Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Italija

Turinį pateikė
Italija

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

a) 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje ir 2 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytos valdžios institucijos:

– valdžios institucijos ar kitos institucijos, įgaliotos parengtos autentišką dokumentą, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje: notaras (it. notaio), civilinės metrikacijos įstaiga (ufficiale dello stato civile), teismas (autorità giudiziaria);

– valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalies 3 punkte: civilinės metrikacijos įstaiga, teismas (bendrosios kompetencijos teismas (it. Tribunale) ir prokuratūra (Procura della Repubblica)).

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

a) 74 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdžios institucijos:

– administracinės institucijos, suteikiančios teisinę pagalbą, kaip nurodyta 74 straipsnio 2 dalyje: nėra.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Teismai ir valdžios institucijos, kompetentingi išduoti pažymas, kaip nurodyta 36 straipsnio 1 dalyje ir 66 straipsnyje, ir teismai, kompetentingi ištaisyti pažymas, kaip nurodyta 37 straipsnio 1 dalyje, 48 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnyje ir 66 straipsnio 3 dalyje, taikomoje kartu su 37 straipsnio 1 dalimi:

– teismai ir valdžios institucijos, kompetentingi išduoti pažymas, kaip nurodyta 36 straipsnio 1 dalyje ir 66 straipsnyje: bendrosios kompetencijos teismas, prokuratūra, civilinės metrikacijos įstaiga;

– teismai, kompetentingi ištaisyti pažymas, kaip nurodyta 37 straipsnio 1 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, ir bendrosios kompetencijos teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo, kaip nurodyta 49 straipsnyje: bendrosios kompetencijos teismas, prokuratūra ir civilinės metrikacijos įstaiga.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

– Teismai, kompetentingi ištaisyti pažymas, kaip nurodyta 37 straipsnio 1 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalyje: bendrosios kompetencijos teismas, prokuratūra ir civilinės metrikacijos įstaiga;

teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo sustabdymo arba apribojimo, kaip nurodyta 49 straipsnyje: bendrosios kompetencijos teismas;

teismai arba valdžios institucijos, kompetentingi ištaisyti pažymą, kaip nurodyta 67 straipsnio 1 dalyje, išduotą pagal 66 straipsnio 1 dalį: bendrosios kompetencijos teismas, prokuratūra ir civilinė metrikacijos įstaiga.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

c) 30 straipsnio 3 dalyje, 52 straipsnyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 58 straipsnio 1 dalyje ir 62 straipsnyje nurodyti teismai ir 61 straipsnio 2 dalyje nurodyti teismai:

- 30 straipsnio 3 dalyje, 52 straipsnyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 58 straipsnio 1 dalyje ir 62 straipsnyje nurodyti teismai ir 61 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdžios institucijos ir teismai: bendrosios kompetencijos teismas ir apeliacinis teismas (it. Corte di Appello);

- 62 straipsnyje nurodyti teismai: Kasacinis Teismas (it. Corte di Cassazione).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

d) Vykdymo tikslais kompetentingos institucijos, kaip nurodyta 52 straipsnyje:

bendrosios kompetencijos teismas ir apeliacinis teismas.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

e) 61 ir 62 straipsniuose nurodytos teisių gynimo procedūros:

pagal 61 straipsnį – geografinę jurisdikciją turinčiame apeliaciniame teisme pradedamas procesas; pagal 62 straipsnį – Aukščiausiajame Kasaciniame Teisme (it. Corte Suprema di Cassazione) teikiamas kasacinis skundas.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

f) Centrinių institucijų, paskirtų pagal 76 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Centrinė institucija visai Italijai yra Nepilnamečių ir bendruomenės teisingumo departamentas (it. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Telefonas: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faksas: +39 06 68808085

E paštas: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Sertifikuotas e paštas: prot.dgmc@giustiziacert.it

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Italijoje nėra tokių kategorijų giminaičių, kurių namuose vaiko įkurdinimo nereikėtų patvirtinti, išskyrus tėvus.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

h) Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 91 straipsnio 3 dalį:

italų, anglų ir prancūzų kalbos.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

i) Kalbos, į kurias išversti dokumentai yra priimtini pagal 80 straipsnio 3 dalį, 81 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 4 dalį ir 91 straipsnio 2 dalį:

informacijos nepateikta.

Paskutinis naujinimas: 01/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.