Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Liuksemburgas

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Institucijos, turinčios įgaliojimus parengti 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytą autentišką dokumentą

Visi Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės notarų rūmų (Chambre des Notaires) nariai.

Institucijos, turinčios įgaliojimus registruoti 2 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą susitarimą

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Teismai, turintys kompetenciją išduoti sprendimo pažymas pagal 36 straipsnio 1 dalį

Apygardos teismo pirmininkas (Tribunal d’arrondissement).

Teismai ir institucijos, turinčios kompetenciją išduoti 66 straipsnyje nurodytą pažymą dėl autentiško dokumento ar susitarimo.

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Teismai, turintys kompetenciją ištaisyti 37 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas

Pažymą išdavęs teismas.

Teismai, turintys kompetenciją ištaisyti 48 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas

Pažymą išdavęs teismas.

Teismai, turintys kompetenciją išduoti pažymą, kuria informuojama apie 49 straipsnyje nurodyto sprendimo galiojimo sustabdymą arba apribojimą

Pažymą išdavęs teismas.

Teismai ar institucijos, turintys kompetenciją ištaisyti 66 straipsnio 3 dalyje, skaitant ją kartu su 37 straipsnio 1 dalimi, nurodytas pažymas

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Teismai, turintys kompetenciją pripažinti sprendimą (30 straipsnio 3 dalis)

Civilines bylas nagrinėjantis apygardos teismas (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Teismai, turintys kompetenciją imtis vykdymo veiksmų pagal 52 straipsnį

Netaikoma.

Teismai, turintys kompetenciją atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis)

Civilines bylas nagrinėjantis apygardos teismas.

Teismai, turintys kompetenciją atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis)

Civilines bylas nagrinėjantis apygardos teismas.

Teismai, turintys kompetenciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl sprendimo dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą (61 straipsnio 2 dalis)

Civilines bylas nagrinėjantis apeliacinis teismas (Cour d’appel siégeant en matière civile).

Teismai, turintys kompetenciją nagrinėti tolesnius apeliacinius skundus dėl sprendimo, priimto išnagrinėjus 61 straipsnyje nurodytą apeliacinį skundą (62 straipsnis)

Aukščiausiasis Teismas (Cour de Cassation).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Visi Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės antstolių rūmų (Chambre des Huissiers) nariai.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Teisių gynimo procedūros dėl sprendimo dėl prašymo atsisakyti vykdyti teismo sprendimą (61 straipsnis)

61 straipsnyje nurodytas apeliacinis skundas turi būti pateiktas šiam teismui:

– Liuksemburge: civilines bylas nagrinėjančiam apeliaciniam teismui (Cour d’appel siégeant en matière civile).

Teisių gynimo procedūros dėl sprendimo, priimto išnagrinėjus 61 straipsnyje nurodytą apeliacinį skundą (62 straipsnis)

Kaip nustatyta 61 straipsnyje, dėl apeliacinio skundo priimtą sprendimą galima ginčyti:

– Liuksemburge: pateikiant kasacinį skundą (pourvoi en cassation).

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Generalinis prokuroras (Procureur Général d’Etat) yra paskirtoji centrinė institucija.

The Chief Public Prosecutor

Cité Judiciaire, CR Building

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel. (+ 352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Faksas (+ 352) 47 05 50

E. paštas parquet.general@justice.etat.lu

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Prancūzų, vokiečių ir anglų k.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Prancūzų ir vokiečių k.

Paskutinis naujinimas: 16/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.