Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Tijela ovlaštena za sastavljanje javne isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b)

Svi javni bilježnici upisani u javnobilježničku komoru (Chambre des Notaires) Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Tijela ovlaštena za upis sporazuma u registar iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1.

Predsjednik okružnog suda (Tribunal d’arrondissement)

Sudovi i tijela nadležna za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sudovi nadležni za ispravak potvrda iz članka 37. stavka 1.

Sud koji je izdao potvrdu.

Sudovi nadležni za ispravak potvrda iz članka 48. stavka 1.

Sud koji je izdao potvrdu.

Sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi suspenzija ili ograničenje ovjerene odluke iz članka 49.

Sud koji je izdao potvrdu.

Sudovi ili tijela nadležna za ispravak potvrda iz članka 66. stavka 3. u vezi s člankom 37. stavkom 1.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.)

Okružni sud koji odlučuje u građanskim stvarima (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Sudovi nadležni za izvršenje iz članka 52.

Nije primjenjivo.

Sudovi nadležni za odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.)

Okružni sud koji odlučuje u građanskim stvarima.

Sudovi nadležni za odbijanje izvršenja odluke (članak 58. stavak 1.)

Okružni sud koji odlučuje u građanskim stvarima.

Sudovi nadležni za žalbene postupke protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja (članak 61. stavak 2.)

Žalbeni sud koji odlučuje u građanskim stvarima (Cour d’appel siégeant en matière civile).

Sudovi nadležni za daljnje pravne lijekove protiv presude donesene povodom pravnog lijeka iz članka 61. (članak 62.)

Vrhovni sud (Cour de Cassation).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Svi sudski izvršitelji koji su članovi Komore sudskih izvršitelja (Chambre des Huissiers) Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Postupci pravne zaštite protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja (članak 61.)

Pravni lijek predviđen člankom 61. podnosi se sljedećim sudovima:

– u Luxembourgu, žalbenom sudu koji odlučuje u građanskim stvarima (Cour d’appel siégeant en matière civile).

Postupci pravne zaštite protiv odluke donesene povodom pravnog lijeka iz članka 61. (članak 62.)

U skladu s člankom 61., odluka donesena povodom pravnog lijeka može se pobijati:

– u Luksemburgu, podnošenjem žalbe u kasacijskom postupku (pourvoi en cassation).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Glavni javni tužitelj (Procureur Général d’Etat) imenovano je središnje tijelo.

Glavni javni tužitelj

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Faks: (+352) 47 05 50

E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Francuski, njemački i engleski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Francuski i njemački.

Posljednji put ažurirano: 16/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.