Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Regulas 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā minētā publiska akta sastādīšana ir notāra uzdevums. Notāru saraksts ir atrodams Notāru palātas (Notarite Koda) tīmekļa vietnē.

Regulas 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā minētās vienošanās reģistrācija ir vietējās pašvaldības civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroja (maakonnakeskus) uzdevums. Šo biroju saraksts ir atrodams šeit.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Pašlaik Igaunijā nav šādas administratīvas iestādes. Igaunijā notāru un civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroju pakalpojumi nav bezmaksas.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Igaunijā apliecības izdošana par lēmumu, kas minēts 36. panta 1. punktā, ir apgabaltiesas uzdevums.

Apliecības par publisku aktu, ko sastādījis notārs, vai apliecības par publisku vienošanos, kura sastādīta civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojā, kā minēts 66. pantā, var izdot notārs vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojs apgabala centra vietējā pašvaldībā. Notāru saraksts ir atrodams šeit un civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroju saraksts ir atrodams šeit.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Igaunijā apliecību koriģēšana, kā minēts 37. panta 1. punktā un 48. panta 1. punktā, un 49. pantā minētās apliecības izdošana ir apgabaltiesas uzdevums.

Notāra sastādītas publiska dokumenta apliecības koriģēšana, kā minēts 67. panta 1. punktā, ir notāra uzdevums. Notāru saraksts ir atrodams šeit.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojā sastādītas publiskas vienošanās apliecības koriģēšana, kā minēts 67. panta 1. punktā, ir apgabala centra vietējās pašvaldības uzdevums. Šo biroju saraksts ir atrodams šeit.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Pieteikumus, kas minēti 30. panta 3. punktā, 40. panta 2. punktā un 58. panta 1. punktā, iesniedz apgabaltiesā. Pieteikumus, kas minēti 61. panta 2. punktā iesniedz apgabaltiesā, un pieteikumus, kuri minēti 62. pantā, iesniedz Augstākajā Tiesā.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Igaunijā tiesu izpildītāju kompetencē ir lēmumu izpilde. Prasītājs izraugās tiesu izpildītāju, kas darbojas teritorijā, kurā atrodas parādnieka dzīvesvieta. Tiesu izpildītāji darbojas četros apgabaltiesu rajonos: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa un Virumaa.

Tiesu izpildītāju saraksts ir atrodams Tiesu izpildītāju un pārvaldnieku bankrota lietās palātas (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) tīmekļa vietnē.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Igaunijā pieteikumus, kas minēti 61. pantā, iesniedz apgabaltiesā, un 62. pantā minētā apstrīdēšana iespējama Augstākajā Tiesā.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Attiecībā uz 77. panta 1. punktu, 79. panta c), d) un e) punktu un 81. pantu centrālā iestāde Igaunijā ir:

Tieslietu ministrija (Justiitsministeerium)

Starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības nodaļa

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-pasts: central.authority@just.ee

Tālrunis: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

Attiecībā uz 79. panta a), b), f) un g) punktu un 80. un 82. pantu centrālā iestāde Igaunijā ir:

Sociālās apdrošināšanas pārvalde (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

E-pasts: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tālrunis: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Igaunijā bērna ievietošana bez iepriekšējas piekrišanas var notikt pie viena no vecākiem.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Saskaņā ar 91. panta 3. punktu Igaunijas iestādes pieņem komunikāciju igauņu un angļu valodā.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Saskaņā ar 91. panta 2. punktu valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri minēti 80., 81. un 82. pantā, un apliecību brīvā teksta laukiem, ir igauņu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 18/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.