Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

– institucija ar kita įstaiga, įgaliota patvirtinti 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytos autentiško dokumento parengimą ir registraciją: notaras (tik skyrybų abipusiu sutikimu pas notarą atvejais, kai autentiškas dokumentas yra susijęs su sutuoktinių, neturinčių nepilnamečių vaikų, skyrybomis abipusiu sutikimu);

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

– administracinė institucija, kurios kompetencijai priklauso teisinės pagalbos teikimas, kaip nurodyta 74 straipsnio 2 dalyje: Teisingumo ministerija;

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

– teismai ar institucijos, kurių kompetencijai priklauso pažymos išdavimas pagal 36 straipsnio 1 dalį: apygardos teismai (okrožna sodišča);

– teismai ar institucijos, kurių kompetencijai priklauso pažymos išdavimas pagal 66 straipsnį:

  • notarai (tik skyrybų abipusiu sutikimu pas notarą atvejais, kai autentiškas dokumentas yra susijęs su sutuoktinių, neturinčių nepilnamečių vaikų, skyrybomis abipusiu sutikimu);

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

– teismai, kurių kompetencijai priklauso 37 straipsnio 1 dalyje nurodytos pažymos ištaisymas: apygardos teismai;

– teismai, kurių kompetencijai priklauso 48 straipsnio 1 dalyje nurodytos pažymos ištaisymas: apygardos teismai;

– teismai, kurių kompetencijai priklauso sprendimo nevykdytinumo ar vykdytinumo apribojimo pažymos išdavimas (49 straipsnis): apygardos teismai;

– teismai arba institucijos, kurių kompetencijai priklauso 66 straipsnio 1 dalyje nurodytos pažymos ištaisymas atsižvelgiant į 67 straipsnio 1 dalį:

  • notarai (tik skyrybų abipusiu sutikimu pas notarą atvejais, kai autentiškas dokumentas yra susijęs su sutuoktinių, neturinčių nepilnamečių vaikų, skyrybomis abipusiu sutikimu);

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

– teismai, kurių kompetencijai priklauso sprendimo pripažinimas (30 straipsnio 3 dalis): apygardos teismai;

– teismai, kurių kompetencijai priklauso atsisakymas pripažinti sprendimą (40 straipsnio 1 dalis): apygardos teismai;

– teismai ar institucijos, kurių kompetencijai priklauso atsisakymas užtikrinti sprendimo vykdymą (58 straipsnio 1 dalis): apygardos teismai;

– teismai ar institucijos, kurių kompetencijai priklauso pretenzijos dėl sprendimo dėl prašymo atsisakyti užtikrinti sprendimo vykdymą nagrinėjimas arba apeliacinio skundo nagrinėjimas (61 straipsnio 2 dalis): apygardos teismai;

– teismai ar institucijos, kurių kompetencijai priklauso bet kokio kito skundo nagrinėjimas (62 straipsnis): Aukščiausiasis Teismas (vrhovno sodišče);

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

– institucijos, kurių kompetencijai priklauso sprendimo vykdymo užtikrinimas (52 straipsnis): vietos teismai (okrajna sodišča);

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

– 61 straipsnyje nurodyta teisių gynimo procedūra (pretenzija arba apeliacinis skundas);

Apygardos teisme vykdoma užsienyje priimto sprendimo, užsienyje priimto susitarimo arba autentiško dokumento vykdymo užtikrinimo Slovėnijoje procedūra, kuri neapima pripažinimo ir vykdymo užtikrinimo procedūros ir kurios metu skolininkas arba suinteresuotoji šalis gali pateikti prašymą teismui atsisakyti pripažinimo, nuspręsti, kad nėra pagrindo atmesti pripažinimą, arba atmesti užsienyje priimto sprendimo vykdymo užtikrinimą.

Šalis turi išdėstyti jos prašymą pagrindžiančius faktus ir pateikti įrodymus, priešingu atveju prašymas laikomas nepagrįstu.

Prieš priimdamas sprendimą teismas pateikia viso, priimtino ir pagrįsto prašymo kopiją atsakovui, kuris turi į jį atsakyti per 30 dienų nuo įteikimo dienos.

Teismas sprendimą priima trijų teisėjų kolegijoje.

Jei sprendimas priklauso nuo ginčijamų faktų, teismas sprendimą priima po teismo posėdžio.

– 62 straipsnyje nurodyta teisių gynimo procedūra (papildoma pretenzija arba apeliacinis skundas);

Dėl (apygardos) teismo sprendimo gali būti teikiamas apeliacinis skundas. Jei toks skundas pateikiamas, dėl jo sprendžia Slovėnijos Respublikos aukščiausiasis teismas.

Skundas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo įteikimo dienos.

Atsakymo į skundą terminas yra 30 dienų nuo skundo įteikimo dienos.

Procedūrą, mutatis mutandis, reglamentuoja tarptautinę privatinę teisę ir tvarką reglamentuojančios teisės aktų nuostatos bei užsienio teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo procedūra, išskyrus atvejus, kai reglamente arba atitinkamoje nacionalinės teisės nuostatoje numatyta kitaip.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Darbo, šeimos, socialinių reikalų ir lygių galimybių ministerija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Kontaktai pasiteiravimui: el. paštas ir telefonas (tel.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; el. paštas: gp.mddsz@gov.si); pageidaujami kontaktai pasiteiravimui: el. paštas

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Siekiant kuo geriau užtikrinti vaiko interesus, taip pat ir tais atvejais, kai vaikas apgyvendinamas su artimais giminaičiais pagal 82 straipsnį, apgyvendinimo aplinkybės turi būti atskirai nagrinėjamos kiekvienu konkrečiu atveju, po to turi būti išduodamas sutikimas arba nuomonė.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Pranešimai pagrindinei institucijai gali būti siunčiami slovėnų ir anglų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Toliau nurodytuose Slovėnijos teismuose oficialiąja kalba pripažįstama ne tik slovėnų, bet ir viena iš tautinių mažumų kalbų:

– Koperio apygardos teismas: italų kalba;

– Koperio vietos teismas: italų kalba;

– Pirano vietos teismas: italų kalba;

– Lendavos vietos teismas: vengrų kalba.

Pranešimai pagrindinei institucijai gali būti siunčiami slovėnų ir anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 04/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.