Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Članak 36. stavak 1.

Okružni sudovi (okresné súdy), Gradski sud Bratislava II (Mestský súd Bratislava II), Gradski sud u Košicama (Mestský súd Košice), regionalni sudovi (krajské súdy)

Članak 66.

Nije primjenjivo

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Članak 37. stavak 1., članak 48. stavak 1. i članak 49.

Sud koji je izdao potvrdu (tj. nadležni okružni ili regionalni sud, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama)

Članak 66. stavak 3. u vezi s člankom 37. stavkom 1.

Nije primjenjivo

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Članak 30. stavak 3.

 • Za zahtjeve za priznavanje odluke o razvodu, zakonskoj rastavi ili poništaju braka nadležan je Regionalni sud u Bratislavi (Krajský súd v Bratislave).

Za zahtjeve za odluku kojom se utvrđuje nepostojanje osnove za odbijanje priznavanja odluke koja se odnosi na roditeljska prava i obveze nadležan je sud u mjestu u kojem dijete ima boravište (tj. nadležni okružni sud, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama) ili, ako dijete nema boravište, u mjestu u kojem se trenutačno nalazi. Ako takav sud ne postoji, nadležan je Gradski sud Bratislava II.

Članak 52.

 • Sud u čijem okrugu maloljetnik ima boravište (tj. nadležni okružni sud, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama)
 • Sud u čijem okrugu boravi maloljetnik (tj. nadležni okružni sud, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama) ako mjesno nadležan sud nije poznat ili ne može na vrijeme intervenirati.

Članak 40. stavci 1. i 2.

 • Za stvari koje se odnose na razvod, zakonsku rastavu ili poništaj braka nadležan je Regionalni sud u Bratislavi.
 • Za stvari koje se odnose na roditeljska prava i obveze nadležan je sud u mjestu u kojem dijete ima boravište (tj. nadležni okružni sud, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama) ili, ako dijete nema boravište, u mjestu u kojem se trenutačno nalazi. Ako takav sud ne postoji, nadležan je Gradski sud Bratislava II.

Članak 58. stavak 1.

 • Sud u čijem okrugu maloljetnik ima boravište (tj. nadležni okružni sud, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama)
 • Sud u čijem okrugu boravi maloljetnik (tj. nadležni okružni sud, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama) ako mjesno nadležan sud nije poznat ili ne može na vrijeme intervenirati.

Članak 62.

 • Žalbe u kasacijskom postupku kao izvanredni pravni lijek mogu se podnijeti Vrhovnom sudu Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky) ako se primjenjuje jedan od razloga koji su iscrpno navedeni u relevantnom aktu (članci 420. i 421. Zakona br. 160/2015, Zakon o parničnom postupku).

Članak 61. stavak 2.

Sud protiv čije se odluke podnosi pravni lijek.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Okružni sudovi, Gradski sud Bratislava II ili Gradski sud u Košicama

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Članak 61.

Pravni lijek.

Članak 62.

Žalbe u kasacijskom postupku kao izvanredni pravni lijek mogu se podnijeti ako se primjenjuje jedan od razloga koji su iscrpno navedeni u relevantnom aktu (članci 420. i 421. Zakona br. 160/2015, Zakon o parničnom postupku).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

 • Za potrebe članka 79. točke (e):

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel.: +421 2 888 91 379/341/425

Faks: +421 2 888 91 605

E-adresa:  civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk

 • Za potrebe članka 79. točaka (a), (b), (c), (d), (f) i (g):

Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00;

E-adresa: info@cipc.gov.sk

Internetske stranice: https://www.cipc.gov.sk

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Baka i djed, brat i sestra maloljetnika ili brat i sestra maloljetnikova roditelja.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

 • Za potrebe članka 79. točke (e):

slovački (službeni jezik) i češki.

 • Za potrebe članka 79. točaka (a), (b), (c), (d), (f) i (g):

slovački (službeni jezik), češki i engleski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Za potrebe članka 80. stavka 3. i članka 82. stavka 4.:

slovački i češki.

 • Za potrebe članka 81. stavka 2.:

slovački i češki.

 • Za potrebe članka 91. stavka 2.:

slovački i češki.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.