Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

  • Iestāde, kas minēta 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkta b) punktā: jebkura administratīva iestāde un Iedzīvotāju pakalpojumu centri (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Arī advokāti un notāri saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē viņu funkciju izpildi.
  • Iestāde, kas minēta 2. panta 2. punkta 3. apakšpunktā: kompetentā pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā (μονομελές πρωτοδικείο) vai notārs.
  • Iestāde, kas minēta 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkta b) punktā: -

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Grieķijā “administratīvās iestādes” nav iesaistītas juridiskās palīdzības piešķiršanas procedūrā. Kompetentās iestādes ir tiesas ar teritoriālo un ratione materiae jurisdikciju.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Iestāde, kas ir kompetenta izdot 36. panta 1. punktā minētās apliecības, ir tiesa, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu, vai iestāde (notārs), kas izdevusi dokumentu.

Iestāde, kas ir kompetenta izdot 66. pantā minētās apliecības, ir tiesa, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu, vai iestāde (notārs), kas izdevusi dokumentu.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Apliecību koriģēšana vai atsaukšana ir tās tiesas kompetencē, kura pieņēmusi lēmumu.

Apliecības izdošana par apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu ir tās tiesas kompetencē, kura pieņēmusi lēmumu.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Tiesa, kuras kompetencē ir lēmuma atzīšana (30. panta 3. punkts), atzīšanas atteikums (40. panta 2. punkts) un izpildes atteikums (58. panta 1. punkts), ir tās personas dzīvesvietas pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā, pret kuru prasīta izpilde. Ja minētās personas dzīvesvieta nav noteikta, ņem vērā šīs personas dzīvesvietas reģionu. Ja arī to nav iespējams noteikt, kompetentā tiesa ir Atēnu pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών).

Par apstrīdēšanu vai pārsūdzību (61. panta 2. punkts) kompetentā tiesa ir apelācijas tiesa (Εφετείο).

Par turpmāku apstrīdēšanu vai pārsūdzību (62. pants) kompetentā tiesa ir Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος).

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Par izpildi kompetentā iestāde ir tiesu izpildītājs (δικαστικός επιμελητής).

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Apstrīdēšana un pārsūdzība, kas minēta 61. pantā, tiek iesniegta (apelācijas (έφεση) kārtībā) apelācijas tiesā, savukārt 62. pantā minētā turpmākā apstrīdēšana vai pārsūdzība (kasācijas sūdzības veidā (αναίρεση)) tiek iesniegta Augstākajā tiesā.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Centrālā iestāde 76. panta piemērošanas nolūkā ir Tieslietu ministrijas (Υπουργείο Δικαιοσύνης) Starptautisko privāttiesību departaments (Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου).

Īpašo juridisko jautājumu direktorāta (Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων) vadītājs:

Vasilios Sarigiannidis

Starptautisko privāttiesību departamenta vadītāja:

Xanthippi Pappa

Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Tālr.: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E-pasts: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Grieķija nav nolēmusi, ka 1. punktā minētā piekrišana nav vajadzīga ievietošanai citur, nevis pie kāda no vecākiem.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Grieķu, angļu.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

  • 80. panta 3. punkts: grieķu
  • 81. panta 2. punkts: grieķu
  • 82. panta 4. punkts: grieķu
  • 91. panta 2. punkts: -
Lapa atjaunināta: 17/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.