Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Ispanija

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos (nauja redakcija)


*būtina nurodyti

103 straipsnio 1 dalies a punktas (1-a dalis): valdžios institucijos arba kitos institucijos, įgaliotos nustatyti, ar dokumentas yra autentiškas (2 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktis), ir valdžios institucijos, įgaliotos užregistruoti susitarimą (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Kompetencija nagrinėti 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas bylas priklauso teisėjams ir taikos teisėjams (isp. jueces y magistrados).

1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju kompetencija priklauso ir notarams (isp. notarios), jeigu byla nėra susijusi su vaikais. Kompetentingi yra ir teismo pareigūnai (isp. Letrados de la Administración de Justicia), turintys įgaliojimus tvirtinti santuokos nutraukimą abipusiu susitarimu.

103 straipsnio 1 dalies a punktas (2-a dalis): administracinės institucijos, teikiančios teisinę pagalbą (74 straipsnio 2 dalis).

Advokatūros (isp. Colegios de Abogados) yra kompetentingos institucijos 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvoje 2003/8/EB, numatančioje teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles, nustatytomis sąlygomis.

Administracinė institucija, kuri pripažįsta teisę į teisinę pagalbą arba teisinės pagalbos naudą, yra atitinkamos provincijos Teisinės pagalbos komisija (isp. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita).

103 straipsnio 1 dalies b punktas (1-a dalis): teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl sprendimo (36 straipsnio 1 dalis), ir teismai bei institucijos, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento arba susitarimo (66 straipsnis).

Kompetenciją išduoti 36 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas pažymas turi teismo pareigūnai.

36 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pažymą kompetentingi išduoti teismo pareigūnai, teismai ir institucijos, galintys išduoti 66 straipsnyje nurodytas pažymas dėl autentiško dokumento (isp. documento público) ar susitarimo.

66 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pažymą kompetentingi išduoti teismo pareigūnai ir notarai, 66 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą pažymą – teismo pareigūnai.

103 straipsnio 1 dalies b punktas (2-a dalis): teismai, kompetentingi ištaisyti pažymą (37 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 1 dalis), ir teismai, kompetentingi išduoti pažymą dėl autentiško dokumento nevykdytinumo ar riboto vykdytinumo (49 straipsnis), teismai ir institucijos, kompetentingi ištaisyti pagal 66 straipsnio 1 dalį išduotą pažymą (67 straipsnio 1 dalis).

Reikšmingą klaidą pažymoje ištaisyti (arba nurodyti sprendimo, dėl kurio išduota pažyma, nevykdytinumą arba ribotą vykdytinumą) gali tik pažymos originalą išdavusi įstaiga.

103 straipsnio 1 dalies c punktas: teismai, kompetentingi pripažinti teismo sprendimą (30 straipsnio 3 dalis) ir atsisakyti pripažinti sprendimą (40 straipsnio 2 dalis), taip pat teismai ir institucijos, kurie kompetentingi atsisakyti vykdyti sprendimą (58 straipsnio 1 dalis), kuriems teikiami užginčijimai ir apeliaciniai skundai (61 straipsnio 2 dalis), ir kuriems teikiami tolesni užginčijimai ir apeliaciniai skundai (62 straipsnis).

Įstaigos, kompetentingos pripažinti sprendimą, atsisakyti pripažinti sprendimą ir atsisakyti vykdyti sprendimą (30 straipsnio 3 dalis, 40 straipsnio 2 dalis ir 58 straipsnio 1 dalis) – pirmosios instancijos teismas (isp. juzgado de primera instancia), kuriam priklauso vietos jurisdikcija.

Įstaigos, kompetentingos nagrinėti užginčijimus arba apeliacinius skundus (58 straipsnio 1 dalis, 61 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis) – provincijos teismas (isp. Audiencia Provincial), kuriam priklauso vietos jurisdikcija nagrinėti apeliacinius skundus dėl atsisakymo vykdyti, o 62 straipsnyje nurodytų bylų atveju – Aukščiausiasis teismas (isp. Tribunal Supremo) pagal kasacinį skundą.

103 straipsnio 1 dalies d punktas: vykdymo tikslais kompetentingos institucijos (52 straipsnis).

Pirmosios instancijos teismas arba, atitinkamai, pirmosios instancijos ir išankstinių / ikiteisminių tyrimų teismai (isp. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), kuriems priklauso vietos jurisdikcija, Šeimos teismas (isp. Juzgado de Familia) arba Smurto prieš moteris bylų teismas (isp. Juzgado de Violencia Sobre La Mujer).

103 straipsnio 1 dalies e punktas: teisių gynimo procedūros, pagal kurias galima apskųsti sprendimą dėl prašymo atsisakyti vykdyti (61 ir 62 straipsniai).

Apeliacinis skundas dėl sprendimo dėl atsisakymo vykdyti teikiamas tą sprendimą priėmusiai įstaigai. Apeliacinį skundą nagrinėja provincijos teismas, kuriam priklauso vietos jurisdikcija.

103 straipsnio 1 dalis f punktas: centrinių institucijų, paskirtų padėti taikyti reglamentą su tėvų pareigomis susijusiose bylose, pavadinimai, adresai ir komunikacijos priemonės. Jei paskirta daugiau nei viena centrinė institucija, nurodoma kiekvienos centrinės institucijos teritorinė ir funkcinė jurisdikcija (76 straipsnis).

Teisingumo ministerija
Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius
Tarptautinio vaiko pagrobimo bylų tarnyba
C/San Bernardo, 62
28071 MADRIDAS
Ispanija

Pranešimus reikėtų siųsti šiuo el. pašto adresu:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Visa informacija apie tarptautinę procedūrą, taikomą vaiko pagrobimo atveju, skelbiama Ispanijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje adresu https://www.mjusticia.gob.es

103 straipsnio 1 dalis g punktas: jei taikoma, artimų giminaičių, neskaitant tėvų, su kuriais vaikas gali būti įkurdintas valstybės narės teritorijoje be išankstinio jos sutikimo, kategorijos (82 straipsnis).

Netaikoma.

103 straipsnio 1 dalies h punktas: Europos Sąjungos institucijų oficialiosios kalbos, išskyrus savos valstybės narės kalbą, kurios priimtinos komunikuojant su jos centrinėms institucijoms (91 straipsnio 3 dalis).

Anglų ir ispanų kalbomis.

103 straipsnio 1 dalies i punktas: priimtinos kalbos, į kurias galima išversti pagal 80, 81, 82 straipsnius teikiamus prašymus ir pridedamus dokumentus, taip pat pažymų laisvos formos teksto laukus (91 straipsnio 2 dalis).

Ispanų kalba.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.