Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Reglamento 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto („autentiški dokumentai“) b papunktyje nurodytos kompetentingos institucijos yra notarai. Informacija apie Lietuvos Respublikoje veikiančius notarus pateikiama Lietuvos notarų rūmų interneto tinklalapyje:

-          lietuvių k.: https://www.notarurumai.lt/notarai/4;

-          anglų k.: https://www.notarurumai.lt/en/notaries/35.

Reglamento 2 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyti „susitarimai“ šiuo metu Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje nėra numatyti.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Reglamento 74 straipsnio 2 dalyje nurodyta teisinę pagalbą teikianti institucija yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). Dėl valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos suteikimo kreipiamasi į Tarnybos teritorinius skyrius:

-          Vilniaus skyrių (Odminių g. 3, Vilnius; tel. Nr. (+370) 700 00 211);

-          Kauno skyrių (Kęstučio g. 21, Kaunas; tel. Nr. (+370) 700 00 177);

-          Klaipėdos skyrių (Vilties g. 10, Klaipėda; tel. Nr. (+370) 700 00 191);

-          Šiaulių skyrių (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; tel. Nr. (+370) 700 00 214).

Informacija apie Tarnybos teritorinių skyrių aptarnaujamas savivaldybes yra pateikiama Tarnybos interneto tinklalapyje:

-          lietuvių k.: https://vgtpt.lrv.lt/lt/nuorodos/veiklos-teritorijos;

-       anglų k.: https://vgtpt.lrv.lt/uploads/vgtpt/documents/files/Kur%20teikiama%20ATP%20EN.pdf.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Pagal Reglamento 36 straipsnio 1 dalies a ir b punktus išduoti pažymas yra kompetentingi sprendimus priėmę apylinkių teismai, o pagal Reglamento 36 straipsnio 1 dalies c punktą – sprendimą priėmęs Vilniaus apygardos teismas.

Informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų veiklos teritorijas pateikiama Lietuvos teismų interneto tinklalapyje:

-       lietuvių k.: https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

-       anglų k.: https://www.lsa.lt/en/alal-members/.

Pagal Reglamento 66 straipsnį išduoti pažymas yra kompetentingi autentiškus dokumentus patvirtinę notarai.

Pagal Reglamento 67 straipsnio 1 dalį ištaisyti pažymas yra kompetentingi autentiškus dokumentus patvirtinę notarai.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Pagal Reglamento 37 straipsnio 1 dalį ištaisyti pažymas yra kompetentingi sprendimus priėmę apylinkių teismai ar Vilniaus apygardos teismas.

Pagal Reglamento 48 straipsnio 1 dalį ištaisyti pažymas yra kompetentingi sprendimus priėmę apylinkių teismai.

Pagal Reglamento 49 straipsnį išduoti pažymas dėl nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo yra kompetentingi sprendimus priėmę apylinkių teismai.

Informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų veiklos teritorijas pateikiama Lietuvos teismų interneto tinklalapyje:

-       lietuvių k.: https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

-       anglų k.: https://www.lsa.lt/en/alal-members/.

Pagal Reglamento 66 straipsnį išduoti pažymas yra kompetentingi autentiškus dokumentus patvirtinę notarai.

Pagal Reglamento 67 straipsnio 1 dalį ištaisyti pažymas yra kompetentingi autentiškus dokumentus patvirtinę notarai.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Reglamento 30 straipsnio 3 dalyje nurodytas kompetentingas teismas yra Lietuvos apeliacinis teismas.

Reglamento 40 straipsnio 2 dalyje nurodytas kompetentingas teismas yra Lietuvos apeliacinis teismas.

Reglamento 58 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos ar teismai yra:

-            kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas Reglamento 39 straipsnyje ar kitais Reglamente nustatytais pagrindais – Lietuvos apeliacinis teismas;

-            kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas kitais nacionalinėje teisėje nustatytais pagrindais, kurie leidžiami pagal Reglamentą, – antstoliai.

Reglamento 61 straipsnio 2 dalyje nurodyti kompetentingi teismai yra:

-            kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas Reglamento 39 straipsnyje ar kitais Reglamente nustatytais pagrindais – Lietuvos apeliacinis teismas;

-            kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas kitais nacionalinėje teisėje nustatytais pagrindais, kurie leidžiami pagal Reglamentą, – apylinkių teismai per sprendimą vykdančius antstolius.

