Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Čekijos advokatūra (Česká advokátní komora)

Brno filialas

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefonas: +420 513 030 111
E. paštas: brno@cak.cz

Tinklalapio adresas: https://www.cak.cz/en/

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

 • 36 straipsnio 1 dalis

Teismai, turintys kompetenciją išduoti pažymą dėl sprendimo

a) apylinkės teismas (okresní soud);

a) apylinkės teismas (okresní soud);

c) Brno miesto teismas (Městský soud v Brně).

 • 66 straipsnis

Teismai ir institucijos, turinčios kompetenciją išduoti pažymą dėl autentiško dokumento ar susitarimo

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

 • 37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis

Teismai, turintys kompetenciją ištaisyti pažymą

37 straipsnio 1 dalis

a) apylinkės teismas (okresní soud);

a) apylinkės teismas (okresní soud);

c) Brno miesto teismas (Městský soud v Brně).

48 straipsnio 1 dalis. Konfidencialūs sprendimai

a) apylinkės teismas (okresní soud), 42 straipsnio 1 dalies a punktas

b) apylinkės teismas, 42 straipsnio 1 dalies b punktas, 29 straipsnio 6 dalis

 • 49 straipsnis

Teismai, turintys kompetenciją išduoti pažymą dėl nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo

a) apylinkės teismas (okresní soud), 42 straipsnio 1 dalies a punktas

b) apylinkės teismas (okresní soud), 42 straipsnio 1 dalies b punktas

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

 • 30 straipsnio 3 dalis

Teismai, turintys kompetenciją pripažinti sprendimą

Apylinkės teismas (okresní soud)

 • 40 straipsnio 2 dalis

Teismai, turintys kompetenciją atsisakyti pripažinti sprendimą

Apylinkės teismas (okresní soud)

 • 58 straipsnio 1 dalis

Teismai, turintys kompetenciją atsisakyti vykdyti sprendimą

Apylinkės teismas (okresní soud)

 • 61 straipsnio 2 dalis

Teismai, kuriems turi būti pateiktas apeliacinis skundas dėl atsisakymo vykdyti

Apylinkės teismas (okresní soud)

 • 62 straipsnis

Teismai, kuriems turi būti pateiktas apeliacinis skundas dėl sprendimo pagal 61 straipsnio 2 dalį

Apylinkės teismas (okresní soud)

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Apylinkės teismai ir (arba) teismo antstoliai.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

 • 61 straipsnis

Apeliaciniai skundai dėl sprendimų, kuriais atsisakoma vykdyti teismo sprendimą, pagal 61 ir 62 straipsnius

Apeliaciniai skundai pagal iš dalies pakeisto Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodeksas) 201 ir kitus straipsnius.

 • 62 straipsnis

Tolesni apeliaciniai skundai dėl sprendimų, kuriais atsisakoma vykdyti teismo sprendimą, pagal 61 ir 62 straipsnius

Ieškiniai dėl sprendimo panaikinimo pagal iš dalies pakeisto Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodeksas) 229 ir kitus straipsnius.

Apeliacinio skundo peržiūra pagal iš dalies pakeisto Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodeksas) 236 ir kitus straipsnius.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Vaikų tarptautinės apsaugos biuras (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Čekija

Telefonas: 00420 542 215 522

Faksas: 00420 542 212 836

E. paštas: podatelna@umpod.cz

Svetainės adresas http://www.umpod.cz/

Asmenys ryšiams:

 • direktorius Zdeněk Kapitán,
 • direktoriaus pavaduotoja Markéta Kačerová Nováková

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Čekų, slovakų, anglų k.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

 • 80, 81, 82 straipsniai

Čekų, slovakų k.

 • 91 straipsnio 2 dalis

Čekų, slovakų k.

Paskutinis naujinimas: 03/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.