Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

  Poljska

  Sadržaj omogućio
  Poljska

  Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

  Ne postoje.

  Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

  Ne postoje.

  Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

  Članak 36. stavak 1.

  Sud države članice podrijetla na zahtjev stranke izdaje potvrdu za:

  a) odluke u bračnim sporovima upotrebom obrasca iz Priloga II.;

  regionalni sud (sąd okręgowy) koji je donio odluku;

  b) odluke u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću upotrebom obrasca iz Priloga III.;

  okružni sud (sąd rejonowy) koji je donio odluku;

  regionalni sud koji je donio odluku o razvodu, zakonskoj rastavi ili poništaju braka u pogledu odluke o roditeljskoj odgovornosti;

  c) odluku kojom se nalaže povratak djeteta iz članka 2. stavka 1. točke (a) i, ako je primjenjivo, sve privremene mjere, uključujući zaštitne mjere, naložene u skladu s člankom 27. stavkom 5., koje su priložene odluci, uz upotrebu obrasca iz Priloga IV.;

  Regionalni sud u Białystoku

  Regionalni sud u Gdanjsku

  Regionalni sud u Katowicama

  Regionalni sud u Krakovu

  Regionalni sud u Lublinu

  Regionalni sud u Łódźu

  Regionalni sud u Poznańu

  Regionalni sud u Rzeszówu

  Regionalni sud u Szczecinu

  Regionalni sud u Varšavi

  Regionalni sud u Wrocławu

  Članak 66. ne primjenjuje se.

  Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

  Članak 37. stavak 1.

  Sud države članice podrijetla na zahtjev ispravlja potvrdu i može je po službenoj dužnosti ispraviti ako, zbog bitne pogreške ili propusta, postoji neusklađenost između odluke koju treba izvršiti i potvrde.

  Sud koji je donio odluku (okružni sud ili regionalni sud).

  Članak 48. stavak 1.

  Sud države članice podrijetla na zahtjev ispravlja potvrdu i može je po službenoj dužnosti ispraviti ako zbog bitne pogreške ili propusta postoji neusklađenost između odluke i potvrde.

  Sud koji je donio odluku (okružni sud ili regionalni sud).

  Članak 49.

  Ako i u mjeri u kojoj je odluka potvrđena u skladu s člankom 47. prestala biti izvršiva ili je njezina izvršivost suspendirana ili ograničena, potvrda u kojoj se navodi neizvršivost ili ograničenje izvršivosti izdaje se, na temelju zahtjeva podnesenog u bilo kojem trenutku sudu države članice podrijetla, upotrebom standardnog obrasca iz Priloga VII.

  Sud koji je donio odluku (okružni sud ili regionalni sud).

  Članak 66. ne primjenjuje se.

  Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

  Članak 30. stavak 3.

  Svaka zainteresirana strana može u skladu s postupcima iz članaka od 59. do 62. i, prema potrebi, odjeljka 5. ovog poglavlja i poglavlja VI. podnijeti zahtjev za odluku o tome da ne postoje razlozi za odbijanje priznavanja iz članaka 38. i 39.

  Regionalni sud.

  Članak 40.

  1. Na zahtjev za odbijanje priznavanja na odgovarajući se način primjenjuju postupci predviđeni u člancima od 59. do 62. te, prema potrebi, odjeljku 5. ovog poglavlja i poglavlju VI.

  2. Mjesna nadležnost suda utvrđuje se pravom države članice u kojoj je pokrenut postupak za nepriznavanje.

  Regionalni sud.

  Članak 58. stavak 1.

  Zahtjev za odbijanje izvršenja na temelju članka 39. podnosi se regionalnom sudu.

  Zahtjev za odbijanje izvršenja na temelju drugih razloga utvrđenih ili dopuštenih ovom Uredbom podnosi se sudu nadležnom za izvršenje odluke.

  Članak 61. stavak 2.

  Osporavanje ili pravni lijek podnosi se tijelu ili sudu koji je naveden kao tijelo ili sud kojem treba podnijeti takvo osporavanje ili pravni lijek.

  Žalbeni sud (sąd apelacyjny) i, u slučaju iz članka 58. stavka 1., viši sud od suda nadležnog za izvršenje odluke.

  Članak 62.

  Pravni lijek žalbenom sudu.

  Žalba u kasacijskom postupku Vrhovnom sudu (Sąd Najwyższy).

  U pogledu članka 58. stavka 1. ne postoje pravni lijekovi.

  Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

  Članak 52.

  Zahtjev za izvršenje podnosi se tijelu nadležnom za izvršenje u skladu s pravom države članice izvršenja.

  Regionalni sud – u odnosu na odluke suda u trećoj državi kojima se nalaže povratak djeteta u skladu s Haškom konvencijom iz 1980. ili odvođenje djeteta u skladu s Haškom konvencijom iz 1980.

  Okružni sud – u vezi s odlukama koje se odnose na roditeljsku odgovornost.

  Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

  Članak 61. stavak 2.

  Osporavanje ili pravni lijek podnosi se tijelu ili sudu koji je naveden kao tijelo ili sud kojem treba podnijeti takvo osporavanje ili pravni lijek.

  Žalbeni sud.

  Članak 62.

  Vrhovni sud.

  Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

  Središnje tijelo:

  ministar pravosuđa.

  Zadaće središnjeg tijela obavlja:

  Odjel za međunarodne postupke u području obiteljskog prava (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Odjel za obitelj i maloljetnike (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Varšava

  Tel.: (+48) 22 23 90 470

  Faks: (+48) 22 89 70 321

  E-adresa: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl ili polandchildabduction@ms.gov.pl

  Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

  Ne postoje.

  Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

  Poljski, njemački i engleski.

  Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

  Poljski.

  Posljednji put ažurirano: 08/12/2023

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.