Reglamento 62 straipsnyje nurodyti kompetentingi teismai yra:

-            kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas Reglamento 39 straipsnyje ar kitais Reglamente nustatytais pagrindais – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

-            kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas kitais nacionalinėje teisėje nustatytais pagrindais, kurie leidžiami pagal Reglamentą, – apygardų teismai, toliau – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Reglamento 52 straipsnyje nurodytos vykdymo tikslais kompetentingos institucijos yra antstoliai. Informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius antstolius ir jų veiklos teritorijas pateikiama Lietuvos antstolių rūmų interneto tinklalapyje:

-          lietuvių k.: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska;

-          anglų k.: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Reglamento 61 straipsnyje nurodytos teisių gynimo procedūros:

- kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas Reglamento 39 straipsnyje ar kitais Reglamente nustatytais pagrindais – prašymas peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, priimtą dėl prašymo atsisakyti vykdyti, gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo nutarties įteikimo šaliai dienos. Šiuo prašymus nagrinėja Lietuvos apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija. Šiems prašymams nagrinėti mutatis mutandis taikomos atskirųjų skundų nagrinėjimo taisyklės. Visais atvejais teismas, išnagrinėjęs prašymą peržiūrėti nutartį dėl prašymo atsisakyti vykdyti, priima nutartį. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos;

- kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas kitais nacionalinėje teisėje nustatytais pagrindais, kurie leidžiami pagal Reglamentą, – skundas dėl antstolio patvarkymo, priimto dėl prašymo atsisakyti vykdyti, gali būti paduodamas antstoliui per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie antstolio patvarkymą, priimtą dėl prašymo atsisakyti vykdyti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas kartu su antstolio patvarkymu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

Reglamento 62 straipsnyje nurodytos teisių gynimo procedūros:

- kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas Reglamento 39 straipsnyje ar kitais Reglamente nustatytais pagrindais – Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, priimta dėl prašymo atsisakyti vykdyti, gali būti skundžiama kasaciniu skundu pagal bylų proceso kasaciniame teisme taisykles. Kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui gali būti paduotas per tris mėnesius nuo skundžiamos nutarties įsiteisėjimo dienos;

- kai prašymas atsisakyti vykdyti grindžiamas kitais nacionalinėje teisėje nustatytais pagrindais, kurie leidžiami pagal Reglamentą, – atskirasis skundas dėl apylinkės teismo nutarties, priimtos dėl skundo dėl antstolio patvarkymo dėl prašymo atsisakyti vykdyti, gali būti paduotas per septynias dienas nuo nutarties įteikimo šaliai dienos. Atskirasis skundas apygardos teismui paduodamas per tą apylinkės teismą, kurio nutartis yra skundžiama. Apygardos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo dėl apylinkės teismo nutarties, gali būti skundžiama kasaciniu skundu pagal bylų proceso kasaciniame teisme taisykles. Kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui gali būti paduotas per tris mėnesius nuo skundžiamos nutarties įsiteisėjimo dienos.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Pagal Reglamento 76 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – centrinė institucija, atsakinga už Reglamento 77 straipsnio 1 dalyje numatytą informacijos apie nacionalinius įstatymus, procedūras ir paslaugas su tėvų pareigomis susijusiose bylose pranešimą; adresas: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; tel. Nr. (+370 5) 266 29 81; faks. Nr. (+370 5) 262 59 40; el. p. rastine@tm.lt; informacijos perdavimo būdai – paštu ir elektroniniu paštu; Teisingumo ministerijos interneto svetainė lietuvių k.: https://tm.lrv.lt/lt; anglų k.: https://tm.lrv.lt/lt.

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – centrinė institucija, atsakinga už kitų Reglamente centrinėms institucijoms nustatytų funkcijų atlikimą; adresas: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; tel. Nr. (+370 5) 231 0928; el. p. info@vaikoteises.lt; informacijos perdavimo būdai – paštu ir elektroniniu paštu; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė lietuvių k.: https://vaikoteises.lt/; anglų k.: https://vaikoteises.lt/home/.

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Lietuvos Respublikos teisėje nenumatytos Reglamento 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos artimų giminaičių kategorijos, kai vaiko įkurdinimo atveju nebūtų reikalingas Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos sutikimas.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Komunikuojant su centrinėmis institucijomis pagal Reglamento 91 straipsnio 3 dalį be lietuvių kalbos taip pat priimtina anglų kalba.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Kalba, priimtina vertimams pagal Reglamento 80 straipsnio 3 dalį, 81 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 4 dalį ir 91 straipsnio 2 dalį, – lietuvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.