Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

103. panta a) apakšpunkts (pirmā daļa)

Horvātijas tiesību sistēmā nepiemēro minētā publiskā akta un vienošanās izdošanu.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

103. panta a) apakšpunkts (otrā daļa):

administratīvās iestādes, kas ir kompetentas sniegt juridisko palīdzību saskaņā ar minētās regulas 74. panta 2. punktu, ir županiju un Zagrebas pilsētas administratīvās iestādes.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

36. panta 1. punkts

Regulas 36. panta 1. punktā minēto apliecību izdošana ir to rajona tiesu (općinski sud) kompetencē, kuras ir pieņēmušas lēmumu, uz kuru attiecas apliecība.

66. pants

Horvātijas tiesību sistēmā nepiemēro minētā publiskā akta un vienošanās izdošanu.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

37. panta 1. punktā un 48. panta 1. punktā minēto apliecību koriģēšana un 49. pantā minēto apliecību par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu izdošana ir to rajona tiesu (općinski sud) kompetencē, kuras ir pieņēmušas lēmumu, uz kuru attiecas apliecība.

Attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1111 67. panta 1. punktu ziņojam, ka Horvātijas Republikā tas nav piemērojams.

Proti, ir runa par iestādēm, kuru kompetencē ir tādu publisku aktu vai vienošanos koriģēšana, kuri Horvātijas Republikā nepastāv, vai Horvātijas tiesību sistēmā minēto publisko aktu un vienošanos izdošana netiek piemērota (sk. paziņojumu par 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkta b) punktu un 2. panta 2. punkta 3. apakšpunktu).

Tāpēc nav tādas iestādes, kuras kompetencē būtu koriģēt publiskus aktus vai vienošanās saskaņā ar regulas 67. panta 1. punktu.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

30. panta 3. punkts

Horvātijas Republikā iestādes, kuru kompetencē ir ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšana, ir rajona tiesas (općinski sud) (Tiesu likuma 18. pants, Oficiālais vēstnesis Nr. 28/13, 33/15, 82/15 un 67/18).

40. panta 2. punkts

Tiesa, kurai ir teritoriālā jurisdikcija atzīt un izpildīt ārvalstu tiesu nolēmumus, ir tiesa, kuras jurisdikcijā pusei, pret kuru prasa atzīšanu un izpildi, ir domicils, vai tiesa, kuras jurisdikcijā jāveic izpilde. Ja pusei, pret kuru prasa atzīšanu un izpildi, nav domicila Horvātijas Republikā un izpilde Horvātijas Republikā nav nepieciešama, pieteikumu var iesniegt kādā no Horvātijas Republikas kompetentajām tiesām.

Rīkojumu par ārvalstu tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi puses var pārsūdzēt 15 dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.

Ja par ārvalstu tiesas nolēmuma atzīšanu nav pieņemts galīgs rīkojums, jebkura tiesa var lemt par šā nolēmuma atzīšanu prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, bet tikai attiecībā uz šo tiesvedību.

58. panta 1. punkts

Horvātijas Republikā iestādes, kuru kompetencē ir ārvalstu tiesu nolēmumu izpildes atteikšana, ir rajona tiesas (općinski sud) (Tiesu likuma 18. pants, Oficiālais vēstnesis Nr. 28/13, 33/15, 82/15 un 67/18).

61. panta 2. punkts

Tiesas, kas izraudzītas izskatīt pārsūdzības par visu rajona tiesu (općinski sud) nolēmumiem civillietās, ir apgabaltiesas (županijski sud).

62. pants

Apgabaltiesas (županijski sud) nolēmums ir pārsūdzams, proti, tā ir ārkārtas pārskatīšana saskaņā ar Augstākās tiesas (Vrhovni sud) atļauju, ja pārsūdzība iesniegta par īpaši svarīgu materiāltiesisku vai procesuālu jautājumu.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Horvātijas Republikā iestādes, kuru kompetencē ir ārvalstu tiesu nolēmumu izpilde, ir rajona tiesas (općinski sud) (Tiesu likuma 18. pants, Oficiālais vēstnesis Nr. 28/13, 33/15, 82/15 un 67/18).

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu var pārsūdzēt apgabaltiesā (županijski sud) (kompetentās tiesas ir Pulas, Splitas un Zagrebas apgabaltiesa).

Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir ārkārtas pārskatīšana.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Centrālā iestāde, kas izraudzīta palīdzēt šīs regulas piemērošanā, ir Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas ministrija (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike).

Centrālās iestādes adrese un kontaktinformācija ir šāda:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

E-pasta adrese: pisarnica@mrosp.hr

Tālr.: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1111 82. pantu Horvātijas Republikas piekrišana bērna ievietošanai pie kāda no vecākiem vai tuviem radiniekiem nav nepieciešama. Par tuviem radiniekiem Padomes Regulas (ES) 2019/1111 82. panta 2. punkta nozīmē uzskatāmi vecvecāki, tēvoči, tantes, brāļi/pusbrāļi, māsas/pusmāsas, brāļu/pusbrāļu bērni un māsu/pusmāsu bērni.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas ministrija (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) kā Horvātijas Republikas centrālā iestāde par valodām saziņai ar citu dalībvalstu centrālajām iestādēm ir pieņēmusi horvātu un angļu valodu.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Pieteikumam un visiem papildu dokumentiem jāpievieno tulkojums horvātu valodā, kas ir dalībvalsts, kurai izteikts lūgums, oficiālā valoda.

Lapa atjaunināta: 02/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.