Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Suomijos teisės aktuose nėra jokių nuostatų, susijusių su autentiškais dokumentais arba registruotais susitarimais, kaip apibrėžta reglamente.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Suomijoje administracinė institucija, nurodyta 74 straipsnio 2 dalyje, yra Socialinės gerovės valdyba (suom. Sosiaalilautakunta; šved. Socialnämnd).

Kompetentinga institucija, galinti konstatuoti, kad pareiškėjai atitinka teisinės pagalbos reikalavimus: Teisinės pagalbos tarnyba (suom. oikeusaputoimisto; šved. rättshjälpsbyrå).

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

36 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažymą išduoda sprendimą priėmęs arba susitarimą patvirtinęs teismas ar institucija.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Teismai, turintys jurisdikciją ištaisyti pagal 37 straipsnio 1 dalį ir 48 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą: sprendimą priėmęs teismas arba kita institucija.

Teismai, turintys jurisdikciją išduoti pažymą dėl 49 straipsnyje nurodyto nevykdymo arba vykdymo apribojimo: teismas arba kita institucija, kuri sustabdė arba nutraukė vykdymą arba kurios sprendimu ankstesnis sprendimas tampa nebevykdytinas arba tokio sprendimo vykdymas apribojamas.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Teismai, turintys jurisdikciją pripažinti 30 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis): apylinkės teismas (suom. käräjäoikeus; šved. tingsrätt).

58 straipsnio 1 dalyje nurodyti teismai ir institucijos, turinčios kompetenciją atsisakyti vykdyti sprendimą. apylinkės teismas (suom. käräjäoikeus; šved. tingsrätt).

reglamento 61 straipsnio 2 dalyje nurodytos institucijos ir teismai: apeliacinis teismas (suom. hovioikeus; šved. hovrätt).

reglamento 62 straipsnyje nurodytos institucijos ir teismai: Aukščiausiasis Teismas (suom. korkein oikeus; šved. högsta domstolen).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Jeigu vykdymas yra susijęs su vaiko globa, gyvenamąja vieta arba teise su juo matytis, arba vaiko grąžinimu į kitą valstybę narę: apylinkės teismas (suom. käräjäoikeus; šved. tingsrätt).

Jei nuo sprendimo dėl vaiko globos, gyvenamosios vietos arba teisės su juo matytis ar vaiko grąžinimo į kitą valstybę narę priėmimo praėjo mažiau nei treji metai, dėl sprendimo vykdymo galima kreiptis ne į teismą, o į antstolį.

Jei vykdymo metu patiriamos teisinės išlaidos: Suomijos nacionalinė vykdymo institucija (suom. Ulosottoviranomainen; šved. Utsökningsmyndighet).

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

61 straipsnio 2 dalis: apeliacinius skundus dėl sprendimo, kuriuo atsisakoma vykdyti sprendimą, galima pateikti apeliaciniam teismui. Apeliaciniam teismui adresuoti prašymai dėl apeliacinio skundo turėtų būti siunčiami sprendimą priėmusio apygardos teismo kanceliarijai.

62 straipsnis: Aukščiausiasis Teismas. Aukščiausiajam Teismui adresuoti prašymai dėl apeliacinio skundo turėtų būti siunčiami sprendimą priėmusio apeliacinio teismo kanceliarijai.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Ministry of Justice

International legal assistance

PL 25

00023 GOVERNMENT

Tel. +358 9 1606 7628

Faksas+358 9 1606 7524

E. paštas central.authority.om@gov.fi

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Suomijoje nėra artimų giminaičių sąvokos, kuri nurodyta 82 straipsnio 2 dalyje.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Dokumentus galima pateikti suomių, švedų ir anglų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

91 straipsnio 2 dalis: Dokumentus galima pateikti suomių, švedų ir anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 22/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.