Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

- 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punkts – saskaņā ar Bulgārijas tiesībām attiecībā uz laulības lietām un lietām par vecāku atbildību nav publisku aktu regulas nozīmē, tādēļ nav paziņojamas iestādes.

- 2. panta 2. punkta 3) apakšpunkts – saskaņā ar Bulgārijas tiesībām nav vienošanos attiecībā uz laulības lietām un lietām par vecāku atbildību, tādēļ nav paziņojamas iestādes.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

74. panta 2. punkts – saskaņā ar Bulgārijas tiesībām attiecībā uz laulības lietām un lietām par vecāku atbildību nav administratīvu iestāžu regulas nozīmē, tādēļ nav paziņojamas iestādes.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

36. panta 1. punkts – apliecību par tiesas lēmumiem izdošana:

  • II pielikums – apliecību par lēmumiem laulības lietās izdod rajona tiesa (rayonen sad);
  • III pielikums – apliecību par lēmumiem lietās par vecāku atbildību izdod rajona tiesa;
  • IV pielikums – apliecību par bērna atpakaļatdošanu, ievērojot 1980. gada Hāgas konvenciju, izdod Sofijas pilsētas tiesa (Sofiyski gradski sad).

66. pants – Bulgārijā laulības lietās un lietās par vecāku atbildību nav publisku aktu vai vienošanos 2. panta 2. punkta 3) apakšpunkta nozīmē.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

37. pants – apliecības par tiesas lēmumu koriģēšanu – kompetentā tiesa ir tiesa, kura izdevusi apliecību:

  • II pielikums – apliecību par lēmumiem laulības lietās koriģē rajona tiesa;
  • III pielikums – apliecību par lēmumiem lietās par vecāku atbildību koriģē rajona tiesa;
  • IV pielikums – apliecību par bērna atpakaļatdošanu, ievērojot 1980. gada Hāgas konvenciju, koriģē Sofijas pilsētas tiesa.

48. panta 1. punkts – par privileģētu lēmumu izdotas apliecības koriģēšana un atsaukšana:

Tiesa, kas kompetenta koriģēt un atsaukt apliecību, ir rajona tiesa.

49. pants – apliecība par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu – kompetentā tiesa ir rajona tiesa.

66. panta 1. punkts saistībā ar 67. panta 1. punktu – neattiecas.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

30. panta 3. punkts – kompetentā tiesa ir provinces tiesa (okrazhen sad).

52. pants – kompetentā struktūra ir tiesu izpildītājs (sadeben izpalnitel).

40. panta 1. punkts – kompetentā tiesa ir provinces tiesa.

58. panta 1. punkts – kompetentā tiesa ir provinces tiesa.

61. panta 2. punkts – kompetentā tiesa ir apelācijas tiesa (apelativen sad) tajā reģionā, kurā tiesa lēmusi par izpildes atteikumu.

62. pants – kompetentā tiesa ir Augstākā kasācijas tiesa (Varhoven kasatsionen sad).

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

- 52. pants – kompetentā struktūra ir tiesu izpildītājs.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

61. pants – starpposma pārsūdzības procedūra, kas noteikta Civilprocesa kodeksā (20. nodaļa).

62. pants – kasācijas pārsūdzības procedūra, kas noteikta Civilprocesa kodeksā (22. nodaļa).

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tieslietu ministrija

- Lietās par vecāku atbildību – Starptautiskās bērnu aizsardzības un starptautiskās adopcijas direktorāts, ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktinformācija – oficiālie saziņas kanāli un e-pasts, tālrunis: 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

-  Laulības lietās - Starptautiskās tiesiskās sadarbības un Eiropas lietu direktorāts, ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktinformācija – oficiālie saziņas kanāli un e-pasts, tālrunis: 0035929237415, civil@justice.government.bg.

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Bulgārijā bērnu ievietošanai valstī visos gadījumos ir nepieciešama piekrišana.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Angļu un franču valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

80. panta 3. punkts – dokumenti jātulko tikai bulgāru valodā.

81. panta 2. punkts – dokumenti jātulko tikai bulgāru valodā.

82. panta 4. punkts – dokumenti jātulko tikai bulgāru valodā.

91. panta 2. punkts – dokumenti jātulko tikai bulgāru valodā.

Lapa atjaunināta: 10/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.