Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Notāri ir pilnvaroti konstatēt publisku aktu, kā minēts 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkta b) punktā.

Notāri un tiesu sekretāri (greffiers) ir pilnvaroti reģistrēt 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā minēto vienošanos.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Juridiskās palīdzības birojs (bureau d’aide juridictionnelle) pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas tiesā vai tā rajona birojs, kurā atrodas tiesa, kas izskatīs lietu.

Izņēmums noteikumā par vienotu juridiskās palīdzības biroju ir šādās tiesās esošie biroji:

  • Kasācijas tiesa (Cour de cassation);
  • Valsts padome (Conseil d'Etat);
  • Valsts Patvēruma tiesību tiesa (Cour nationale du droit d’asile).

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Apliecību izdošana par lēmumiem saskaņā ar 36. pantu laulības lietās, lietās par vecāku atbildību un lēmumiem, ar kuriem nosaka bērna atpakaļatdošanu:

- tās tiesas sekretārs, kura pieņēmusi lēmumu vai apstiprinājusi vienošanos.

Apliecību izdošana par lēmumiem saskaņā ar 66. pantu:

- tiesas priekšsēdētājs (ar deleģējumu — tiesnesis).

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tiesas, kuras ir kompetentas koriģēt 37. panta 1. punktā minētās apliecības: tiesas kancelejas vadītājs (directeur de greffe) vai tiesa, kas izdevusi apliecību.

Tiesas, kuras ir kompetentas koriģēt 48. panta 1. punktā minētās apliecības: iestāde, kas izdevusi apliecību.

Tiesas, kuras ir kompetentas izdot apliecību par apliecināta lēmuma izpildāmības neesību vai ierobežojumu, kā minēts 49. pantā: iestāde, kas izdevusi apliecību.

Tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam: tiesas priekšsēdētājs (ar deleģējumu — tiesnesis).

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Tiesas, kuras ir kompetentas atzīt lēmumu saskaņā ar 30. panta 3. punktu: tiesas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis.

Tiesas, kuras ir kompetentas atteikt atzīšanu saskaņā ar 40. panta 2. punktu: tiesas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis.

Tiesas, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam: tiesas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Tiesas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Francijā pārsūdzību iesniedz apelācijas tiesā (cour d’appel).

Ja atteikumu izdot apliecību par Francijas lēmumiem nav izdevis tiesnesis, to var nodot tiesas priekšsēdētājam. Tiesas priekšsēdētājs pieņem lēmumu pēdējā instancē pēc pieprasījuma iesniedzēja un pieprasījuma saņēmējas iestādes uzklausīšanas vai uzaicināšanas: Civilprocesa kodeksa (Code de procédure civile) 509-7. pants.

Turpmākas apstrīdēšanas gadījumā (62. pants) pārsūdzību iesniedz Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Attiecībā uz visu regulu, izņemot pārrobežu ievietošanu:

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civillietu un Valsts kancelejas direkcija)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Savstarpējās palīdzības, starptautisko privāttiesību un Eiropas tiesību departaments)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-pasts: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Tālr.: +33 (0)1 44 77 61 05

Attiecībā uz pārrobežu ievietošanu:

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Jauniešu tiesiskās aizsardzības direkcija)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Juridisko lietu un tiesību aktu birojs)

Pasta adrese: 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01

Biroju adrese: Le Millénaire 35 rue de la gare, 75019 Paris

Tālr.: +33 (01) 70 22 89 84

vai +33 (01) 70 22 75 82

E-pasts: saei.dpjj@justice.gouv.fr

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Nav citu tuvu radinieku kategoriju, izņemot vecākus.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Franču un angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Franču un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 29/08/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.