Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Ģimenes lietu tiesas (tikai attiecībā uz lēmumiem saskaņā ar 36. panta 1. punktu).

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

37. panta 1. punkts, 48. panta 1. punkts un 49. pants: 66. panta 1. punkts, kā minēts 67. panta 1. punktā

Visos gadījumos kompetentās tiesas ir šādas katra rajona ģimenes lietu tiesas:

  • Nikosijas ģimenes lietu tiesa

Tālr.: (+357) 22865601

Fakss: (+357) 22302068

  • Limasolas ģimenes lietu tiesa

Tālr.: (+357) 25806185

Fakss: (+357) 25305054

  • Larnakas/Famagustas ģimenes lietu tiesa

Tālr.: (+357) 24802754

Fakss: (+357) 24802800

  • Pafas ģimenes lietu tiesa

Tālr.: (+357) 26802626

Fakss: (+357) 26306395

E-pasts:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Ģimenes lietu tiesas (nolēmuma atzīšanai (30. panta 3. punkts), atzīšanas atteikumam (40. panta 2. punkts) un izpildes atteikumam).

Ģimenes lietu apelācijas tiesa apstrīdēšanai vai pārsūdzībai, kā minēts 58. panta 1. punktā un 61. panta 2. punktā.

Kiprā nav noteikumu par turpmāku apstrīdēšanu vai pārsūdzību saskaņā ar 62. pantu (nav mehānisma pārsūdzībai trešās instances tiesā).

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Ģimenes lietu tiesas.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Pārsūdzības procedūra, kas piemērojama attiecībā uz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu, kā minēts 61. un 62. pantā, ir pārsūdzība Ģimenes apelācijas tiesā.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

CYPRUS

Tālr.: (+357) 22805951/950

Fakss: (+357) 22518356

E-pasts: registry@mjpo.gov.cy

Kontaktpersonas:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Juridisko jautājumu amatpersona

Tālr.: (+357) 22805943

Fakss: (+357) 22518328

E-pasts: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Administratīvā amatpersona

Tālr.: (+357) 22805932

Fakss: (+357) 22518328

E-pasts: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

Administratīvā amatpersona

Tālr.: (+357) 22805973

Fakss: (+357) 22518328

E-pasts: csophocleous@mjpo.gov.cy

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Ja bērns tiek aizvests no ģimenes, sociālās labklājības dienesti izvērtē plašāku ģimenes loku (piem., vecvecāki, vecāku brāļi/māsas), lai, iespējams, ievietotu bērnu pie viņiem. Ja neviens no šī plašākā radinieku loka netiek atzīts par piemērotu, ņem vērā arī plašāku sociālo vidi. Ja starp radiniekiem vai sociālajā vidē nav piemērotu personu, sociālās labklājības dienesti ievietos bērnu apstiprinātā audžuģimenē vai aprūpes iestādē.

Ja ir tuvi radinieki (piem., vecvecāki), tiek piemērotas vienkāršotas procedūras piekrišanas saņemšanai un bērnu ievietošanai.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Angļu un grieķu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Grieķu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.