Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis. Reglamente nurodytų autentiškų dokumentų Bulgarijos teisėje, santuokos ir tėvų pareigų bylų srityje, nenumatyta, todėl mes neturime įgaliojimų pranešti.

2 straipsnio 2 dalies 3 punktas. Su santuokos ir tėvų pareigomis susijusių susitarimų Bulgarijos teisėje nenumatyta, todėl mes neturime įgaliojimų pranešti.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

– 74 straipsnio 2 dalis. Reglamente nurodytų administracinių institucijų Bulgarijos teisėje, santuokos ir tėvų pareigų srityje, nenumatyta, todėl mes neturime įgaliojimų pranešti.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

– 36 straipsnio 1 dalis. Pažymų dėl teismo sprendimų išdavimas:

  • II priedas. Pažymą dėl sprendimų su santuoka susijusiose bylose išduoda apylinkės teismas (bulg. rayonen sad);
  • III priedas. Pažymą dėl sprendimų su tėvų pareigomis susijusiose bylose išduoda apylinkės teismas;
  • IV priedas. Pažymą dėl vaiko grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją išduoda Sofijos miesto teismas (bulg. Sofiyski gradski sad).

– 66 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų su santuokos bylomis ir tėvų pareigų bylomis susijusių autentiškų dokumentų ar susitarimų Bulgarijoje nėra.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

– 37 straipsnis. Pažymos dėl teismo sprendimo ištaisymas – kompetentingas teismas yra pažymą išdavęs teismas:

  • II priedas. Pažymą dėl sprendimų su santuoka susijusiose bylose ištaiso apylinkės teismas;
  • III priedas. Pažymą dėl sprendimų su tėvų pareigomis susijusiose bylose ištaiso apylinkės teismas;
  • IV priedas. Pažymą dėl vaiko grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją ištaiso Sofijos miesto teismas.

– 48 straipsnio 1 dalis. Pažymos dėl privilegijuotų sprendimų taisymas ir atšaukimas:

teismas, kompetentingas taisyti ir atšaukti pažymą, yra apylinkės teismas.

– 49 straipsnis. Pažyma dėl nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo. Kompetentingas teismas yra apylinkės teismas.

– 66 straipsnio 1 dalis, taikoma kartu su 67 straipsnio 1 dalimi. Netaikytina.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

– 30 straipsnio 3 dalis. Kompetentingas teismas yra apygardos teismas (bulg. okrazhen sad).

– 52 straipsnis. Kompetentingas organas yra antstolis (bulg. sadeben izpalnitel).

– 40 straipsnio 1 dalis. Kompetentingas teismas yra apygardos teismas.

– 58 straipsnio 1 dalis. Kompetentingas teismas yra apygardos teismas.

61 straipsnio 2 dalis. Kompetentingas teismas yra apeliacinis teismas (bulg. apelativen sad), kurio jurisdikcijai priklauso sprendimą dėl atsisakymo vykdyti priėmusio teismo regionas.

– 62 straipsnis. Kompetentingas teismas yra Aukščiausiasis Kasacinis Teismas (bulg. Varhoven kasatsionen sad).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

– 52 straipsnis. Kompetentingas organas yra antstolis.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

– 61 straipsnis. Apeliacinio skundo teikimo procedūra išdėstyta Civilinio proceso kodekse (20 skyrius).

– 62 straipsnis. Kasacinio skundo teikimo procedūra išdėstyta Civilinio proceso kodekse (22 skyrius).

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Teisingumo ministerija

Su tėvų pareigomis susijusiose bylose – Tarptautinės vaikų apsaugos ir tarptautinio įvaikinimo direktoratas, ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktiniai duomenys  – oficialiais kanalais ir e. paštu, tel. 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

– Su santuoka susijusiose bylose – Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas, ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktiniai duomenys  – oficialiais kanalais ir e. paštu, tel. 0035929237415, civil@justice.government.bg.

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Bulgarija reikalauja sutikimo visais vaikų įkurdinimo šalyje klausimais.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Anglų ir prancūzų kalbos.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

– 80 straipsnio 3 dalis. Dokumentus reikia išversti tik į bulgarų kalbą.

– 81 straipsnio 2 dalis. Dokumentus reikia išversti tik į bulgarų kalbą.

– 82 straipsnio 4 dalis. Dokumentus reikia išversti tik į bulgarų kalbą.

– 91 straipsnio 2 dalis. Dokumentus reikia išversti tik į bulgarų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.