Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Tijela iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b): nije primjenjivo.

Tijela iz članka 2. stavka 2. točke 3.: nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Tijela iz članka 74. stavka 2.:

i. u kopnenom dijelu Portugala: Zavod za socijalno osiguranje (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. u autonomnoj regiji Madeiri: Zavod za socijalno osiguranje Madeire (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. u autonomnoj regiji Azora: Zavod za socijalno osiguranje Azora (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. na portugalskom državnom području: matičari (conservadores do registo civil) ako su dodijelili pravnu pomoć na temelju izjave župnih vijeća (juntas de freguesia) kojom se potvrđuje imovinsko stanje građanina (članak 34. stavak 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 135/99 od 22. travnja 1999. u vezi s člankom 16. stavkom 1. točkom (rr) Zakona br. 75/2013 od 12. rujna 2013.) ili izjave javne ustanove za socijalnu skrb u kojoj je osoba primljena (članak 10. stavak 3. Pravilnika o registracijskim biljezima i javnobilježničkim pristojbama (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado).

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Za izdavanje potvrda povezanih s odlukama predviđenima u članku 36. stavku 1.:

i. u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću: obiteljski sudovi i sudovi za maloljetnike (Juízos de família e menores); ako oni ne postoje, lokalni građanski sudovi (Juízo locais cíveis); ako oni ne postoje, opći sudovi (Juízos de Competência Genérica); matični uredi (Conservatórias de registo civil);

ii. u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću: povjerenstva za zaštitu djece i mladih (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. za povratak djece te privremene i zaštitne mjere: obiteljski sudovi i sudovi za maloljetnike; ako oni ne postoje, lokalni građanski sudovi; ako oni ne postoje, opći sudovi;

iv. za pitanja povezana s privremenim i zaštitnim mjerama: povjerenstva za zaštitu djece i mladih.

Za izdavanje potvrda povezanih s javnim ispravama iz članka 66.: nije primjenjivo.

Za izdavanje potvrda povezanih sa sporazumima obuhvaćenima člankom 66.:

i. u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću: obiteljski sudovi i sudovi za maloljetnike; ako oni ne postoje, lokalni građanski sudovi; ako oni ne postoje, opći sudovi; matični uredi;

ii. u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću: povjerenstva za zaštitu djece i mladih.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Za ispravak potvrda iz članka 37. stavka 1.:

obiteljski sudovi i sudovi za maloljetnike; ako oni ne postoje, lokalni građanski sudovi; ako oni ne postoje, opći sudovi. Matični uredi i povjerenstva za zaštitu djece i mladih (samo u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću).

Za ispravak potvrda iz članka 66. stavka 3.: nije primjenjivo.

Za ispravak potvrda iz članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1.:

i. obiteljski sudovi i sudovi za maloljetnike; ako oni ne postoje, lokalni građanski sudovi; ako oni ne postoje, opći sudovi za odluke kojima se dodjeljuje pravo na kontakt s djetetom i odluke o povratku djeteta u skladu s člankom 29. stavkom 6.;

ii. matični uredi i povjerenstva za zaštitu djece i mladih za odluke kojima se dodjeljuje pravo na kontakt s djetetom.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Za potrebe članka 30. stavka 3., članka 52., članka 40. stavka 1. i članka 58. stavka 1.:

obiteljski sudovi i sudovi za maloljetnike; ako oni ne postoje, lokalni građanski sudovi; ako oni ne postoje, opći sudovi.

Za potrebe članka 62. ili članka 61. stavka 2.:

Sud koji je donio pobijanu presudu bit će – ovisno o slučaju – obiteljski sud i sud za maloljetnike, lokalni građanski sud ili opći sud, koji će žalbu uputiti Žalbenom sudu (Tribunal da Relação) na razmatranje. U slučaju daljnje žalbe nakon odluke Žalbenog suda, žalba se podnosi Žalbenom sudu, koji je zatim upućuje Vrhovnom sudu (Supremo Tribunal de Justiça) na razmatranje.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Obiteljski sudovi i sudovi za maloljetnike; ako oni ne postoje, lokalni građanski sudovi; ako oni ne postoje, opći sudovi.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Postupci pravne zaštite dostupni za situacije predviđene člancima 61. i 62.:

I. Žalbeni postupci protiv odluke prvostupanjskog suda (tribunal de primeira instância) o odbijanju priznavanja ili izvršenja predviđeni su člancima 32. i 33. pravnog okvira za postupak skrbništva u građanskim stvarima (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) u kojima se upućuje na Zakon o parničnom postupku (Código de Processo Civil). To mogu biti:

i. redovna žaba podnesena žalbenom sudu u skladu s člankom 644. Zakona o parničnom postupku;

ii. redovna žalba za preispitivanje podnesena Vrhovnom sudu protiv presude Žalbenog suda koja se odnosi na odluku prvostupanjskog suda, kojom se odlučuje o meritumu predmeta ili kojom se okončava postupak, oslobađa tuženika ili neke od tuženika u pogledu podnesene tužbe ili protutužbe, u skladu s člankom 671. Zakona o parničnom postupku;

iii. izvanredna žalba za preispitivanje podnesena prvostupanjskom sudu koji je donio odluku i koji će razmotriti žalbu na temelju jedne od situacija predviđenih člankom 696. Zakona o parničnom postupku.

II. Žalbeni postupci protiv matičara u vezi s odbijanjem priznavanja predviđeni su člancima 286. i 291. Zakona o građanskom registru (Código do Registo Civil) i mogu biti:

i. hijerarhijske žalbe predsjedniku Instituta matičnih ureda i javnih bilježnika (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.) ili

ii. tužbe podnesene sudu pod čijom se nadležnošću nalazi matični ured.

Kad god je hijerarhijska žalba odbijena, zainteresirana strana, ako to već nije učinila, može osporiti prvotnu odluku koju je donio matičar na sudu pod čijom je nadležnošću matični ured u roku od 10 dana od obavijesti o odluci.

Žalbe protiv odluke prvostupanjskog suda na odluku matičara mogu se podnijeti Žalbenom sudu. Žalbe na presude Žalbenog suda ne mogu se podnijeti Vrhovnom sudu, osim u slučajevima predviđenima člankom 629. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku u kojima je žalba uvijek dopuštena.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Uprava za zatvorski sustav i društvenu reintegraciju (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Odjel za pravnu pomoć i sporove (Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisaon

Telefon: (+351) 218 812 200

Telefaks: (+351) 218 853 653

E-adresa: gjc@dgrsp.mj.pt

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Djedovi i bake, ujaci/ujne i stričevi/strine ili braća i sestre.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Portugalski, engleski i francuski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Portugalski.

Posljednji put ažurirano: 10/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.