Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

U Švedskoj ne postoje tijela koja su ovlaštena za izdavanje autentičnih isprava ili upisivanje sporazuma u registar.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Potvrdu da je stranka u postupku na Odboru za socijalnu skrb (socialnämnden) oslobođena troškova i naknada izdaje predmetni odbor. Potvrdu da stranka u postupku na Odboru za socijalnu skrb ispunjava financijske uvjete za dobivanje pune ili djelomične pravne pomoći izdaje Agencija za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndigheten).

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Potvrdu iz članka 36. stavka 1. izdaje sud ili drugo tijelo koje je donijelo odluku.

Budući da švedski sudovi i nadležna tijela ne izdaju autentične isprave niti upisuju sporazume u registar, nije potrebno izdavati potvrde u skladu s člankom 66. stavkom 1.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sud ili drugo nadležno tijelo koje je izdalo odluku nalaže ispravak potvrde u skladu s člankom 37. stavkom 1. ili člankom 48. stavkom 1. ili izdaje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti u skladu s člankom 49.

Budući da švedski sudovi i nadležna tijela ne izdaju potvrde u skladu s člankom 66. stavkom 1., nije potrebno ispravljati takve potvrde u Švedskoj u skladu s člankom 67. stavkom 1.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Članak 30. stavak 3.

Zahtjev za potvrdu da ne postoje osnove za odbijanje priznavanja u skladu s člankom 30. stavkom 3. podnosi se okružnom sudu (tingsrätten).

Ako je zahtjev povezan s odlukom koja se u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu u skladu s poglavljem 21. člankom 1.a Zakona o roditeljstvu (föräldrabalken).

Ako je zahtjev povezan s odlukom koja se ne odnosi, u cijelosti ili djelomično, na dijete, podnosi se okružnom sudu s popisa u nastavku na čijem se području nadležnosti nalazi boravište suprotne stranke. Ako suprotna stranka nema boravište u Švedskoj, zahtjev se podnosi okružnom sudu u Nacki (Nacka tingsrätt).

Članak 40. ili 59.

Zahtjev u skladu s člankom 40. ili 59. za nepriznavanje odluke ili za odbijanje izvršenja podnosi se okružnom sudu.

Ako je zahtjev povezan s odlukom koja se u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu koji odlučuje o predmetu u skladu s poglavljem 21. Zakona o roditeljstvu radi izvršenja odluke na koju se odnosi zahtjev. Ako nije pokrenut postupak izvršenja, zahtjev se podnosi okružnom sudu u skladu s poglavljem 21. člankom 1.a Zakona o roditeljstvu.

Ako je zahtjev povezan s odlukom koja se ne odnosi, u cijelosti ili djelomično, na dijete, podnosi se okružnom sudu s navedenog popisa na čijem se području nadležnosti nalazi boravište podnositelja zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva nema boravište u Švedskoj, zahtjev se podnosi okružnom sudu u Nacki.

Pravni lijek

Pravni lijek u skladu s člankom 61. stavkom 2. ulaže se žalbenom sudu (hovrätten).

Pravni lijek u skladu s člankom 62. ulaže se Vrhovnom sudu (Högsta domstolen).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

– Članak 52. u slučaju zahtjeva za izvršenje odluke koja se odnosi na dijete: zahtjev se podnosi okružnom sudu u skladu s poglavljem 21. člankom 1.a Zakona o roditeljstvu.

– Članak 52. u slučaju zahtjeva za izvršenje odluke koja se odnosi na troškove pravnog postupka ili imovinu djeteta: zahtjev se podnosi se Švedskoj izvršnoj agenciji (Kronofogdemyndigheten).

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Pravni lijek ulaže se žalbenom sudu ili Vrhovnom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Tel.: +46 8-4051000 (centrala)/+46 8-4055005 (broj za hitne pozive izvan radnog vremena)

Faks: +46 8-7231176

E-adresa: ud-kc@gov.se

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Švedski i engleski jezik.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Švedski i engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.