Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Netaikytina.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Netaikytina.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

36 straipsnio 1 dalis

Apylinkės teismai (okresné súdy), Bratislavos II miesto teismas (Mestský súd Bratislava II), Košicės miesto teismas (Mestský súd Košice), apygardos teismai (krajské súdy).

66 straipsnis

Netaikytina.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

37 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 1 dalis ir 49 straipsnis

Pažymėjimą išdavęs teismas (t. y. atitinkamas apylinkės arba apygardos teismas, Bratislavos II miesto teismas arba Košicės miesto teismas).

66 straipsnio 3 dalis kartu su 37 straipsnio 1 dalimi

Netaikytina.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

30 straipsnio 3 dalis

 • Prašymai dėl sprendimo, susijusio su skyrybomis, gyvenimu skyrium ar santuokos pripažinimu negaliojančia, pripažinimo priskiriami Bratislavos regioninio teismo (Krajský súd v Bratislave) jurisdikcijai.

Prašymai priimti sprendimą, kad nėra jokių pagrindų atsisakyti pripažinti sprendimą, susijusį su tėvų teisėmis ir pareigomis, priskiriami teismo, kurioje vaikas gyvena, jurisdikcijai (t. y. atitinkamo apylinkės teismo, Bratislavos II miesto teismo arba Košicės miesto teismo jurisdikcijai) arba, jei vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, toje vietoje, kurioje jis šiuo metu yra. Jei tokio teismo nėra, tai priskiriama Bratislavos II miesto teismo jurisdikcijai.

52 straipsnis

 • Apylinkės teismas toje apylinkėje, kurioje gyvena nepilnametis (t. y. atitinkamas apylinkės teismas, Bratislavos II miesto teismas arba Košicės miesto teismas).
 • Apylinkės teismas toje apylinkėje, kurioje nepilnametis yra apsistojęs (t. y. atitinkamas apylinkės teismas, Bratislavos II miesto teismas arba Košicės miesto teismas), jei teritorinę jurisdikciją turintis teismas nežinomas arba negali laiku įstoti į procesą.

40 straipsnio 1 ir 2 dalys

 • Su skyrybomis, gyvenimu skyrium ar santuokos pripažinimu negaliojančia susiję klausimai yra Bratislavos regioninio teismo jurisdikcijoje.
 • Su tėvų teisėmis ir pareigomis susiję klausimai priskiriami teismo, kurioje vaikas gyvena, jurisdikcijai (t. y. atitinkamo apylinkės teismo, Bratislavos II miesto teismo arba Košicės miesto teismo jurisdikcijai) arba, jei vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, toje vietoje, kurioje jis šiuo metu yra. Jei tokio teismo nėra, tai priskiriama Bratislavos II miesto teismo jurisdikcijai.

58 straipsnio 1 dalis

 • Apylinkės teismas toje apylinkėje, kurioje gyvena nepilnametis (t. y. atitinkamas apylinkės teismas, Bratislavos II miesto teismas arba Košicės miesto teismas).
 • Apylinkės teismas toje apylinkėje, kurioje nepilnametis yra apsistojęs (t. y. atitinkamas apylinkės teismas, Bratislavos II miesto teismas arba Košicės miesto teismas), jei teritorinę jurisdikciją turintis teismas nežinomas arba negali laiku įstoti į procesą.

62 straipsnis

 • Apeliaciniai skundai remiantis teisės aktais kaip ypatinga teisių gynimo priemonė gali būti teikiami Slovakijos Respublikos Aukščiausiajam Teismui (Najvyšší súd Slovenskej republiky), jei yra vienas iš atitinkamame akte pateiktame baigtiniame sąraše išvardytų pagrindų (Akto Nr. 160/2015 420 ir 421 skirsniai, civilinių ginčų nagrinėjimo kodeksas).

61 straipsnio 2 dalis

Teismas, kurio sprendimas skundžiamas.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Apylinkės teismai, Bratislavos II miesto teismas arba Košicės miesto teismas.

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

61 straipsnis

Apeliaciniai skundai

62 straipsnis

Apeliaciniai skundai remiantis teisės aktais kaip ypatinga teisių gynimo priemonė gali būti teikiami, jei yra vienas iš atitinkamame akte pateiktame baigtiniame sąraše išvardytų pagrindų (Akto Nr. 160/2015 420 ir 421 skirsniai, civilinių ginčų nagrinėjimo kodeksas).

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

 • 79 straipsnio e dalies tikslais:

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefonas: +421 2 888 91 379/341/425

Faksas: +421 2 888 91 605

El. paštas:  civil.inter.coop@justice.sk

Svetainė: https://www.justice.gov.sk

 • 79 straipsnio a, b, c, d, f ir g dalių tikslais:

Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centras (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00;

E. paštas: info@cipc.gov.sk

Svetainė: https://www.cipc.gov.sk

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Nepilnamečio senelis / močiutė, brolis / sesuo arba vieno iš nepilnamečio tėvų brolis / sesuo.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

 • 79 straipsnio e dalies tikslais:

Slovakų (valstybinė) ir čekų kalbos.

 • 79 straipsnio a, b, c, d, f ir g dalių tikslais:

Slovakų (valstybinė), čekų ir anglų kalbos.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

80 straipsnio 3 dalies ir 82 straipsnio 4 dalies tikslais:

Slovakų ir čekų kalbomis.

 • 81 straipsnio 2 dalies tikslais:

Slovakų ir čekų kalbomis.

 • 91 straipsnio 2 dalies tikslais:

Slovakų ir čekų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.