Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Nėra.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Nėra.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

36 straipsnio 1 dalis

Šaliai pateikus prašymą, kilmės valstybės narės teismas išduoda pažymą dėl:

a) sprendimo su santuoka susijusiose bylose pagal II priede pateiktą formą;

sprendimą priėmęs apygardos teismas (sąd okręgowy);

b) sprendimo su tėvų atsakomybe susijusiose bylose pagal III priede pateiktą formą;

sprendimą priėmęs apylinkės teismas (sąd rejonowy);

sprendimą priėmęs apygardos teismas bylose dėl skyrybų, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia atsižvelgiant į sprendimą dėl tėvų atsakomybės;

c) sprendimo, kuriuo nurodoma grąžinti vaiką, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies a punkte, ir, jei taikytina, bet kokių šiuo sprendimu skiriamų laikinųjų, įskaitant apsaugos, priemonių pagal sprendimo 27 straipsnio 5 dalį, naudojant IV priede pateiktą formą;

Balstogės apygardos teismas

Gdansko apygardos teismas

Katovicų apygardos teismas

Krokuvos apygardos teismas

Liublino apygardos teismas

Lodzės apygardos teismas

Poznanės apygardos teismas

Žešuvo apygardos teismas

Ščecino apygardos teismas

Varšuvos apygardos teismas

Vroclavo apygardos teismas

66 straipsnis netaikomas.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

37 straipsnio 1 dalis

Pateikus prašymą, kilmės valstybės narės teismas privalo, arba savo paties iniciatyva gali, ištaisyti pažymą, jei dėl reikšmingos klaidos ar praleidimo yra neatitikimas tarp vykdomojo sprendimo ir pažymos.

Sprendimą priėmęs teismas (apylinkės teismas arba apygardos teismas).

48 straipsnio 1 dalis

Pateikus prašymą, kilmės valstybės narės teismas privalo, arba savo paties iniciatyva gali, ištaisyti pažymą, jei dėl reikšmingos klaidos ar praleidimo yra neatitikimas tarp sprendimo ir pažymos.

Sprendimą priėmęs teismas (apylinkės teismas arba apygardos teismas).

49 straipsnis

Jei pagal 47 straipsnį ir šiame straipsnyje nurodyta apimtimi patvirtintas sprendimas nustojo būti vykdytinas arba jo vykdytinumas buvo sustabdytas ar apribotas, bet kuriuo metu pateikus prašymą kilmės valstybės narės teismui išduodama VII priede nustatytos standartinės formos pažyma, nurodanti vykdytinumo nebuvimą ar apribojimą.

Sprendimą priėmęs teismas (apylinkės teismas arba apygardos teismas).

66 straipsnis netaikomas.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

30 straipsnio 3 dalis

Bet kuri suinteresuotoji šalis 59–62 straipsniuose ir, kai tinka, šio skyriaus 5 skirsnyje bei VI skyriuje nustatyta tvarka gali pateikti prašymą priimti sprendimą, kad nėra pagrindo atsisakyti 38 ir 39 straipsniuose nurodyto pripažinimo.

Apygardos teismas.

40 straipsnis

1. 59–62 straipsniuose ir, kai tinka, šio skyriaus 5 skirsnyje bei VI skyriuje nustatyta tvarka atitinkamai taikoma prašymui atsisakyti pripažinimo.

2. Teismo vietos jurisdikcija nustatoma pagal valstybės narės, kurioje iškelta byla dėl nepripažinimo, teisę.

Apygardos teismas.

58 straipsnio 1 dalis

Prašymas atsisakyti vykdymo pagal 39 straipsnį pateikiamas apygardos teismui.

Prašymas atsisakyti vykdymo remiantis kitais šiame reglamente nustatytais arba leidžiamais pagrindais pateikiamas teismui, atsakingam už sprendimo vykdymą.

61 straipsnio 2 dalis

Pretenzija arba skundas pateikiamas institucijai arba teismui, apie kurį pranešta kaip apie instituciją ar teismą, kuriam turi būti teikiama tokia pretenzija arba skundas.

Apeliacinis teismas (sąd apelacyjny) ir, 58 straipsnio 1 dalies atveju, aukštesnės instancijos teismas nei teismas, atsakingas už sprendimo vykdymą.

62 straipsnis

Skundas apeliaciniam teismui.

Kasacinis skundas Aukščiausiajam Teismui (Sąd Najwyższy).

Atsižvelgiant į 58 straipsnio 1 dalį, teisminių teisių gynimo priemonių nėra.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

52 straipsnis

Prašymas dėl vykdymo pateikiamas institucijai, kurios kompetencija yra vykdymo užtikrinimas pagal vykdymo valstybės narės teisę.

– Apygardos teismas, kai tai susiję su trečiosios valstybės teismo sprendimais, kuriais nurodoma grąžinti vaiką pagal 1980 m. Hagos konvenciją arba išvežti vaiką pagal 1980 m. Hagos konvenciją.

– Apylinkės teismas, kai tai susiję su sprendimais, susijusiais su tėvų atsakomybe.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

61 straipsnio 2 dalis

Pretenzija arba skundas pateikiamas institucijai arba teismui, apie kurį pranešta kaip apie instituciją ar teismą, kuriam turi būti teikiama tokia pretenzija arba skundas.

Apeliacinis teismas.

62 straipsnis

Aukščiausiasis Teismas.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Pagrindinė institucija:

Teisingumo ministras

Pagrindinės institucijos funkcijas atlieka:

Tarptautinis šeimos bylų skyrius (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

Šeimos ir nepilnamečių reikalų departamentas (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšuva

Telefonas: (+48) 22 23 90 470

Faksas: (+48) 22 89 70 321

El. paštas: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl arba polandchildabduction@ms.gov.pl

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Nėra.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Lenkų, vokiečių ir anglų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Lenkų kalba.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.