Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Metrikacijos įstaiga, notaras.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Institucija, kurios kompetencijai priklauso pažymos išdavimas, yra teismas, priėmęs sprendimą, kuriuo remiamasi arba kurio vykdymo užtikrinimo siekiama kitoje valstybėje narėje. Šis teismas pagal poreikį gali būti apygardos teismas (judecătorie), tribunolas (tribunal) arba apeliacinis teismas (curte de apel).

Autentiškų priemonių atveju institucija, kurios kompetencijai priklauso pažymos išdavimas, yra dokumento išdavėjas, t. y. pagal poreikį notaras arba metrikacijos įstaiga.

Sutartims ši nuostata netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Teismai, kurių kompetencijai priklauso 37 straipsnio 1 dalyje nurodytos pažymos taisymas – teismas, priėmęs sprendimą ir išdavęs 36 straipsnyje nurodytą pažymėjimą.

Teismai, kurių kompetencijai priklauso 48 straipsnio 1 dalyje nurodytos pažymos taisymas – teismas, priėmęs privilegijuotą sprendimą ir išdavęs 47 straipsnyje nurodytą pažymėjimą.

Teismai, kurių kompetencijai priklauso 49 straipsnyje nurodytos pažymos dėl vykdytinumo nebuvimo ar apribojimo išdavimas – teismas, priėmęs sprendimą dėl vykdytinumo nebuvimo ar apribojimo.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

  • 30 straipsnio 3 dalis. Tribunolai pagal civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalį;
  • 40 straipsnio 2 dalis. Tribunolas tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir nurodytos 30 straipsnio 3 dalyje;
  • 58 straipsnio 1 dalis. Apygardos teismas pagal civilinio proceso kodekso 651 straipsnį;
  • 61 straipsnio 2 dalis. Tribunolas pagal civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 2 dalį;
  • 62 straipsnis. Rumunijos civilinio proceso kodekse nenumatoma galimybė teikti bet kokias kitas pretenzijas po to, kai pateikiamas skundas dėl sprendimo dėl vykdymui prieštaraujančio prašymo.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Antstolis pagal civilinio proceso kodekso 623 straipsnį.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Taikant reglamento 61 straipsnį, peržiūros procedūra yra skundas pagal civilinio proceso kodekso 718 straipsnio 1 dalį;

Taikant reglamento 62 straipsnį, jokios pretenzijos ar skundai neteikiami po to, kai pateikiami nurodytieji 61 straipsnyje.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Teisingumo ministerija, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tel. +40372041077; Faks. +40372041079

El. paštas: ddit@just.ro

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Anglų, prancūzų ir rumunų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Rumunų kalba.

Paskutinis naujinimas: 23/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.