Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

– 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis: notarai (notaires/notarissen).

– 2 straipsnio 2 dalies 3 punktas: nėra informacijos.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

– 36 straipsnio 1 dalis: šeimos bylų teismas (tribunal de la famille/familierechtbank), nepilnamečių bylų teismas (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), taikos teismas (juge de paix/vrederechter), apeliacinis teismas (cour d’appel/hof van beroep).

– 66 straipsnis: notarai.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

– 37 straipsnio 1 dalis: šeimos bylų teismas, nepilnamečių bylų teismas, taikos teismas, apeliacinis teismas.

– 48 straipsnio 1 dalis: šeimos bylų teismas, apeliacinis teismas.

– 49 straipsnis: šeimos bylų teismas, apeliacinis teismas.

– 66 straipsnio 3 dalis / 37 straipsnio 1 dalis: notarai.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

– 30 straipsnio 3 dalis: šeimos bylų teismas.

– 40 straipsnio 1 dalis: šeimos bylų teismas.

– 58 straipsnio 1 dalis: šeimos bylų teismas.

– 61 straipsnio 2 dalis: šeimos bylų teismas ir apeliacinis teismas.

– 62 straipsnis: apeliacinis teismas ir Kasacinis teismas (cour de cassation/hof van cassatie).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Antstoliai (huissiers de justice/gerechtsdeurwaarders).

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

61 straipsnis: apeliacinis ir užginčijimo procesas.

62 straipsnis: apeliacinis ir kasacinis procesas.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Federalinis teisingumo departamentas (Service Public Fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie), Teisės aktų, pamatinių teisių ir laisvių direktoratas (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux/Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Tarptautinis civilinis bendradarbiavimas (Service de coopération internationale civile/Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Federalinis informacijos dėl tarptautinio vaiko pagrobimo centras (Point de contact fédéral « Enlèvement international d'enfants »/Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen)

Administracinis adresas: Boulevard de Waterloo 115

Miestas / savivaldybė: Briuselis

Pašto kodas 1000

Telefonas +32 (0)2 542 67 00 (24/7)

E. paštas rapt-parental@just.fgov.be

Tinklalapio adresas: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Priimamos kalbos: prancūzų (FR), nyderlandų (NL), vokiečių (DE), anglų (EN).

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Be trijų nacionalinių kalbų (nyderlandų, prancūzų ir vokiečių), anglų kalba.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

– 80 straipsnio 3 dalis: oficiali vietos, kurioje teikiamas prašymas, kalba (FR / NL / DE). Prieš pateikiant prašymą rekomenduojama kreiptis į Belgijos centrinę instituciją ir sužinoti, į kurią kalbą prašymas turės būti išverstas.

– 81 straipsnio 2 dalis ir 82 straipsnio 2 dalis: oficiali vietos, kurioje tvarkomas prašymas, kalba (FR / NL / DE). Prieš pateikiant prašymą rekomenduojama kreiptis į Belgijos centrinę instituciją ir sužinoti, į kurią kalbą prašymas turės būti išverstas.

– 91 straipsnio 2 dalis: priimamos tik oficialiosios kalbos. Prieš pateikiant prašymą rekomenduojama kreiptis į Belgijos centrinę instituciją ir sužinoti, į kurią kalbą prašymas turės būti išverstas.

Paskutinis naujinimas: 02/11/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.