Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Nepiemēro.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Čehijas Advokātu asociācija (Česká advokátní komora)

Brno nodaļa

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Tālrunis: +420 513 030 111
E-pasts: brno@cak.cz

Tīmekļa vietne: https://www.cak.cz/en/

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

 • 36. panta 1. punkts

Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību attiecībā uz lēmumu

a) rajona tiesa (okresní soud)

b) rajona tiesa (okresní soud)

c) Brno Municipālā tiesa (Městský soud v Brně).

 • 66. pants

Tiesas un iestādes, kas kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos

Nepiemēro.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

 • 37. panta 1. punkts un 48. panta 1. punkts

Tiesas, kas kompetentas koriģēt apliecību

37. panta 1. punkts

a) rajona tiesa (okresní soud)

b) rajona tiesa (okresní soud)

c) Brno Municipālā tiesa (Městský soud v Brně).

48. panta 1. punkts – Privileģēti lēmumi

a) rajona tiesa (okresní soud) – 42. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

b) rajona tiesa – 42. panta 1. punkta b) apakšpunkts – 29. panta 6. punkts.

 • 49. pants

Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu

a) rajona tiesa (okresní soud) – 42. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

b) rajona tiesa (okresní soud) – 42. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

 • 30. panta 3. punkts

Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu

Rajona tiesa (okresní soud)

 • 40. panta 2. punkts

Tiesas, kas kompetentas atteikt lēmuma atzīšanu

Rajona tiesa (okresní soud)

 • 58. panta 1. punkts

Tiesas, kas kompetentas atteikt lēmuma izpildi

Rajona tiesa (okresní soud)

 • 61. panta 2. punkts

Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību par lēmumu atteikt izpildi

Rajona tiesa (okresní soud)

 • 62. pants

Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību par lēmumu atbilstoši 61. panta 2. punktam

Rajona tiesa (okresní soud)

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Rajona tiesas un/vai tiesu izpildītāji.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

 • 61. pants

Lēmumu atteikt izpildi pārsūdzība atbilstoši 61. un 62. pantam

Pārsūdzība atbilstoši 201. pantam un turpmākajiem pantiem Likumā Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss), ar grozījumiem.

 • 62. pants

Lēmumu atteikt izpildi turpmāka pārsūdzība atbilstoši 61. un 62. pantam

Prasība atzīt par neesošu atbilstoši 229. pantam un turpmākajiem pantiem Likumā Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss), ar grozījumiem.

Pārsūdzības pārskatīšana atbilstoši 236. pantam un turpmākajiem pantiem Likumā Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss), ar grozījumiem.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Bērnu starptautiskās tiesiskās aizsardzības birojs (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Tālrunis: 00420 542 215 522

Fakss: 00420 542 212 836

Е-pasts: podatelna@umpod.cz

Tīmekļa vietne: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersonas:

Zdeněk Kapitán, direktors

Markéta Kačerová Nováková, direktora vietniece

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Nav atbildes.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Čehu, slovāku, angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

 • 80., 81., 82. pants –

čehu, slovāku valoda

 • 91. panta 2. punkts –

čehu, slovāku valoda

Lapa atjaunināta: 12/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.