Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

Nincsenek ilyenek.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Nincsenek ilyenek.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

36. cikk (1) bekezdés

Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága a fél kérelmére köteles tanúsítványt kiállítani az alábbiakról:

a) a házassági ügyben hozott határozatról, a II. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával;

a határozatot hozó regionális bíróság (sąd okręgowy);

b) a szülői felelősségi ügyben hozott határozatról, a III. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával;

a határozatot hozó kerületi bíróság (sąd rejonowy);

az a regionális bíróság, amely a házasság felbontására, a különválásra vagy házasság érvénytelenítésére vonatkozó ügyben határozatot hozott a szülői felelősséggel kapcsolatban;

c) a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett visszavitelt elrendelő határozatról, és adott esetben a határozatot kísérő, a 27. cikk (5) bekezdésével összhangban hozott ideiglenes intézkedésekről ‒ beleértve a védelmi intézkedéseket ‒, a IV. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával.

Białystoki Regionális Bíróság

Gdański Regionális Bíróság

Katowicei Regionális Bíróság

Krakkói Regionális Bíróság

Lublini Regionális Bíróság

Łódźi Regionális Bíróság

Poznańi Regionális Bíróság

Rzeszówi Regionális Bíróság

Szczecini Regionális Bíróság

Varsói Regionális Bíróság

Wrocławi Regionális Bíróság

A 66. cikk nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

37. cikk (1) bekezdés

Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága kérelemre köteles kijavítani a tanúsítványt, illetve hivatalból kijavíthatja azt, ha lényeges hiba vagy hiányosság folytán a végrehajtandó határozat és a tanúsítvány között ellentmondás van.

A határozatot hozó bíróság (kerületi vagy regionális bíróság).

48. cikk (1) bekezdés

Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága kérelemre köteles kijavítani a tanúsítványt, illetve hivatalból kijavíthatja azt, ha lényeges hiba vagy hiányosság folytán a határozat és a tanúsítvány között ellentmondás van.

A határozatot hozó bíróság (kerületi vagy regionális bíróság).

49. cikk

Abban az esetben, ha – illetve annyiban, amennyiben – a 47. cikkel összhangban tanúsítvánnyal ellátott határozat végrehajthatósága megszűnt, vagy végrehajthatóságát felfüggesztették vagy korlátozták, a végrehajthatóság hiányáról vagy korlátozásáról az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága kérelemre mindenkor köteles tanúsítványt kiállítani, a VII. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával.

A határozatot hozó bíróság (kerületi vagy regionális bíróság).

A 66. cikk nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

30. cikk (3) bekezdés

Az 59–62. cikkben és adott esetben az e fejezet 5. szakaszában, valamint a VI. fejezetben előírt eljárásokkal összhangban bármely érdekelt fél kérelmezheti annak megállapítását, hogy az elismerés megtagadásának a 38. és a 39. cikkben említett okai nem állnak fenn.

Regionális bíróság.

40. cikk

1. Az 59‒62. cikkben említett eljárások, valamint adott esetben e fejezet 5. szakasza és a VI. fejezet megfelelően alkalmazandó az elismerés megtagadása iránti kérelemre.

2. A bíróság illetékességét azon tagállam joga határozza meg, amelyben az elismerés megtagadása iránt eljárást indítottak.

Regionális bíróság.

58. cikk (1) bekezdés

A végrehajtás 39. cikk alapján való megtagadása iránti kérelmet a regionális bírósághoz kell benyújtani.

A végrehajtásnak az e rendeletben meghatározott vagy az e rendelet által lehetővé tett egyéb indokok alapján történő megtagadása iránti kérelmet a határozat végrehajtásáért felelős bírósághoz kell benyújtani.

61. cikk (2) bekezdés

A megtámadást vagy a fellebbezést ahhoz a hatósághoz vagy bírósághoz kell benyújtani, amelyet a tagállam a megtámadás vagy a fellebbezés benyújtására kijelölt.

Fellebbviteli bíróság (sąd apelacyjny), az 58. cikk (1) bekezdése esetében pedig a határozat végrehajtásáért felelős bíróságnál magasabb szintű bíróság.

62. cikk

Fellebbviteli bírósághoz benyújtott fellebbezés.

A Legfelsőbb Bírósághoz (Sąd Najwyższy) benyújtott felülvizsgálati kérelem.

Az 58. cikk (1) bekezdése tekintetében nem állnak rendelkezésre jogorvoslati lehetőségek.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

52. cikk

A végrehajtás iránti kérelmet a végrehajtás helye szerinti tagállam joga alapján a végrehajtásra illetékes hatósághoz kell benyújtani.

– Regionális bíróság – valamely harmadik állam bírósága által hozott, a gyermek visszavitelét vagy elvitelét az 1980. évi Hágai Egyezmény alapján elrendelő határozatokkal kapcsolatban.

– Kerületi bíróság – a szülői felelősségre vonatkozó határozatokkal kapcsolatban.

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

61. cikk (2) bekezdés

A megtámadást vagy a fellebbezést ahhoz a hatósághoz vagy bírósághoz kell benyújtani, amelyet a tagállam a megtámadás vagy a fellebbezés benyújtására kijelölt.

Fellebbviteli bíróság.

62. cikk

A legfelsőbb bíróság.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Központi hatóság:

IGAZSÁGÜGYI MINISZTER

A központi hatóság feladatait a következők látják el:

A nemzetközi családjogi eljárásokkal foglalkozó osztály (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

A családokkal és a kiskorúakkal kapcsolatos ügyekért felelős főosztály (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsó

Tel.: (+48) 22 23 90 470

Fax: (+48) 22 89 70 321

E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl or polandchildabduction@ms.gov.pl

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nincsenek ilyenek.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Lengyel, német és angol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

A lengyel.

Utolsó frissítés: 08/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.