Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nije primjenjivo.

Objašnjenje: u Nizozemskoj ne postoji način da se pitanja obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe utvrde u autentičnoj ispravi ili sporazumu. U Nizozemskoj o pitanjima koja su obuhvaćena područjem primjene Uredbe može odlučiti samo sudac sudskom odlukom.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Ured za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand)

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

– Članak 36. stavak 1.: sudac koji je donio presudu na koju se potvrda odnosi.

– Članak 66.: nije primjenjivo (vidjeti objašnjenje za članak 2. stavak 2. točku 2. podtočku (b) i točku 3.).

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

– Članak 37. stavak 1.: sudac koji je donio presudu na koju se potvrda odnosi.

– Članak 48. stavak 1.: sudac koji je donio presudu na koju se potvrda odnosi.

– Članak 49. stavak 1.: sudac koji je donio presudu na koju se potvrda odnosi.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

– Članak 30. stavak 3.: Odluke u području roditeljske odgovornosti: sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri sudu u mjestu boravišta djeteta ili, ako mjesto boravišta djeteta u Nizozemskoj nije poznato, u mjestu djetetova uobičajenog boravišta. Ako to nije slučaj, sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri Sudu u Hagu (Rechtbank Den Haag).

Odluke u bračnim predmetima: sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri sudu u mjestu boravišta podnositelja zahtjeva ili, ako mjesto boravišta podnositelja zahtjeva u Nizozemskoj nije poznato, u mjestu uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva u Nizozemskoj. Ako to nije slučaj, sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri Sudu u Hagu (Rechtbank Den Haag).

– Članak 40. stavak 2.: Odluke u području roditeljske odgovornosti: sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri sudu u mjestu boravišta djeteta ili, ako mjesto boravišta djeteta u Nizozemskoj nije poznato, u mjestu djetetova uobičajenog boravišta. Ako to nije slučaj, sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri Sudu u Hagu (Rechtbank Den Haag).

Odluke u bračnim predmetima: sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri sudu u mjestu boravišta podnositelja zahtjeva ili, ako mjesto boravišta podnositelja zahtjeva u Nizozemskoj nije poznato, u mjestu uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva u Nizozemskoj. Ako to nije slučaj, sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri Sudu u Hagu (Rechtbank Den Haag).

– Članak 58. stavak 1.: sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri sudu u mjestu boravišta djeteta ili, ako mjesto boravišta djeteta u Nizozemskoj nije poznato, u mjestu djetetova uobičajenog boravišta. Ako to nije slučaj, sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri Sudu u Hagu (Rechtbank Den Haag).

– Članak 61. stavak 2.: Žalbeni sud (Gerechtshof).

– Članak 62.: Vrhovni sud (Hoge Raad).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

– policija uz pomoć državnog odvjetništva (u skladu s člancima 812. i 813. Zakona o parničnom postupku);

– sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri sudu u mjestu boravišta djeteta ili, ako mjesto boravišta djeteta u Nizozemskoj nije poznato, u mjestu djetetova uobičajenog boravišta. Ako to nije slučaj, sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu pri Sudu u Hagu (Rechtbank Den Haag).

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

– Članak 61.: pravni lijek podnesen žalbenom sudu (gerechtshof);

– Članak 62.: žalba u kasacijskom postupku podnesena Vrhovnom sudu (Hoge Raad).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

The Department Legal and International Affairs of the Direction (Odjel za pravne i međunarodne poslove Uprave)

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice (Pravna politika za mlade Ministarstva pravosuđa i sigurnosti)

Turfmarkt 147

2511 DP Hag

PO Box 20301

2500 EH Hag

Tel.: +31 0 70 370 62 52;

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Ne postoje (nije primjenjivo).

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Nizozemski i engleski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Nizozemski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 31/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.