Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytos valdžios institucijos: netaikytina.

2 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytos valdžios institucijos: netaikytina.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

74 straipsnio 2 dalyje nurodytos institucijos:

i. žemyninėje Portugalijos dalyje: Socialinės apsaugos institutas (port. Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. Madeiros autonominiame regione: Madeiros socialinės apsaugos institutas (port. Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. Azorų autonominiame regione: Azorų socialinės apsaugos institutas (port. Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. visoje nacionalinėje Portugalijos teritorijoje: civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnai (port. conservadores do registo civil), jeigu pagal apylinkės tarybų (juntas de freguesia) išduotą pažymą dėl piliečio finansinės padėties (1999 m. balandžio 22 d. Įstatyminio dekreto Nr. 135/99 34 straipsnio 1 dalis, taikoma kartu su 2013 m. rugsėjo 12 d. Įstatymo Nr. 75/2013 16 straipsnio 1 dalies rr punktu) arba valstybinės socialinės paramos institucijos, kurioje asmuo užregistruotas, išduotą deklaraciją (Reglamento dėl registracijos ir notarinių mokesčių (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) 10 straipsnio 3 dalis) šie pareigūnai skyrė teisinę pagalbą.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Su 36 straipsnio 1 dalyje numatytais sprendimais susijusias pažymas išduoda:

i. su santuoka susijusiose bylose ir su tėvų pareigomis susijusiose bylose: šeimos bylų ir nepilnamečių bylų teismai (port. Juízos de família e menores); jeigu pastarųjų nėra, tada vietos civilinių bylų teismai (Juízo locais cíveis); jeigu pastarųjų nėra – bendrosios kompetencijos teismai (Juízos de Competência Genérica); civilinės metrikacijos įstaigos (Conservatórias de registo civil);

ii. su tėvų pareigomis susijusiose bylose: vaikų ir jaunimo apsaugos komisijos (port. comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. dėl vaikų grąžinimo ir laikinųjų bei apsaugos priemonių: šeimos ir nepilnamečių bylų teismai; ten, kur jų nėra – vietos civilinių bylų teismai; ten, kur pastarųjų nėra – bendrosios kompetencijos teismai;

iv. su laikinosiomis ir apsaugos priemonėmis susijusiose bylose: vaikų ir jaunimo apsaugos komisijos.

Su 66 straipsnyje nurodytais autentiškais dokumentais susijusias pažymas išduoda: netaikytina.

Su 66 straipsnyje nurodytais susitarimais susijusias pažymas išduoda:

i. su santuoka susijusiose bylose ir su tėvų pareigomis susijusiose bylose: šeimos bylų ir nepilnamečių bylų teismai; jeigu pastarųjų nėra, tada vietos civilinių bylų teismai; jeigu pastarųjų nėra – bendrosios kompetencijos teismai; civilinės metrikacijos įstaigos;

ii. su tėvų pareigomis susijusiose bylose: vaikų ir jaunimo apsaugos komisijos.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

37 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas ištaiso:

šeimos ir nepilnamečių bylų teismai; ten, kur jų nėra – vietos civilinių bylų teismai; ten, kur jų nėra – bendrosios kompetencijos teismai. Civilinės metrikacijos įstaigos bei vaikų ir jaunimo apsaugos komisijos (tik su tėvų pareigomis susijusiose bylose).

66 straipsnio 3 dalyje nurodytas pažymas ištaiso: netaikytina.

48 straipsnio 1 dalyje ir 49 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas ištaiso:

i. šeimos ir nepilnamečių bylų teismai; ten, kur jų nėra – vietos civilinių bylų teismai; ten, kur jų nėra – bendrosios kompetencijos teismai, kai tai susiję su sprendimais, kuriais suteikiamos bendravimo teisės, ir sprendimais, pagal kuriuos vaikas turi būti grąžinamas, kaip nurodyta 29 straipsnio 6 dalyje;

ii. civilinės metrikacijos įstaigos bei vaikų ir jaunimo apsaugos komisijos, kai tai susiję su sprendimais dėl bendravimo teisių suteikimo.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

30 straipsnio 3 dalies, 52 straipsnio, 40 straipsnio 1 dalies ir 58 straipsnio 1 dalies tikslais:

šeimos ir nepilnamečių bylų teismai; ten, kur jų nėra – vietos civilinių bylų teismai; ten, kur jų nėra – bendrosios kompetencijos teismai.

