Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

- 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) daļa:

Austrijā publiskos aktus regulas izpratnē var izdot civilstāvokļa aktu iestādes saskaņā ar ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Austrijas civilkodekss)) 177. panta 2. punktu un tiesas saskaņā ar ABGB 190. panta 1. punktu (tiesā noslēgtas vienošanās, kurām nav nepieciešama atļauja);

- 2. panta 2. punkta 3) apakšpunkts:

Austrijā neviena iestāde vai cita struktūra nav pilnvarota reģistrēt vienošanās regulas izpratnē.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

- 74. panta 2. punkts:

Austrijā nav noteikta administratīvas iestādes kompetence 74. panta 2. punkta nozīmē.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

- Tiesas un iestādes atbilstoši 36. panta 1. punktam:

rajona tiesas, kas ir atbildīgas par pieteikumiem 36. panta 1. punktā minētās apliecības izdošanai,

  • atbilstoši 76. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju (Jurisdiktionsnorm) (36. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
  • atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju (36. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai
  • atbilstoši ar 109.a pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju (36. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Tiesas un iestādes atbilstoši 66. panta 1. punktam:

attiecībā uz a) apakšpunktu – Austrijā laulības šķiršana nav iespējama bez tiesas nolēmuma;

attiecībā uz b) apakšpunktu – kompetence ir rajona tiesām atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tiesas un iestādes atbilstoši ar 67. panta 1. punktam:

atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesas ir kompetentas koriģēt apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu.

Tiesas atbilstoši 37. panta 1. punktam:

rajona tiesas, kas paziņotas atbilstoši 36. panta 1. punktam, ir kompetentas koriģēt 37. panta 1. punktā minēto apliecību. Skatīt 76., 109. un 109.a pantu Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju.

Tiesas atbilstoši 48. panta 1. punktam:

atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju apgabaltiesas ir kompetentas koriģēt un atsaukt apliecību saskaņā ar 48. panta 1. punktu.

Tiesas atbilstoši 49. panta 1. punktam:

atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesu kompetencē ir pieteikumi attiecībā uz apliecību par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu saskaņā ar 49. panta 1. punktu.

Tiesas un iestādes atbilstoši 66. panta 3. punktam saistībā ar 37. panta 1. punktu:

atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesas ir kompetentas koriģēt apliecību saskaņā ar 66. panta 3. punktu saistībā ar 37. panta 1. punktu.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Tiesas atbilstoši 30. panta 3. punktam:

atbilstoši 76. pantam vai 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesas ir kompetentas attiecībā uz pieteikumiem par tiesvedības uzsākšanu saskaņā ar 30. panta 3. punktu.

Tiesas atbilstoši 52. pantam:

atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesu kompetencē ir izpilde saskaņā ar 52. pantu.

Tiesas atbilstoši 40. panta 2. punktam un 58. panta 1. punktam:

atbilstoši 114.a pantam vai respektīvi 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesas ir kompetentas tiesvedībā par atzīšanas atteikumu saskaņā ar 40. panta 2. punktu. Atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesas ir kompetentas tiesvedībā par izpildes atteikumu saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

Tiesas un pārsūdzība atbilstoši 61. panta 2. punktam:

kompetence apstrīdēt vai pārsūdzēt (Austrijā: iesniegt sūdzību (Rekurs)) lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu ir augstākas instances apgabaltiesai; tomēr šī pārsūdzība ir jāiesniedz rajona tiesā.

Tiesas un pārsūdzība atbilstoši 62. pantam:

kompetence iespējamai pieļaujamai turpmākai apstrīdēšanai vai pārsūdzībai (Austrijā: iesniegt kasācijas sūdzību (Revisionsrekurs)) ir Augstākajai tiesai; tomēr šī pārsūdzība ir jāiesniedz rajona tiesā.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde atbilstoši 52. pantam:

atbilstoši 109. pantam Austrijas Likumā par tiesu jurisdikciju rajona tiesas ir kompetentas attiecībā uz pieteikumiem par izpildi saskaņā ar 52. pantu.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Tiesas un pārsūdzība atbilstoši 61. panta 2. punktam:

kompetence apstrīdēt vai pārsūdzēt (Austrijā: iesniegt sūdzību (Rekurs)) lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu ir augstākas instances apgabaltiesai; tomēr šī pārsūdzība ir jāiesniedz rajona tiesā.

Tiesas un pārsūdzība atbilstoši 62. pantam:

kompetence iespējamai pieļaujamai turpmākai apstrīdēšanai vai pārsūdzībai (Austrijā: iesniegt kasācijas sūdzību (Revisionsrekurs)) ir Augstākajai tiesai; tomēr šī pārsūdzība ir jāiesniedz rajona tiesā.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Centrālo iestāžu nosaukums un adrese atbilstoši 76. pantam:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-pasts: team.z@bmj.gv.at

Tālr.: +43 1 52152 2142

Fakss: +43 1 52152 2829

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Tuvu radinieku kategorijas atbilstoši 82. panta 2. punktam:

piekrišana ievietošanai saskaņā ar 82. panta 1. punktu, neskaitot vecākus, nav vajadzīga šādām tuvu radinieku kategorijām:

  • vecvecāki;
  • vecāku brāļi un māsas;
  • pilngadīgi brāļi un māsas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu var izmantot šādas valodas:

angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Valodas, kas ir pieņemamas tulkojumiem saskaņā ar 80. panta 3. punktu, 81. panta 2. punktu, 82. panta 4. punktu un 91. panta 2. punktu:

nav (neskaitot Austrijā pieņemto oficiālo valodu).

Lapa atjaunināta: 11/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.