Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Airija

Turinį pateikė
Airija

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Šiuo tikslu pagal Airijos teisės aktus nė vienai institucijai nesuteikti konkretūs įgaliojimai, nes atitinkamus šeimos teisės klausimus sprendžia Airijos teismai.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Kompetencija teikti teisinę pagalbą, kaip nurodyta 74 straipsnio 2 dalyje, priklauso Teisinės pagalbos valdybai. Teisinės pagalbos valdybos (Legal Aid Board, LAB) kontaktiniai duomenys:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
tel.: 066 947 1000
vietos tel.: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Kompetentingi teismai:

Išduoti pažymą (36 straipsnio 1 dalis)

– dėl sprendimo su santuoka susijusiose bylose naudojant II priede pateiktą formą:

apygardos arba Aukštasis teismas;

– dėl sprendimo su tėvų pareigomis susijusiose bylose naudojant III priede pateiktą formą:

apylinkės, apygardos arba Aukštasis teismas;

– dėl sprendimo, kuriuo nurodyta grąžinti vaiką, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies a punkte, ir, kai taikytina, laikinųjų priemonių, įskaitant apsaugos priemones, paskirtų pagal 27 straipsnio 5 dalį kartu su sprendimu, naudojant IV priede nustatytą formą:

Aukštasis teismas

Išduoti pažymą (66 straipsnio 1 dalis)

– su santuoka susijusiose bylose naudojant VIII priede pateiktą formą:

pagal Airijos teisės aktus nė vienas teismas ar institucija neturi kompetencijos išduoti 66 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos pažymos dėl autentiško dokumento ar susitarimo su santuoka susijusiose bylose.

– dėl autentiško dokumento arba susitarimo su tėvų pareigomis susijusiose bylose naudojant IX priede pateiktą formą:

apylinkės, apygardos arba Aukštasis teismas.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis)

Teismas, išdavęs pažymą pagal 36 straipsnio 1 dalį, gali ją ištaisyti pagal 37 straipsnio 1 dalį, tai:

 • apylinkės teismas;
 • apygardos teismas;
 • Aukštasis teismas.

Ištaisyti arba atšaukti pažymą (48 straipsnio 1 dalis)

Pažymą išdavęs teismas:

 • apylinkės teismas;
 • apygardos teismas;
 • Aukštasis teismas.

Pažymą dėl (sprendimo, dėl kurio išduota pažyma pagal 47 straipsnį) nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo pagal 49 straipsnį

Pažymą išdavęs teismas:

 • apylinkės teismas;
 • apygardos teismas;
 • Aukštasis teismas.

Pagal Airijos teisės aktus nė vienas teismas ar institucija neturi kompetencijos išduoti 66 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos pažymos dėl autentiško dokumento ar susitarimo su santuoka susijusiose bylose.

Teismas, išdavęs pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo su tėvų pareigomis susijusiose bylose pagal 66 straipsnio 1 dalies b punktą, gali ją ištaisyti pagal 67 straipsnio 1 dalį, tai:

 • apylinkės teismas;
 • apygardos teismas;
 • Aukštasis teismas.

66 straipsnio 3 dalis kartu su 37 straipsnio 1 dalimi:

 • apylinkės teismas;
 • apygardos teismas;
 • Aukštasis teismas.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

30 straipsnio 3 dalis. Prašymas priimti sprendimą, kad nėra jokių atsisakymo pripažinti pagrindų. 30 straipsnio 3 dalyje numatyti prašymai teikiami šiems teismams:

– Airijoje – Aukštajam teismui.

52 straipsnis. Vykdymas. 52 straipsnyje numatyti prašymai teikiami šiems teismams:

– Airijoje – Aukštajam teismui.

40 straipsnio 1 dalis. Atsisakymas pripažinti. 40 straipsnio 1 dalyje numatyti prašymai teikiami šiems teismams:

– Airijoje – Aukštajam teismui.

58 straipsnio 1 dalis. Atsisakymas vykdyti. 58 straipsnio 1 dalyje numatyti prašymai teikiami šiems teismams:

– Airijoje – Aukštajam teismui.

61 straipsnio 2 dalis. Užginčijimas arba apeliacinis skundas. Atsisakymas vykdyti:

Apeliacinis teismas

62 straipsnis. Apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui galima pateikti tik tam tikromis aplinkybėmis. Sprendimas turi būti susijęs su visuotinės svarbos klausimu arba apeliacinį skundą pateikti turi būti būtina dėl teisingumo interesų.

– Airijoje – Aukščiausiajam Teismui

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

– Airijoje – Aukštajam teismui

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Apeliacinį skundą pirmąja instancija galima teikti Aukštajam teismui.

Airijoje kasacinis skundas gali būti teikiamas apeliaciniam teismui (tačiau reikėtų pažymėti, kad pagal Airijos konstitucijos nuostatas Aukščiausiajam Teismui priklauso apeliacinė jurisdikcija nagrinėti skundą dėl Aukštojo teismo sprendimo, jeigu teismas įsitikina, kad esama išimtinių aplinkybių, dėl kurių atsiranda pagrindas sprendimą skųsti tiesiogiai jam.  Aukščiausiajam Teismui taip pat priklauso apeliacinė jurisdikcija nagrinėti skundą dėl apeliacinio teismo sprendimo, jeigu tenkinamos tam tikros Konstitucijoje nustatytos sąlygos).

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Centrinė tarptautinio vaikų grobimo bylų institucija

Department of Justice
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Airija

Tel.: 00 353 1 859 2232

Faksas: 00 353 1 479 0201

E. paštas: internationalchildabduction@justice.ie
Internetas: https://www.justice.ie

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma. Airija nepasinaudojo 82 straipsnyje numatyta galimybe tam tikrų kategorijų artimiems giminaičiams netaikyti reikalavimo gauti sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo Airijoje.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Anglų kalba; airių kalba.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Anglų kalba; airių kalba.

Paskutinis naujinimas: 31/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.