Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Estija

Turinį pateikė
Estija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Notaro pareiga – parengti 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytą autentišką dokumentą. Notarų sąrašą galima rasti Notarų rūmų (Notarite Koda) svetainėje.

2 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta sutartis turi būti registruojama apylinkės centro (maakonnakeskus) vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos skyriuje. Šių skyrių sąrašą galima rasti čia.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Dabar tokios administracinės institucijos Estijoje nėra. Estijoje notarų ir civilinės metrikacijos skyrių paslaugos teikiamos nemokamai.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Estijoje pažymas dėl 36 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo išduoda apylinkės teismas.

Notaro parengtas pažymas dėl autentiško dokumento arba civilinės metrikacijos skyriaus parengtas pažymas dėl autentiško susitarimo, kaip nurodyta 66 straipsnyje, gali išduoti apylinkės centro vietos valdžios institucijos notaras arba civilinės metrikacijos skyrius. Notarų sąrašą galima rasti čia, o civilinės metrikacijos skyrių sąrašą galima rasti čia.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Estijoje 37 straipsnio 1 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas ištaiso ir 49 straipsnyje nurodytą pažymą išduoda apylinkės teismas.

Notaro parengtą autentiško dokumento pažymą, kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje, ištaiso notaras. Notarų sąrašą galima rasti čia.

Civilinės metrikacijos skyriaus parengtą pažymą dėl autentiško susitarimo, kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje, ištaiso apylinkės centro vietos valdžios institucija. Šių biurų sąrašą galima rasti čia.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

30 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 58 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus pateikia apylinkės teismas. 61 straipsnio 2 dalyje nurodytas prašymas teikiamas apygardos teismui, o 62 straipsnyje nurodytas prašymas teikiamas Aukščiausiajam Teismui.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Kompetencija vykdyti sprendimus Estijoje priklauso antstoliams. Ieškovas antstolį pasirenka pagal skolininko gyvenamąją vietą. Antstoliai veikia keturiose apylinkių teismų apygardose: Harjumoje, Pernume, Tartume ir Virumoje.

Antstolių sąrašą galima rasti Antstolių ir bankroto patikėtinių rūmų (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) svetainėje.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

61 straipsnyje nurodytas skundas Estijoje teikiamas apygardos teismui, o 62 straipsnyje nurodytas skundas teikiamas Aukščiausiajam Teismui.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Centrinė institucija taikant 77 straipsnio 1 dalį, 79 straipsnio c, d ir e punktus ir 81 straipsnį yra:

Teisingumo ministerijos (Justiitsministeerium)

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius

Suur-Ameerika 1, 10122 Talinas

E. paštas central.authority@just.ee,

Tel.: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

Centrinė institucija taikant 79 straipsnio a, b, f ir g punktus ir 80 ir 82 straipsnius yra:

Socialinio draudimo valdyba (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Talinas

E. paštas childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tel.: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Estijoje vaikai be išankstinio sutikimo gali būti perduoti prižiūrėti tik tėvui (motinai).

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Pagal 91 straipsnio 3 dalį Estijos centrinės institucijos pranešimus priima estų ir anglų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Pagal 91 straipsnio 2 dalį priimtinos prašymų ir pridedamų dokumentų, nurodytų 80, 81, 82 straipsniuose, taip pat pažymų laisvo teksto laukelių vertimo kalbos yra estų ir anglų.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.