Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

– tijelo ili drugo tijelo ovlašteno za potvrđivanje sastavljanja i upisa autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b): javni bilježnik (samo za slučajeve sporazumnog razvoda braka pred javnim bilježnikom ako se autentična isprava odnosi na sporazumni razvod braka bez maloljetne djece)

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

– upravno tijelo nadležno za odobravanje pravne pomoći iz članka 74. stavka 2. jest: Ministarstvo pravosuđa.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

– sudovi ili tijela nadležna za izdavanje potvrde u skladu s člankom 36. stavkom 1. su: okružni sudovi (okrožna sodišča)

– sudovi ili tijela nadležna za izdavanje potvrde u skladu s člankom 66. su:

  • javni bilježnici (samo za slučajeve sporazumnog razvoda braka pred javnim bilježnikom ako se autentična isprava odnosi na sporazumni razvod braka bez maloljetne djece)

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

– sudovi nadležni za ispravak potvrda iz članka 37. stavka 1. su: okružni sudovi

– sudovi nadležni za ispravak potvrda iz članka 48. stavka 1. su: okružni sudovi

– sudovi nadležni za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti odluke (članak 49.) su: okružni sudovi

– sudovi ili tijela nadležna za ispravak potvrde iz članka 66. stavka 1. u vezi s člankom 67. stavkom 1. su:

  • javni bilježnici (samo za slučajeve sporazumnog razvoda braka pred javnim bilježnikom ako se autentična isprava odnosi na sporazumni razvod braka bez maloljetne djece)

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

– za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) nadležni su sljedeći sudovi: okružni sudovi

– sudovi nadležni za odbijanje priznavanja odluke (članak 40. stavak 1.) su: okružni sudovi

– sudovi ili tijela nadležna za odbijanje izvršenja odluke (članak 58. stavak 1.) su: okružni sudovi

– sudovi ili tijela nadležna za odlučivanje o osporavanju odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja odluke ili za odlučivanje o pravnom lijeku (članak 61. stavak 2.) su: okružni sudovi

– sudovi ili tijela nadležna za odlučivanje o daljnjim pravnim lijekovima (članak 62.) su: Vrhovni sud (vrhovno sodišče).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

– tijela nadležna za izvršenje odluke (članak 52.) su: općinski sudovi (okrajna sodišča).

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

– postupak pravne zaštite iz članka 61. (osporavanje ili pravni lijek)

Postupak za izvršenje strane odluke, strane nagodbe ili strane autentične isprave u Sloveniji koji ne uključuje i postupak priznavanja i izvršenja te ako dužnik ili zainteresirana strana mogu podnijeti prijedlog sudu za odbijanje priznavanja, za donošenje presude o tome da ne postoje razlozi za odbijanje priznavanja ili za odbijanje izvršenja strane odluke, odvija se pred okružnim sudom.

Stranka mora iznijeti činjenice kojima podupire svoj prijedlog i dostaviti dokaze, u protivnom se zahtjev smatra neosnovanim.

Prije donošenja odluke sud dostavlja primjerak potpunog, prihvatljivog i obrazloženog prijedloga tuženiku, koji mora odgovoriti u roku od 30 dana od dana dostave.

Sud odlučuje u vijeću od tri suca.

Ako odluka ovisi o predmetnim činjenicama, sud odlučuje nakon održavanja rasprave.

– pravni postupak iz članka 62. (daljnje osporavanje ili pravni lijek)

Protiv odluke (okružnog) suda može se podnijeti pravni lijek. Ako se takav pravni lijek podnese, o njemu odlučuje Vrhovni sud Republike Slovenije.

Pravni lijek se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave odluke prvostupanjskog suda.

Rok za odgovor na pravni lijek je 30 dana od dana dostave pravnog lijeka.

Postupak je, mutatis mutandis, uređen odredbama prava koje uređuje međunarodno privatno pravo i postupak te postupak priznavanja i izvršenja stranih sudskih odluka, osim ako je drukčije predviđeno Uredbom ili relevantnom odredbom nacionalnog prava.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Sredstva komunikacije: e-pošta i telefon (tel.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; e-pošta: gp.mddsz@gov.si) – preferirano sredstvo komunikacije: e-pošta

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Kako bi se osigurali najbolji interesi djeteta, uključujući u slučaju smještaja s bliskim rođacima u skladu s člankom 82., okolnosti smještaja ispituju se od slučaja do slučaja, nakon čega se izdaje suglasnost ili mišljenje.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Obavijesti središnjem tijelu mogu se slati na slovenskom i engleskom jeziku.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Na sljedećim sudovima u Sloveniji jedan od jezika nacionalnih manjina prihvaća se kao službeni jezik uz slovenski:

– Okružni sud u Kopru: talijanski;

– Općinski sud u Kopru: talijanski;

– Općinski sud u Piranu: talijanski;

– Općinski sud u Lendavi: mađarski.

Obavijesti središnjem tijelu mogu se slati na slovenskom i engleskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 04/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.