Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Nem alkalmazandó.

A német jogban jelenleg nem léteznek a 65. cikk (1) bekezdésében említett, Németországban jogilag kötelező erővel bíró, a különválással és a házasság felbontásával kapcsolatos közokiratok és megállapodások; szintén nem léteznek a 65. cikk (2) bekezdése szerinti, a szülői felelősségre vonatkozó, Németországban végrehajtható közokiratok és megállapodások. Tehát nincsenek olyan német közokiratok és megállapodások, amelyeket a rendelet értelmében valamely másik tagállamban el kell ismerni vagy végre kell hajtani. Ebből következik, hogy nincs szükség olyan hatóságok kijelölésére, amelyek a 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontja szerint a közokiratok kiállításáért, illetve a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontja szerint a megállapodások nyilvántartásba vételéért felelnek.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Nincsenek ilyenek.

A német jogrendszer jelenleg nem rendelkezik a 74. cikk (2) bekezdésében említett, a közigazgatási hatóságok előtti ingyenes eljárásokról.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A határozatra vonatkozó tanúsítvány kiadására illetékes bíróság (36. cikk (1) bekezdése):

az a bíróság, amely a határozatot meghozta.

A közokiratokra vagy megállapodásokra vonatkozó tanúsítványok kiállítására illetékes bíróságok vagy hatóságok (66. cikk):

nincsenek ilyenek.

A német jogban jelenleg nem léteznek olyan közokiratok és megállapodások, amelyeket a rendelet 65. cikke alapján más tagállamokban el kell ismerni vagy végre kell hajtani. Ezért nincs szükség a 66. cikk szerinti tanúsítványok kiállítására, és nem kell megállapítani az azok kiállítására vonatkozó illetékességet.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

A határozatra vonatkozó tanúsítvány (36. és 48. cikk) kijavítására illetékes bíróság (37. cikk (1) bekezdés és 48. cikk (1) bekezdés): a tanúsítványt kiállító bíróság.

A tanúsítvánnyal ellátott határozat végrehajthatóságának hiányáról vagy korlátozásáról szóló tanúsítvány kiállítására illetékes bíróság (49. cikk): az a bíróság, amely a határozat végrehajthatóságát felfüggesztette vagy korlátozta.

A közokiratokra és megállapodásokra vonatkozó tanúsítványok (66. cikk) kijavítására (67. cikk (1) bekezdés) illetékes bíróságok és hatóságok: nincsenek ilyenek. A német jogban jelenleg nem léteznek olyan közokiratok és megállapodások, amelyeket a rendelet 65. cikke alapján más tagállamokban el kell ismerni vagy végre kell hajtani. Ezért nincs szükség a 66. cikk szerinti tanúsítványok kiállítására, illetve azok 67. cikk szerinti kijavítására, és nem kell megállapítani, hogy ki felel a tanúsítványok kiadásáért és helyesbítéséért.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A következő eljárások tekintetében:

  • a határozatok elismerése (30. cikk (3) bekezdés),
  • az elismerés megtagadása (40. cikk (1) bekezdés), és
  • a végrehajtás 39. cikkben rögzített okok alapján történő megtagadása (58. cikk (1) bekezdés), a 41. cikkel, az 50. cikkel, az 56. cikk (6) bekezdésével, a 68. cikk (2) bekezdésével és a 68. cikk (3) bekezdésével összefüggésben

az alábbi bíróság illetékes:

  1. első fokon: az a családjogi bíróság, amely az eljárás megindításának időpontjában illetékességgel rendelkezik annak a személynek a szokásos tartózkodási helye szerint, aki ellen a kérelem irányul, vagy annak a gyermeknek a szokásos tartózkodási helye szerint, akire a határozat vonatkozik;
  2. ha a fentiek alapján egyik családjogi bíróság sem illetékes: az a családjogi bíróság, amely az eljárás megindításának időpontjában illetékességgel rendelkezik azon a helyen, ahol az adott megállapítással kapcsolatos érdek felmerül, vagy ahol a gondozási igény ismertté válik;
  3. ha a fentiek alapján még mindig nem illetékes egyik családjogi bíróság sem: a Kammergericht Berlin (Berlin tartomány regionális felsőbírósága) körzetén belül a döntéshozatalra felhívott bíróság (a pankowi családjogi bíróság).

