Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Matičar, javni bilježnik.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Tijelo nadležno za izdavanje potvrde jest sud koji je donio presudu čije se priznavanje ili izvršenje traži u drugoj državi članici. Taj sud može biti okružni sud (judecătorie), sud (tribunal) ili žalbeni sud (curte de apel), ovisno o slučaju.

Kad je riječ o autentičnim ispravama, tijelo nadležno za izdavanje potvrde je izdavatelj isprave, tj. javni bilježnik ili matičar, ovisno o slučaju.

Kad je riječ sporazumima – odredba se ne primjenjuje.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sudovi nadležni za ispravak potvrde iz članka 37. stavka 1. – sud koji je donio presudu i izdao potvrdu iz članka 36.

Sudovi nadležni za ispravak potvrde iz članka 48. stavka 1. – sud koji je donio povlaštenu odluku i izdao potvrdu iz članka 47.

Sudovi nadležni za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti kako je navedeno u članku 49. – sud koji je donio odluku o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

  • Članak 30. stavak 3.: sudovi, u skladu s člankom 95. točkom 1. Zakona o parničnom postupku;
  • članak 40. stavak 2.: sud, u istim okolnostima kao u članku 30. stavku 3.;
  • članak 58. stavak 1.: okružni sud, u skladu s člankom 651. Zakona o parničnom postupku;
  • članak 61. stavak 2.: sud, u skladu s člankom 95. točkom 2. Zakona o parničnom postupku;
  • članak 62.: rumunjskim Zakonom o parničnom postupku nisu predviđena daljnja osporavanja nakon pravnog lijeka podnesenog protiv odluke o zahtjevu za obustavu izvršenja.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Sudski izvršitelj, u skladu s člankom 623. Zakona o parničnom postupku.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

U skladu s člankom 61. Uredbe, postupak preispitivanja je pravni lijek u skladu s člankom 718. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku;

u skladu s člankom 62. Uredbe ne postoje osporavanja ni pravni lijekovi nakon postupka iz članka 61.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Ministarstvo pravosuđa, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bukurešt 050741

Tel.: +40372041077; Faks: +40372041079

E-adresa: ddit@just.ro

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Engleski, francuski i rumunjski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Rumunjski.

Posljednji put ažurirano: 24/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.