Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Suomija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Suomen lainsäädännössä ei ole asetuksessa tarkoitettuja virallisia asiakirjoja eikä rekisteröityjä sopimuksia.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Suomessa 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hallintoviranomainen on sosiaalilautakunta (socialnämnd).

Toimivaltainen viranomainen, joka voi antaa todistuksen oikeusavun edellytysten täyttymisestä: oikeusaputoimisto (rättshjälpsbyrå).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Asetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa se tuomioistuin tai viranomainen, joka on antanut päätöksen tai vahvistanut sopimuksen.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa annettu todistus: Päätöksen antanut tuomioistuin tai muu viranomainen.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu: Tuomioistuin tai muu viranomainen, joka on keskeyttänyt tai kieltänyt täytäntöönpanon tai jonka antaman päätöksen johdosta aiempi päätös ei ole enää täytäntöönpanokelpoinen tai sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta): käräjäoikeus (tingsrätt).

Tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta kieltäytyä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta täytäntöönpanosta: käräjäoikeus (tingsrätt).

Asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset ja tuomioistuimet: hovioikeus (hovrätt).

Asetuksen 62 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ja tuomioistuimet: korkein oikeus (högsta domstolen).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Jos täytäntöönpano koskee lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta taikka lapsen palauttamista toiseen jäsenvaltioon: käräjäoikeus (tingsrätt).

Jos lapsen huoltoa tai palauttamista toiseen jäsenvaltioon koskevan päätöksen antamisesta on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta, päätöksen täytäntöönpanoa voidaan hakea tuomioistuimen asemesta ulosottomieheltä.

Jos täytäntöönpano koskee oikeudenkäymiskuluja: ulosottoviranomainen (utsökningsmyndighet).

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 artiklan 2 kohta: Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaan käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta valittamalla hovioikeuteen. Hovioikeudelle osoitettu valituskirjelmä toimitetaan päätöksen antaneen käräjäoikeuden kansliaan.

62 artikla: korkein oikeus. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä toimitetaan päätöksen antaneen hovioikeuden kirjaamoon.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Oikeusministeriö

Kansainvälinen oikeusapu

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Puhelin:+358 9 1606 7628

Faksi:+358 9 1606 7524

Sähköpostiosoite:  central.authority.om@gov.fi

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Suomessa ei ole 82 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lähisukulaisten luokkia.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Suomen ja ruotsin lisäksi hyväksytään englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

91 artiklan 2 kohta: Suomen ja ruotsin lisäksi hyväksytään englanti.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.