Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovénia

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

– a 2. cikk 2. pontja (2) bekezdésének b) pontjában említett közokirat kiállításának és nyilvántartásba vételének hitelesítésére jogosult hatóság vagy más szerv: a közjegyző (csak a házasság közös megegyezéssel történő, közjegyző előtti felbontása esetében, ha a közokirat olyan házastársak házasságának a közös megegyezéssel történő felbontására vonatkozik, akiknek nincs kiskorú gyermekük)

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

– a 74. cikk (2) bekezdésében említett jogi segítségnyújtás biztosítására illetékes közigazgatási hatóság: az Igazságügyi Minisztérium

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

– a 36. cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítványok kiadására illetékes bíróságok vagy hatóságok: a regionális bíróságok (okrožna sodišča)

– a 66. cikk szerinti tanúsítványok kiadására illetékes bíróságok vagy hatóságok:

  • a közjegyzők (csak a házasság közös megegyezéssel történő, közjegyző előtti felbontása esetében, ha a közokirat olyan házastársak házasságának a közös megegyezéssel történő felbontására vonatkozik, akiknek nincs kiskorú gyermekük)

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

– a tanúsítványok 37. cikk (1) bekezdése szerinti kijavítására a következő bíróságok illetékesek: a regionális bíróságok

– a tanúsítványok 48. cikk (1) bekezdése szerinti kijavítására a következő bíróságok illetékesek: a regionális bíróságok

– a határozat végrehajthatatlanságát vagy végrehajthatóságának korlátozását megállapító tanúsítvány kiadására illetékes bíróságok (49. cikk): a regionális bíróságok

– a 66. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok vagy hatóságok, a 67. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel:

  • a közjegyzők (csak a házasság közös megegyezéssel történő, közjegyző előtti felbontása esetében, ha a közokirat olyan házastársak házasságának a közös megegyezéssel történő felbontására vonatkozik, akiknek nincs kiskorú gyermekük)

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

– a határozatok elismerésére illetékes bíróságok (30. cikk (3) bekezdés): a regionális bíróságok

– a határozatok elismerésének a megtagadására illetékes bíróságok (40. cikk (1) bekezdés): a regionális bíróságok

– a határozatok végrehajtásának a megtagadására illetékes bíróságok vagy hatóságok (58. cikk (1) bekezdés): a regionális bíróságok

– a határozat végrehajtásának a megtagadása iránti kérelemre vonatkozó határozat megtámadásának, illetve az említett határozat ellen benyújtott fellebbezésnek az elbírálására illetékes bíróságok vagy hatóságok (61. cikk (2) bekezdés): a regionális bíróságok

– a további fellebbezések elbírálására illetékes bíróságok vagy hatóságok (62. cikk): a Legfelsőbb Bíróság (vrhovno sodišče)

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

– a határozatok végrehajtására illetékes hatóságok (52. cikk): a körzeti bíróságok (okrajna sodišča)

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

– a 61. cikkben említett jogorvoslati eljárás (megtámadás vagy fellebbezés)

A regionális bíróság illetékes a külföldi határozat, külföldi egyezség vagy külföldi közokirat szlovéniai végrehajtására irányuló azon eljárásra, amely nem foglal magában elismerési és végrehajtási eljárást, és amelyben az adós vagy az érdekelt fél kérelmet nyújthat be a bírósághoz az elismerés megtagadása iránt, annak megállapítása iránt, hogy nem állnak fenn olyan okok, amelyek alapján megtagadható lenne az elismerés, illetve a külföldi határozat végrehajtásának a megtagadása iránt.

A félnek ismertetnie kell a kérelmét alátámasztó tényeket, valamint bizonyítékokat kell benyújtania; ennek hiányában a kérelem megalapozatlannak minősül.

A határozat meghozatala előtt a bíróság az elfogadható és indokolással alátámasztott teljes kérelem egy példányát kézbesíti az alperesnek, akinek a kézbesítéstől számított 30 nap áll rendelkezésére a válaszadásra.

A bíróság három bíróból álló tanácsban jár el.

Ha a döntés a vitatott tényállástól függ, a bíróság tárgyalás tartását követően hoz határozatot.

– a 62. cikkben említett jogorvoslati eljárás (további megtámadás vagy fellebbezés)

A (regionális) bíróság határozata ellen fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága bírálja el.

A fellebbezést az elsőfokú bíróság határozatának kézbesítésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

A fellebbezésre való válaszadás határideje a fellebbezés kézbesítésétől számított 30 nap.

Az eljárásra megfelelően alkalmazandók a nemzetközi magánjogra és az ahhoz kapcsolódó eljárásokra, valamint a külföldi bírósági ítéletek elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései, kivéve, ha a rendelet vagy a nemzeti jog valamely vonatkozó rendelkezése másként rendelkezik.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Elérhetőségei: e-mail és telefon (tel.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; e-mail: gp.mddsz@gov.si) – előnyben részesített kommunikációs csatorna: e-mail

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

A gyermek mindenek felett álló érdekének a biztosítása céljából – többek között a 82. cikk szerinti közeli hozzátartozóknál történő elhelyezés esetében is – az elhelyezés körülményeit eseti alapon kell megvizsgálni, és ezt követően kerül sor a hozzájárulás megadására, illetve az állásfoglalás kiadására.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

A központi hatóságnak szóló értesítéseket szlovén és angol nyelven lehet elküldeni.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

A következő szlovén bíróságokon a szlovén nyelv mellett az alábbi nemzeti kisebbségi nyelveket is elfogadják hivatalos nyelvként:

- a koperi regionális bíróságon: olasz nyelv;

- a koperi körzeti bíróságon: olasz nyelv;

- a pirani körzeti bíróságon: olasz nyelv;

- a lendvai körzeti bíróságon: magyar nyelv.

A központi hatóságnak szóló értesítéseket szlovén és angol nyelven lehet elküldeni.

Utolsó frissítés: 04/08/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.