Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Somija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Somijas tiesību aktos nav noteikumu par publiskiem aktiem vai vienošanos reģistrēšanu regulas nozīmē.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Somijā 74. panta 2. punktā minētā administratīvā iestāde ir Sociālās labklājības padome (somu valodā: Sosiaalilautakunta; zviedru valodā: Socialnämnd).

Kompetentā iestāde, kas var izsniegt apstiprinājumu, ka pieteikuma iesniedzēji atbilst juridiskās palīdzības saņemšanas prasībām: Juridiskās palīdzības birojs (somu valodā: oikeusaputoimisto; zviedru valodā: rättshjälpsbyrå).

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

36. panta 1. punktā minēto apliecību izdod tiesa vai iestāde, kas pieņēmusi lēmumu vai apstiprinājusi vienošanos.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tiesas, kuru kompetencē ir koriģēt apliecības, kas izdotas saskaņā ar 37. panta 1. punktu un 48. panta 1. punktu: tiesa vai cita iestāde, kas pieņēmusi lēmumu.

Tiesas, kurām ir jurisdikcija izdot 49. pantā minēto apliecību par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu: tiesa vai cita iestāde, kas apturējusi vai noraidījusi izpildi vai ar kuras lēmumu iepriekšējais lēmums vairs nav izpildāms vai tā izpildāmība ir ierobežota.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Tiesas, kurām ir jurisdikcija atzīt 30. panta 3. punktā minēto lēmumu un atteikt lēmuma atzīšanu (40. panta 2. punkts): apgabaltiesa (somu valodā: käräjäoikeus; zviedru valodā: tingsrätt).

Tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kā minēts 58. panta 1. punktā: apgabaltiesa (somu valodā: käräjäoikeus; zviedru valodā: tingsrätt).

Regulas 61. panta 2. punktā minētās iestādes un tiesas: apelācijas tiesa (somu valodā: hovioikeus; zviedru valodā: hovrätt).

Regulas 62. pantā minētās iestādes un tiesas: Augstākā tiesa (somu valodā: korkein oikeus; zviedru valodā: högsta domstolen).

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Ja izpilde attiecas uz aizgādību, dzīvesvietu vai saskarsmes tiesībām ar bērnu vai bērna atpakaļatdošanu uz citu dalībvalsti: apgabaltiesa (somu valodā: käräjäoikeus; zviedru valodā: tingsrätt).

Ja ir pagājuši mazāk nekā trīs gadi, kopš ir pieņemts lēmums par aizgādību, dzīvesvietu vai saskarsmes tiesībām ar bērnu vai bērna atpakaļatdošanu uz citu dalībvalsti, lēmuma izpildi var prasīt tiesu izpildītājam, nevis tiesai.

Ja izpilde attiecas uz tiesas izdevumiem: Somijas valsts Izpildes iestāde (somu valodā: Ulosottoviranomainen; zviedru valodā: Utsökningsmyndighet).

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

61. panta 2. punkts: lēmumu par izpildes atteikumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā. Apelācijas tiesai adresētie pārsūdzības pieteikumi būtu jānosūta tās apgabaltiesas kancelejai, kura izdevusi lēmumu.

62. pants: Augstākā tiesa. Augstākajai tiesai adresētie pārsūdzības pieteikumi būtu jānosūta tās apelācijas tiesas kancelejai, kura izdevusi lēmumu.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Oikeusministeriö (Tieslietu ministrija)

Kansainvälinen oikeusapu (Starptautiskā juridiskā palīdzība)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tālr.: +358 9 1606 7628

Fakss:+358 9 1606 7524

E-pasts: central.authority.om@gov.fi

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Somijā nav 82. panta 2. punktā minētās tuvo radinieku kategorijas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Papildus somu un zviedru valodai ir pieņemama arī angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

91. panta 2. punkts: Papildus somu un zviedru valodai ir pieņemama arī angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 22/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.