62 straipsnio arba 61 straipsnio 2 dalies tikslais:

teismas, kuris priėmė ginčijamą sprendimą – priklausomai nuo bylos, šeimos ir nepilnamečių bylų teismas, vietos civilinių bylų teismas arba bendrosios kompetencijos teismas, kuris apeliacinį skundą perduos nagrinėti Apeliaciniam teismui (port. Tribunal da Relação). Jeigu Apeliacinio teismo priimta nutartis skundžiama toliau, kasacinis skundas pateikiamas Apeliaciniam teismui, o šis jį perduoda nagrinėti Aukščiausiajam Teisingumo Teismui (port. Supremo Tribunal de Justiça).

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Šeimos ir nepilnamečių bylų teismas; ten, kur tokių teismų nėra – vietos civilinių bylų teismai; ten, kur jų nėra – bendrosios kompetencijos teismai.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

61 ir 62 straipsniuose numatytais atvejais taikomos tokios teisių gynimo procedūros:

I. Teisių gynimo procedūros, kai skundžiamas pirmosios instancijos teismo (port. tribunal de primeira instância) sprendimas dėl atsisakymo pripažinti arba vykdyti, yra numatytos Civilinės globos procedūros teisinės sistemos (Regime Geral do Processo Tutelar Cível), kurioje remiamasi Civilinio proceso kodeksu (Código de Processo Civil), 32 ir 33 straipsniuose. Tai gali būti:

i. apskundimas įprasta tvarka Apeliaciniam teismui pagal Civilinio proceso kodekso 644 straipsnį;

ii. Apeliacinio teismo priimtos nutarties dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės arba nutraukiama, išteisinant kaltinamąjį arba kai kuriuos kaltinamuosius dėl pateikto skundo arba priešpriešinio skundo, kaip numatyta Civilinio proceso kodekso 671 straipsnyje, apskundimas įprasta kasacine tvarka Aukščiausiajam Teisingumo Teismui;

iii. specialusis skundas pirmosios instancijos teismui, kuris priėmė sprendimą ir kuris svarstys skundą bet kuriuo iš Civilinio proceso kodekso 696 straipsnyje numatytų atvejų atsirandančiais pagrindais.

II. Teisių gynimo civilinės metrikacijos įstaigoje procedūros, susijusios su atsisakymu pripažinti, numatytos Civilinio registro kodekso (port. Código do Registo Civil) 286 ir 291 straipsniuose ir gali būti šios:

i. hierarchiniai skundai Registrų ir notarų instituto pirmininkui (port. Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.); arba

ii. ieškiniai dėl užginčijimo, teikiami teisme, kurio jurisdikcijai priklauso civilinės metrikacijos įstaiga.

Kiekvieną kartą, kai hierarchinis skundas atmetamas, suinteresuotoji šalis, jeigu dar to nepadarė, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno priimtą pradinį sprendimą per 10 dienų nuo pranešimo apie sprendimą gali užginčyti teisme, kurio jurisdikcijai priklauso civilinės metrikacijos įstaiga.

Pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno sprendimo galima apskųsti Apeliaciniam teismui. Apeliacinio teismo nutarčių Aukščiausiajam Teisingumo Teismui apskųsti negalima, išskyrus Civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus, kai kasacinis skundas visada leistinas.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Reabilitacijos ir įkalinimo įstaigų tarnybų generalinė direkcija (port. Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Teisinės pagalbos ir ginčų sprendimo departamentas (port. Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon

Telefonas: (+351) 218 812 200

Faksas: (+351) 218 853 653

E. paštas: gjc@dgrsp.mj.pt

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Seneliai, dėdės / tetos arba broliai ir seserys.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Portugalų, anglų ir prancūzų kalbos.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Portugalų kalba.

Paskutinis naujinimas: 10/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.