A regionális felsőbíróságok körzetei tekintetében az a) és b) pont esetében mindig az a családjogi bíróság az illetékes, amelynek körzetében a regionális felsőbíróság székhelye található. E családjogi bíróság illetékessége tehát a regionális felsőbíróság egész körzetére kiterjed. Ezenkívül a tartományi kormányok jogosultak arra, hogy a regionális felsőbíróság körzetén belül egy másik családjogi bíróságot jelöljenek ki illetékes bíróságnak, valamint arra is, hogy ha egy tartományon belül több regionális felsőbíróság található, akkor több, illetve az összes érintett regionális felsőbíróság körzete tekintetében egyetlen családjogi bíróságot jelöljenek ki illetékes bíróságnak. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a tartományi kormányok milyen mértékben fognak élni ezzel a hatáskörrel.

Ha a végrehajtás megtagadására (58. cikk (1) bekezdés) a német nemzeti végrehajtási jogban rögzített és az 57. cikk szerint jóváhagyott okok alapján kerül sor,

különbséget kell tenni az alábbiak között:

  • A végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen a FamFG (a családjogi és a nemperes eljárásokról szóló törvény) 87. szakaszának (4) bekezdése alapján azonnali fellebbezés nyújtható be a határozatot hozó családjogi bírósághoz vagy az illetékes fellebbviteli bírósághoz (ahhoz a regionális felsőbírósághoz, amelynek körzetében a megtámadott határozatot hozó családjogi bíróság található).
  • A bírósági végrehajtó általi végrehajtás módja ellen a ZPO (a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv) 766. szakasza szerint benyújtott ellentmondással (Erinnerung) kapcsolatos döntés meghozatalára az adott döntés végrehajtása tekintetében illetékes családjogi bíróság illetékes. Lásd a 103. cikk (1) bekezdésének d) pontjára vonatkozó információkat.
  • Az eljárási költségek megtérítésére vonatkozó végzések (a költségekről szóló határozatok) végrehajtását ellenző, a ZPO (a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv) 767. szakasza szerinti kereset tekintetében kizárólag az a bíróság illetékes, amely a végrehajtás megtagadása iránti kérelemről első fokon határozatot hozott, vagy az a bíróság, amely az említett kérelem elbírálására illetékes lenne (lásd fent).

A fellebbezés (61. cikk (2) bekezdés) ahhoz a családjogi bírósághoz nyújtható be, amelynek határozatát a fellebbezéssel vitatni kívánják, vagy a családjogi bíróság tekintetében illetékes regionális felsőbírósághoz. A további fellebbezés (62. cikk) tekintetében a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság az illetékes.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Különbséget kell tenni az alábbiak között:

A személyek átadására, illetve visszavitelére vonatkozó vagy a kapcsolattartást szabályozó végzéseknek az (EU) 2019/1111 rendelet IV. fejezete szerinti végrehajtására ugyanazok az illetékességi szabályok alkalmazandók, mint a 103. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint a határozatok elismerésére, az elismerés megtagadására, valamint a végrehajtás uniós jog alapján történő megtagadására.

Azon végzéseknek az (EU) 2019/1111 rendelet IV. fejezete szerinti végrehajtása tekintetében, amelyek nem valamely személy átadására, illetve visszavitelére vonatkoznak, továbbá nem a kapcsolattartást szabályozzák (elsősorban a költségekről szóló határozatok) a polgári és kereskedelmi ügyekben a jogcímek végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések az irányadók. Kérjük, tekintse meg a https://e-justice.europa.eu/52/HU/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY&init=true&member=1 címen elérhető információkat.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A 61. cikkben említett fellebbezés az azonnali fellebbezés (sofortige Beschwerde). A 62. cikkben említett további fellebbezés a felülvizsgálati kérelem (Rechtsbeschwerde).

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

A 76. cikkben említett központi hatóság a Szövetségi Igazságügyi Hivatal (Bundesamt für Justiz).

Postacíme:

Bundesamt für Justiz

Unit II 3

53094 Bonn, Németország.

A hivatal telefonon, faxon vagy e-mailben érhető el:

Telefonszám: +49 228 99 410-5212

Fax: +49 228 410-5401

E-mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de.

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nincsenek ilyenek.

Németország nem élt a 82. cikkben rögzített azon lehetőséggel, amely szerint a közeli hozzátartozók bizonyos kategóriái esetében mellőzhető a gyermekek Németországban történő határokon átnyúló elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás beszerzése.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

A német mellett a központi hatósággal való kapcsolattartáshoz az angol nyelvet is elfogadják.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Német.

Utolsó frissítés: 02/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.