Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Spanyolország

Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (első rész) – A 2. cikk (2) bekezdése 2. pontjának b) alpontjában említett, közokirat kiállítására felhatalmazott hatóságok vagy más szervek, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 3. pontjában említett megállapodások nyilvántartásba vételére jogosult hatóságok

A bírák és vizsgálóbírók (jueces y magistrados) hatáskörrel rendelkeznek az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott ügyek elbírálására.

Ezenkívül az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja esetében a közjegyzők (notarios) illetékesek, feltéve, hogy az eljárásban gyermekek nem vesznek részt. A bírósági végrehajtók (Letrados de la Administración de Justicia) is illetékesek, akik jóváhagyhatják a házasság közös megegyezéssel történő felbontását.

A 103. cikk (1) bekezdésének a) pontja (második rész) – A 74. cikk (2) bekezdésében említett költségmentességet biztosító közigazgatási hatóságok

Az ügyvédi kamarák (Colegios de Abogados) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvben meghatározott feltételek szerint illetékes hatóságok.

A költségmentességhez való jogot vagy annak igénybevételét elismerő közigazgatási hatóság az érintett tartomány költségmentességgel foglalkozó bizottsága (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita).

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (első rész) – A 36. cikk (1) bekezdése szerinti határozatokra vonatkozó tanúsítványok kiadására hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a 66. cikkben említett közokirathoz vagy egyezséghez kapcsolódó tanúsítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok

A 36. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett tanúsítvány tekintetében a bírósági végrehajtók az illetékes hatóságok.

A 36. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett tanúsítvány esetében az illetékes hatóságok a bírósági végrehajtók, a bíróságok és a 66. cikkben említett, közokiratra (documento público) vagy megállapodásra vonatkozó tanúsítvány kiállítására illetékes hatóságok.

Végül, ami a 66. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tanúsítványt illeti, a bírósági végrehajtók és a közjegyzők az illetékes hatóságok, míg a 66. cikk (1) bekezdésének b) pontja tekintetében csak a bírósági végrehajtók.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja (második rész) – A 37. cikk (1) bekezdésében és a 48. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványok helyesbítésére hatáskörrel rendelkező bíróságok, a 49. cikkben említett tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását megállapító tanúsítvány kiállítására illetékes bíróságok; valamint a 67. cikk (1) bekezdésében említett, a 66. cikk (1) bekezdése alapján kiállított tanúsítvány kijavítására illetékes bíróságok és hatóságok;

Csak az eredeti tanúsítványt kiállító szerv rendelkezik hatáskörrel arra, hogy lényeges hiba esetén „kijavítsa” a tanúsítványt (vagy „megállapítsa a tanúsítvánnyal ellátott határozat hiányát vagy korlátozását”).

A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A határozatok elismerésére (30. cikk (3) bekezdés) és az elismerés megtagadására (40. cikk (2) bekezdés) illetékes bíróságok, valamint a végrehajtás megtagadására, megtámadására vagy fellebbezésre, valamint az 58. cikk (1) bekezdésében, a 61. cikk (2) bekezdésében és a 62. cikkben említett további megtámadásra vagy fellebbezésre illetékes bíróságok és hatóságok

A határozatok elismerésére vagy elismerésének megtagadására és a végrehajtás megtagadására hatáskörrel rendelkező szervek (30. cikk (3) bekezdése, 40. cikk (2) bekezdése és 58. cikk (1) bekezdése): az illetékes elsőfokú bíróság (juzgado de primera instancia).

A megtámadások vagy fellebbezések, valamint a további megtámadások vagy fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező szervek (58. cikk (1) bekezdése, 61. cikk (1) bekezdése és 62. cikk): a végrehajtás megtagadása elleni fellebbezések elbírálására illetékességgel rendelkező tartományi bíróság (Audiencia Provincial), a 62. cikkben meghatározott esetekben pedig a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) felülvizsgálati kérelem útján.

A 103. cikk (1) bekezdésének d) pontja – Az 52. cikkben említett, végrehajtásra illetékes hatóságok

Adott esetben az elsőfokú bíróság vagy az illetékes elsőfokú és vizsgálóbíróságok (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), a családjogi bíróság (Juzgado de Familia) vagy a nők elleni erőszakos cselekmények bírósága (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer).

A 103. cikk (1) bekezdésének e) pontja – A 61. és 62. cikkben említett, a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárások

A végrehajtás megtagadása iránti kérelem tárgyában hozott határozat ellen a határozatot hozó szervhez lehet fellebbezni. A fellebbezést az illetékes tartományi bíróság bírálja el.

A 103. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a rendelet alkalmazásában való segítségnyújtásra kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja Amennyiben egynél több központi hatóságot jelölnek ki, az egyes központi hatóságok illetékességét és hatáskörét a 76. cikkben említettek szerint kell feltüntetni.

Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Jogi Együttműködési Főigazgatóság
Gyermekek Jogellenes Elviteléért Felelős Nemzetközi Szolgálat
C/San Bernardo, 62
28071 MADRID
Spanyolország

A tájékoztatást a következő e-mail-címre kell küldeni:

sustraccionmenores@mjusticia.es

A gyermekek jogellenes külföldre vitelére vonatkozó eljárással kapcsolatos valamennyi információ megtalálható a spanyol Igazságügyi Minisztérium honlapján: https://www.mjusticia.gob.es

A 103. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Adott esetben a szülőkön kívül a közeli hozzátartozóknak azon köre, akiknél a gyermek valamely tagállam területén belül elhelyezhető az adott tagállamnak a 82. cikkben említett előzetes hozzájárulása nélkül

Nem alkalmazandó.

A 103. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az Európai Unió intézményeinek az adott tagállam nyelvétől eltérő azon hivatalos nyelvét vagy nyelveit, amely nyelveken a központi hatóságok részére szóló kommunikáció elfogadható 91. cikk (3) bekezdésében említettek szerint

Angol és spanyol.

A 103. cikk (1) bekezdésének i) pontja – A 80., 81. és 82. cikk szerint küldött kérelmek és kísérő dokumentumok, valamint a 91. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványok szabad szövegmezőinek fordítása céljából elfogadott nyelvek

Spanyol.

Utolsó frissítés: 20/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.