Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

– 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis:

Austrijoje viešieji dokumentai pagal šį Reglamentą gali būti rengiami civilinio statuso institucijų pagal Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Austrijos civilinio kodekso, ABGB) 177 skirsnio 2 dalį ir teismų (teisme sudaryti susitarimai, kuriems nereikia patvirtinimo) pagal ABGB 190 skirsnio 1 dalį.

– 2 straipsnio 2 dalies 3 punktas:

Austrijoje nei valdžios institucijos, nei kitos įstaigos nėra įgaliotos registruoti susitarimų pagal šį Reglamentą.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

– 74 straipsnio 2 dalis:

Austrijoje nė viena administracinė institucija neturi 74 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetencijos.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

103 straipsnio 1 dalies b punktas:

– Teismai ir institucijos pagal 36 straipsnio 1 dalį:

Apylinkės teismų kompetencijai priklauso prašymai dėl pažymos pagal 36 straipsnio 1 dalį

  • pagal Jurisdiktionsnorm (Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo) 76 skirsnį (36 straipsnio 1 dalies a punktas),
  • pagal Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnį (36 straipsnio 1 dalies b punktas) arba
  • pagal Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109a skirsnį (36 straipsnio 1 dalies c punktas).

Teismai ir institucijos pagal 66 straipsnio 1 dalį:

66 straipsnio 1 dalies a punktas: Austrijoje santuokos negalima nutraukti be teismo sprendimo.

66 straipsnio 1 dalies b punktas: Šioje srityje kompetentingi Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnyje nurodyti apylinkės teismai.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Teismai ir institucijos pagal 67 straipsnio 1 dalį:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnyje nurodyti apylinkės teismai kompetentingi ištaisyti pažymą pagal 66 straipsnio 1 dalį.

Teismai pagal 37 straipsnio 1 dalį:

Apylinkės teismai, apie kuriuos pranešta pagal 36 straipsnio 1 dalį, kompetentingi ištaisyti pažymą pagal 37 straipsnio 1 dalį. Žr. Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 76, 109 ir 109a skirsnius.

Teismai pagal 48 straipsnio 1 dalį:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109a skirsnyje nurodyti apylinkės teismai kompetentingi ištaisyti ir atšaukti pažymą pagal 48 straipsnio 1 dalį.

Teismai pagal 49 straipsnio 1 dalį:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnyje nurodytų apylinkės teismų kompetencijai priklauso prašymai išduoti vykdytinumo sustabdymo ar apribojimo pažymą pagal 49 straipsnio 1 dalį.

Teismai ir institucijos, nurodytos 66 straipsnio 3 dalyje, kartu su 37 straipsnio 1 dalimi:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnyje nurodyti apylinkės teismai kompetentingi ištaisyti pažymą pagal 66 straipsnio 3 dalį, kartu su 37 straipsnio 1 dalimi.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Teismai pagal 30 straipsnio 3 dalį:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 76 ir 109 skirsniuose nurodytų apylinkės teismų kompetencijai priklauso prašymai inicijuoti procedūrą pagal 30 straipsnio 3 dalį.

Teismai pagal 52 straipsnį:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnyje nurodytų apylinkės teismų kompetencijai priklauso prašymai dėl sprendimo vykdymo pagal 52 straipsnį.

Teismai pagal 40 straipsnio 2 dalį ir 58 straipsnio 1 dalį:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 114a ir 109 skirsniuose nurodyti apylinkės teismai kompetentingi pradėti procesą dėl nepripažinimo pagal 40 straipsnio 2 dalį. Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnyje nurodyti apylinkės teismai kompetentingi pradėti procesą dėl atsisakymo vykdyti sprendimą pagal 58 straipsnio 1 dalį.

Teismai ir teisė apskųsti pagal 61 straipsnio 2 dalį:

Sprendimo dėl prašymo atsisakyti vykdyti sprendimą užginčijimas arba apeliacinis skundas (Rekurs) priklauso Aukštesniojo apygardos teismo kompetencijai; tačiau apeliacinis skundas turi būti pateiktas apylinkės teismui.

Teismai ir teisė apskųsti pagal 62 straipsnį:

Bet koks tolesnis užginčijimas arba apeliacinis skundas, jei toks yra (Revisionsrekurs), priklauso Aukščiausiojo Teismo kompetencijai; tačiau skundas turi būti pateiktas apylinkės teismui.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Institucijos, kompetentingos vykdyti sprendimą pagal 52 straipsnį:

Austrijos teismų jurisdikcijos įstatymo 109 skirsnyje nurodytų apylinkės teismų kompetencijai priklauso prašymai dėl sprendimo vykdymo pagal 52 straipsnį.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Teismai ir teisė apskųsti, nurodyta 61 straipsnio 2 dalyje:

Sprendimo dėl prašymo atsisakyti vykdyti sprendimą užginčijimas arba apeliacinis skundas (Rekurs) priklauso Aukštesniojo apygardos teismo kompetencijai; tačiau apeliacinis skundas turi būti pateiktas apylinkės teismui.

Teismai ir teisė apskųsti, nurodyta 62 straipsnyje:

Bet koks tolesnis užginčijimas arba apeliacinis skundas, jei toks yra (Revisionsrekurs), priklauso Aukščiausiojo Teismo kompetencijai; tačiau skundas turi būti pateiktas apylinkės teismui.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

76 straipsnyje nurodytų centrinių institucijų pavadinimas ir adresas:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Organizacinis skyrius: Division I 10

E. paštas team.z@bmj.gv.at

Telefonas +43 1 52152 2142

Faksas +43 1 52152 2829

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

82 straipsnio 2 dalyje nurodytų artimų giminaičių kategorijos:

Pagal 82 straipsnio 1 dalį leidimas dėl giminaičių kartu su tėvais įkurdinimo nereikalingas šių kategorijų artimiems giminaičiams:

  • seneliai;
  • tėvų broliai ir seserys;
  • suaugę vaiko broliai ir seserys.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Priimtinos bendravimo su centrinėmis institucijomis kalbos pagal 91 straipsnio 3 dalį:

Anglų kalba.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Priimtinos vertimo kalbos pagal 80 straipsnio 3 dalį, 81 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 4 dalį ir 91 straipsnio 2 dalį:

Nėra (išskyrus Austrijoje priimtinas oficialiąsias kalbas).

Paskutinis naujinimas: 11/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.