Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

103 straipsnio a punkto pirma sakinio dalis:

Kroatijos teisinėje sistemoje nepripažįstama galimybė išduoti pirmiau nurodytus autentiškus dokumentus ar susitarimus.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

103 straipsnio a punkto antra sakinio dalis:

Apygardų ir Zagrebo miesto administracinės institucijos turi kompetenciją teikti teisinę pagalbą pagal reglamento 74 straipsnio 2 dalį.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

36 straipsnio 1 dalis

Teismai, turintys kompetenciją išduoti 36 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, yra savivaldybių teismai (općinski sudovi; vns. općinski sud), kurie priėmė su pažyma susijusį sprendimą.

66 straipsnis

Kroatijos teisinėje sistemoje nepripažįstama galimybė išduoti pirmiau nurodytus autentiškus dokumentus ar susitarimus.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Teismai, turintys kompetenciją ištaisyti 37 straipsnio 1 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, ir teismai bei institucijos, turinčios kompetenciją išduoti 49 straipsnyje nurodytas pažymas dėl nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo, yra savivaldybių teismai, kurie priėmė su pažyma susijusį sprendimą.

Dėl pranešimų apie institucijas, turinčias kompetenciją ištaisyti autentiškus dokumentus ar susitarimus pagal Reglamento (ES) 2019/1111 67 straipsnio 1 dalį, pažymėtina, kad ši nuostata Kroatijoje netaikoma, nes Kroatijoje autentiški dokumentai ir susitarimai neegzistuoja arba Kroatijos teisinėje sistemoje nepripažįstama galimybė išduoti autentiškus dokumentus ar susitarimus (žr. pranešimą, susijusį su 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunkčiu ir 2 straipsnio 2 dalies 3 punktu).

Todėl nėra jokių institucijų, turinčių kompetenciją ištaisyti autentiškus dokumentus arba susitarimus pagal reglamento 67 straipsnio 1 dalį.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

30 straipsnio 3 dalis

Kroatijoje savivaldybių teismai turi dalykinę jurisdikciją pripažinti užsienio teismų sprendimus (Teismų įstatymo (Narodne Novine) (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 28/13, 33/15, 82/15 ir 67/18) 18 straipsnis.

40 straipsnio 2 dalis

Teritorinę jurisdikciją pripažinti ir vykdyti užsienio teismų sprendimus turi teismas, kurio veiklos teritorijoje šalis, kurios atžvilgiu prašoma pripažinti ir vykdyti sprendimą, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba teismas, kurio teritorijoje turi būti atliekami vykdymo veiksmai. Jeigu šalis, kurios atžvilgiu prašoma pripažinti ir vykdyti sprendimą, Kroatijoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu vykdymo veiksmai neturi būti atliekami Kroatijoje, prašymą galima pateikti vienam iš Kroatijoje dalykinę jurisdikciją turinčių teismų.

Šalys gali apskųsti sprendimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

Jei nepriimamas įsiteisėjęs sprendimas dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, klausimą dėl to sprendimo pripažinimo preliminariai gali išspręsti bet kuris teismas ir tai galioja tik konkrečioje byloje.

58 straipsnio 1 dalis

Savivaldybių teismai gali turėti dalykinę jurisdikciją Kroatijoje atsisakyti vykdyti užsienio teismų sprendimus (Teismų įstatymo, NN, Nr. 28/13, 33/15, 82/15 ir 67/18 18 straipsnis).

61 straipsnio 2 dalis

Apygardos teismai (županijski sudovi; vns. županijski sud) nagrinėja civilinėse bylose pateiktus
skundus dėl visų savivaldybių teismų sprendimų.

62 straipsnis

Apygardos teismo sprendimą galima apskųsti prašant atlikti kasacinę peržiūrą, pritarus Aukščiausiajam Teismui (Vrhovni sud), jei apeliacinis skundas teikiamas dėl ypač svarbaus materialinės ar procesinės teisės klausimo.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Savivaldybių teismai gali turėti dalykinę jurisdikciją Kroatijoje vykdyti užsienio teismų sprendimus (Teismų įstatymo, NN, Nr. 28/13, 33/15, 82/15 ir 67/18 18 straipsnis).

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Teisių gynimo procedūrą, taikomą dėl sprendimo, susijusio su prašymu atsisakyti vykdyti, sudaro apeliacinis skundas apygardos teismui (Pulo, Splito ir Zagrebo apygardos teismai turi kompetenciją nagrinėti šį klausimą).

Kasacinį skundą galima pateikti prašant atlikti kasacinę peržiūrą.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Paskirta centrinė institucija, padedanti teikti prašymus pagal reglamentą, yra Darbo, pensijų sistemos, šeimos ir socialinės politikos ministerija.

Centrinės institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagrebas, Kroatija

E. paštas pisarnica@mrosp.hr

Tel.: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Pagal 82 straipsnį Kroatijos sutikimas nereikalingas, kad vaikui būtų nustatyta tėvų ar artimų giminaičių globa. Taikant Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnio 2 dalį artimais giminaičiais laikomi seneliai, dėdės, tetos, broliai / pusbroliai, seserys / pusseserės ir brolių /pusbrolių ir seserų / pusseserių vaikai.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Darbo, pensijų sistemos, šeimos ir socialinės politikos ministerijai, kuri veikia kaip Kroatijos centrinė institucija, pranešimus apie kitų valstybių narių centrines institucijas galima teikti kroatų ir anglų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Prie prašymo ir bet kurių papildomų dokumentų turi būti pridėtas vertimas į kroatų kalbą, nes tai yra prašomosios valstybės narės oficialioji kalba.

Paskutinis naujinimas: 15/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.