bliskih srodnika iz članka 82. stavka 2. ako za smještaj djeteta nije potreban pristanak litavskog nadležnog tijela.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Engleski, kao i litavski, prihvaća se za komuniciranje sa središnjim tijelima u skladu s člankom 91. stavkom 3.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Jezik prihvaćen za prijevode u skladu s člankom 80. stavkom 3., člankom 81. stavkom 2., člankom 82. stavkom 4. i člankom 91. stavkom 2. jest litavski.

Posljednji put ažurirano: 26/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.