Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Su Reglamentu Nr. 2019/1111 susijusi informacija apie konkrečią šalį ir elektroninės formos

Bendroji informacija

2019 m. birželio 25 d. TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų.

Valstybėje narėje priimtas sprendimas su tėvų pareigomis susijusioje byloje, kuris yra vykdytinas toje valstybėje narėje, yra vykdytinas kitose valstybėse narėse nereikalaujant jo paskelbti vykdytinu.

Egzekvatūra – tarpinė procedūra, reikalinga siekiant užtikrinti tarpvalstybinį vykdymą – panaikinama visiems sprendimams. Kad valstybėje narėje būtų vykdomas kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas, vykdymo siekianti proceso šalis vykdymo tikslais kompetentingai institucijai pateikia: a) sprendimo kopiją ir b) atitinkamą pažymą.

Reglamentu nustatytos devynios standartinės formos.

Reglamentu taip pat palengvinamas autentiškų dokumentų ir susitarimų dėl gyvenimo skyrium (separacijos) ir santuokos nutraukimo arba tėvų pareigų judėjimas tarp valstybių narių.

Greito grąžinimo mechanizmas vaikų grobimo atveju iš esmės grindžiamas 1980 m. Hagos konvencijos, kurią papildo Reglamentas, grąžinimo mechanizmu. Juo taip pat užtikrinama, kad vaiko grąžinimo procedūra būtų greitesnė (numatomas ne ilgesnis kaip 6 savaičių laikotarpis pirmosios instancijos teismui ir ne ilgesnis kaip 6 savaičių laikotarpis kiekvienam apeliaciniam teismui). Be to, centrinė institucija turės veiksmingai tvarkyti prašymą (5 dienų terminas prašymo gavimui patvirtinti).

Reglamentu vaikams taip pat suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę bylose dėl tėvų pareigų ir tarptautinio vaikų grobimo.

Reglamentu skatinamas geresnis centrinių institucijų – tiesioginių kontaktinių centrų, į kuriuos kreipiasi tėvai – bendradarbiavimas. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar daugiau centrinių institucijų, kurios padėtų taikyti šį reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Reglamento „Briuselis IIb“ taikymo praktinis vadovas pateikiamas šioje svetainėje: ETT leidiniai

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 01/03/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.