Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Malta

Turinį pateikė
Malta

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Maltos teisinės pagalbos agentūra

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Tel. +356 22471500

E. paštas info.legalaidmalta@gov.mt

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Teismai, turintys kompetenciją išduoti pažymas dėl sprendimo pagal 36 straipsnio 1 dalį, yra: civilinis teismas (šeimos bylų skyrius) Maltoje ir Goco magistratų teismas (šeimos bylų skyrius) (aukštesnioji instancija) Goce.

Teismai ir institucijos, turinčios kompetenciją išduoti 66 straipsnyje nurodytą pažymą dėl autentiško dokumento ar susitarimo: netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Teismai, turintys kompetenciją ištaisyti 37 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, yra: civilinis teismas (šeimos bylų skyrius) Maltoje ir Goco magistratų teismas (šeimos bylų skyrius) (aukštesnioji instancija) Goce.

Teismai, turintys kompetenciją ištaisyti 48 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, yra: civilinis teismas (šeimos bylų skyrius) Maltoje ir Goco magistratų teismas (šeimos bylų skyrius) (aukštesnioji instancija) Goce.

Teismai, turintys kompetenciją išduoti 49 straipsnyje nurodytą pažymą dėl patvirtinto sprendimo nebuvimo arba apribojimo, yra: civilinis teismas (šeimos bylų skyrius) Maltoje ir Goco magistratų teismas (šeimos bylų skyrius) (aukštesnioji instancija) Goce.

67 straipsnio 1 dalyje nurodyti teismai ir institucijos, turinčios kompetenciją ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą: netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

30 straipsnio 3 dalis, 40 straipsnio 2 dalis ir 58 straipsnio 1 dalis: teismai, turintys kompetenciją pripažinti sprendimą, atsisakyti pripažinti ir atsisakyti vykdyti, yra: i) Maltoje – civilinis teismas (šeimos bylų skyrius) ir ii) Goce – Goco magistratų teismas (šeimos bylų skyrius) (aukštesnioji instancija).

61 straipsnio 2 dalis: kompetenciją nagrinėti apeliacinius skundus / spręsti ginčus turi apeliacinis teismas.

62 straipsnis: tolesni ginčai ir apeliaciniai skundai Maltoje negalimi, išskyrus peržiūrą pagal Maltos įstatymų sąvado 12 skyriaus 811 straipsnį.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Civilinis teismas (šeimos bylų skyrius) Maltoje ir Goco magistratų teismas (šeimos bylų skyrius) (aukštesnioji instancija) Goce.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Apeliacinis teismas (Maltoje ir Goce). tolesni ginčai ir apeliaciniai skundai Maltoje negalimi, išskyrus peržiūrą pagal Maltos įstatymų sąvado 12 skyriaus 811 straipsnį.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Vyriausiasis vykdymo pareigūnas, Socialinės priežiūros standartų institucija (SCSA) 469, „Bugeja Institute“, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Tel. +356 25494000

Faksas +356 25494355

E. paštas feedback-scsa@gov.mt

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Netaikoma. Centrinėje institucijoje bendraujama tik maltiečių ir (arba) anglų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Maltiečių ir (arba) anglų k.

Paskutinis naujinimas: 24/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.