Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vengrija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Netaikoma Vengrijos teisei.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Netaikoma Vengrijos teisei.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Pažymas pagal II priedą išduoda pirmosios instancijos teismas (36 straipsnio 1 dalies a punktas). Pažymas pagal III priedą išduoda pirmosios instancijos teismas ir kompetentinga globos institucija (36 straipsnio 1 dalies b punktas). Pažymas pagal IV priedą išduoda pirmosios instancijos teismas (Pesto centrinis apylinkės teismas) (36 straipsnio 1 dalies c punktas). 66 straipsnis Vengrijos teisėje netaikomas.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Pagal II priedą išduotas pažymas ištaiso pirmosios instancijos teismas (37 straipsnio 1 dalis). Pagal III priedą išduotas pažymas ištaiso pirmosios instancijos teismas, o Budapešto ir apylinkės vyriausybės tarnybos, veikdamos kaip vaiko apsaugos ir globos įstaigos, ištaiso pagal III priedą kompetentingos globos institucijos išduotas pažymas (37 straipsnio 1 dalis). Pažymas pagal IV priedą ištaiso pirmosios instancijos teismas (Pesto centrinis apylinkės teismas) (37 straipsnio 1 dalis). Pagal V priedą išduotas pažymas ištaiso pirmosios instancijos teismas, o Budapešto ir apylinkės vyriausybės tarnybos, veikdamos kaip vaiko apsaugos ir globos įstaigos, ištaiso pagal V priedą kompetentingos globos institucijos išduotas pažymas (48 straipsnio 1 dalis). Pagal VI priedą išduotas pažymas ištaiso pirmosios instancijos teismas (48 straipsnio 1 dalis). Pažymas pagal VII priedą išduoda pirmosios instancijos teismas ir kompetentinga globos institucija (49 straipsnio 1 dalis). 66 straipsnis Vengrijos teisėje netaikomas.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Dėl 30 straipsnio 3 dalies: jurisdikcija priklauso apylinkės teismui, kuris turi kompetenciją pagal regioninio teismo būstinės vietą, kurioje yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei ši sąlyga netenkinama, – atsakovo įprastinė gyvenamoji vieta (Budapešte tai yra Budos centrinis apylinkės teismas); jei ši sąlyga netenkinama, apylinkės teismas, kuris turi kompetenciją pagal regioninio teismo būstinės vietą, kurioje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei ši sąlyga netenkinama, – pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta (Budapešte tai yra Budos centrinis apylinkės teismas), arba jeigu pareiškėjas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, registruoto biuro arba neturi įprastinės gyvenamosios vietos Vengrijoje, – tuomet kompetenciją turi Budos centrinis apylinkės teismas.

Dėl 52 straipsnio: išskyrus sprendimus, autentiškus dokumentus ar susitarimus dėl bendravimo, jurisdikcija priklauso apylinkės teismui, kuris turi kompetenciją pagal regioninio teismo būstinės vietą, kurioje yra įpareigotosios šalies įprastinė gyvenamoji vieta arba vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta (Budapešte tai yra Budos centrinis apylinkės teismas); sprendimų, autentiškų dokumentų ar susitarimų dėl bendravimo atveju jurisdikcija priklauso apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra vaiko, kuriam taikoma bendravimo tvarka, nuolatinė gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei ši sąlyga netenkinama, vaiko gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei tokios vietos negalima nustatyti, – Budos centrinis apylinkės teismas.

Dėl 40 straipsnio 2 dalies: jurisdikcija priklauso apylinkės teismui, kuris turi kompetenciją pagal regioninio teismo būstinės vietą, kurioje yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei ši sąlyga netenkinama, – atsakovo įprastinė gyvenamoji vieta (Budapešte tai yra Budos centrinis apylinkės teismas); jei ši sąlyga netenkinama, apylinkės teismas, kuris turi kompetenciją pagal regioninio teismo būstinės vietą, kurioje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei ši sąlyga netenkinama, – pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta (Budapešte tai yra Budos centrinis apylinkės teismas), arba jeigu pareiškėjas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, registruoto biuro arba neturi įprastinės gyvenamosios vietos Vengrijoje, – tuomet kompetenciją turi Budos centrinis apylinkės teismas.

Dėl 58 straipsnio 1 dalies: prašymą reikia pateikti teismui, kuris priėmė nutartį dėl vykdymo.

Dėl 61 straipsnio 2 dalies: apeliaciniai skundai turi būti pateikti pirmosios instancijos teismui ir juos nagrinėja regioninis teismas.

Dėl 62 straipsnio: prašymai dėl peržiūros turi būti pateikti teismui, kuris sprendimą priėmė pirmąja instancija ir juos nagrinėja teisėjų kolegija.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

išskyrus sprendimus, autentiškus dokumentus ar susitarimus dėl bendravimo, jurisdikcija priklauso apylinkės teismui, kuris turi kompetenciją pagal regioninio teismo būstinės vietą, kurioje yra įpareigotosios šalies įprastinė gyvenamoji vieta arba vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta (Budapešte tai yra Budos centrinis apylinkės teismas); sprendimų, autentiškų dokumentų ar susitarimų dėl bendravimo atveju jurisdikcija priklauso apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra vaiko, kuriam taikoma bendravimo tvarka, nuolatinė gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei ši sąlyga netenkinama, vaiko gyvenamoji vieta Vengrijoje, arba, jei tokios vietos negalima nustatyti, – Budos centrinis apylinkės teismas.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Dėl 61 straipsnio: apeliacinis skundas.

Dėl 62 straipsnio: peržiūra.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Išskyrus bylas, susijusias su į užsienį išvežtų vaikų grąžinimu ir į Vengriją atvežtų vaikų grąžinimu, kompetenciją turi Vidaus reikalų ministerija (adresas – 1054 Budapest Báthory utca 10, pašto adresas – 1884 Budapest, Pf. 1., tel.: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; e. paštas: gyergyam@bm.gov.hu).

Dėl bylų, susijusių su į užsienį išvežtų vaikų grąžinimu ir į Vengriją atvežtų vaikų grąžinimu, kompetenciją turi Teisingumo ministerija (adresas – 1054 Budapest Báthory utca 12, pašto adresas – 1357 Budapest, Pf. 2., tel.: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , faksas: +36-1-550-3946; e. paštas: nmfo@im.gov.hu).

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma Vengrijos teisei.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Anglų ir vengrų k.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Vengrų k.

Paskutinis naujinimas: 02/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.