Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Suci (jueces y magistrados) su nadležni za odlučivanje u stvarima iz članka 1. stavka 1. točaka (a) i (b).

Osim toga, u slučaju članka 1. stavka 1. točke (a) nadležni su i javni bilježnici (notarios), pod uvjetom da u postupak nisu uključena djeca. Nadležni su i sudski izvršitelji (Letrados de la Administración de Justicia) koji su ovlašteni za odobravanje sporazumnih razvoda.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Odvjetničke komore (Colegios de Abogados) su nadležna tijela u istom smislu kako je to utvrđeno u Direktivi Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima.

Povjerenstvo za pravnu pomoć (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) predmetne pokrajine je nadležno tijelo koje potvrđuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Sudski izvršitelji nadležni su za potvrde iz članka 36. stavka 1. točaka (a) i (b).

Kad je riječ o potvrdi iz članka 36. stavka 1. točke (c), nadležna tijela su sudski izvršitelji, sudovi i tijela ovlaštena za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu (documento público) ili sporazum iz članka 66.

Naposljetku, nadležna tijela za potvrde iz članka 66. stavka 1. točke (a) su sudski izvršitelji i javni bilježnici, dok su nadležna tijela za potvrde iz članka 66. stavka 1. točke (b) sudski izvršitelji.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Samo tijelo koje je izdalo izvornu potvrdu nadležno je za „ispravak” te potvrde u slučaju bitne pogreške (ili za navođenje „neizvršivost ili ograničenje izvršivosti”).

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Nadležno tijelo za priznavanje ili odbijanje priznavanja odluke ili odbijanje izvršenja odluke (članak 30. stavak 3., članak 40. stavak 2. i članak 58. stavak 1.): prvostupanjski sud (juzgado de primera instancia) koji ima mjesnu nadležnost.

Nadležna tijela za osporavanje ili pravni lijek te za daljnje osporavanje ili pravni lijek (članak 58. stavak 1., članak 61. stavak 1. i članak 62.): pokrajinski sud (Audiencia Provincial) s mjesnom nadležnošću za pravne lijekove uložene protiv odbijanja izvršenja i za predmete iz članka 62., Vrhovni sud (Tribunal Supremo) za žalbe u vezi s pravnim pitanjem.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Prvostupanjski sud ili prvostupanjski i istražni sud (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) s mjesnom nadležnošću, Obiteljski sud (Juzgado de Familia) ili Sud za predmete nasilja nad ženama (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer), prema potrebi.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja može se uložiti na sudu koji je donio tu odluku. O njemu odlučuje pokrajinski sud s mjesnom nadležnošću.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Ministarstvo pravosuđa
Opća poduprava za međunarodnu pravnu suradnju
Služba za predmete međunarodnih otmica djece
C/San Bernardo, 62
28071 MADRID
Španjolska

Dopisi se šalju na sljedeću adresu e-pošte:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Sve informacije o postupku u slučajevima međunarodnih otmica djece dostupne su na stranicama Ministarstva pravosuđa: https://www.mjusticia.gob.es

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Engleski i španjolski jezik.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Španjolski jezik.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.