Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ungārija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Ungārijas tiesībās nav būtiski.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Ungārijas tiesībās nav būtiski.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Regulas II pielikumā minētās apliecības izdod pirmās instances tiesa (36. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Regulas III pielikumā minētās apliecības izdod pirmās instances tiesa un kompetentā aizgādības iestāde (36. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Regulas IV pielikumā minētās apliecības izdod pirmās instances tiesa (Peštas Centrālā rajona tiesa) (36. panta 1. punkta c) apakšpunkts). 66. pants Ungārijas tiesībās nav būtisks.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Regulas II pielikumā minētās apliecības koriģē pirmās instances tiesa (37. panta 1. punkts). Regulas III pielikumā minētās apliecības koriģē pirmās instances tiesa, un Budapeštas un apgabalu pārvaldes, darbojoties kā bērnu aizsardzības un aizgādības biroji, koriģē III pielikumā minētās apliecības, kuras savās kompetences jomā izdevusi aizgādības iestāde (37. panta 1. punkts). Regulas IV pielikumā minētās apliecības koriģē pirmās instances tiesa (Peštas Centrālā rajona tiesa) (37. panta 1. punkts). Regulas V pielikumā minētās apliecības koriģē pirmās instances tiesa, un Budapeštas un apgabalu pārvaldes, darbojoties kā bērnu aizsardzības un aizgādības biroji, koriģē V pielikumā minētās apliecības, kuras savās kompetences jomā izdevusi aizgādības iestāde (48. panta 1. punkts). Regulas VI pielikumā minētās apliecības koriģē pirmās instances tiesa (48. panta 1. punkts). Regulas VII pielikumā minētās apliecības izdod pirmās instances tiesa un kompetentā aizgādības iestāde (49. panta 1. punkts). 66. pants Ungārijas tiesībās nav būtisks.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Attiecībā uz 30. panta 3. punktu: tiesa ar jurisdikciju ir rajona tiesa, kas darbojas tās apgabaltiesas atrašanās vietā, kurā atrodas atbildētāja domicils Ungārijā, vai, ja tāda nav – atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta Ungārijā (Budapeštā – Budas Centrālā rajona tiesa); ja tādas nav – rajona tiesa, kas darbojas tās apgabaltiesas atrašanās vietā, kurā atrodas prasītāja domicils Ungārijā, vai, ja tāda nav – prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta Ungārijā (Budapeštā – Budas Centrālā rajona tiesa); vai, ja prasītājam nav domicila, reģistrētas adreses vai pastāvīgas dzīvesvietas Ungārijā – Budas Centrālā rajona tiesa.

Attiecībā uz 52. pantu: izņemot lēmumus, publiskus aktus vai vienošanās par saskarsmi, tiesa ar jurisdikciju ir rajona tiesa, kas darbojas tās apgabaltiesas atrašanās vietā, kurā atrodas atbildīgās puses vai bērna pastāvīgā dzīvesvieta (Budapeštā – Budas Centrālā rajona tiesa); attiecībā uz lēmumiem, publiskiem aktiem vai vienošanās par saskarsmi tiesa ar jurisdikciju ir rajona tiesa, kas darbojas vietā, kurā atrodas bērna, ar kuru tiek prasīta saskarsme, domicils Ungārijā vai, ja tāda nav – pastāvīgā dzīvesvieta Ungārijā vai, ja to nav iespējams noskaidrot – Budas Centrālā rajona tiesa.

Attiecībā uz 40. panta 2. punktu: tiesa ar jurisdikciju ir rajona tiesa, kas darbojas tās apgabaltiesas atrašanās vietā, kurā atrodas atbildētāja domicils Ungārijā, vai, ja tāda nav – atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta Ungārijā (Budapeštā – Budas Centrālā rajona tiesa); ja tādas nav – rajona tiesa, kas darbojas tās apgabaltiesas atrašanās vietā, kurā atrodas prasītāja domicils Ungārijā, vai, ja tāda nav – prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta Ungārijā (Budapeštā – Budas Centrālā rajona tiesa); vai, ja prasītājam nav domicila, reģistrētas adreses vai pastāvīgas dzīvesvietas Ungārijā – Budas Centrālā rajona tiesa.

Attiecībā uz 58. panta 1. punktu: pieteikums ir jāiesniedz tiesā, kura norīko izpildi.

Attiecībā uz 61. panta 2. punktu: pārsūdzību var iesniegt pirmās instances tiesā un to izskata apgabaltiesa.

Attiecībā uz 62. pantu: pieprasījumi veikt pārskatīšanu jāiesniedz tiesā, kura pieņēma lēmumu pirmajā instancē, un tos izskata senāts.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Izņemot lēmumus, publiskus aktus vai vienošanās par saskarsmi, tiesa ar jurisdikciju ir rajona tiesa, kas darbojas tās apgabaltiesas atrašanās vietā, kurā atrodas atbildīgās puses vai bērna pastāvīgā dzīvesvieta (Budapeštā – Budas Centrālā rajona tiesa); attiecībā uz lēmumiem, publiskiem aktiem vai vienošanās par saskarsmi tiesa ar jurisdikciju ir rajona tiesa, kas darbojas vietā, kurā atrodas bērna, ar kuru tiek prasīta saskarsme, domicils Ungārijā vai, ja tāda nav – pastāvīgā dzīvesvieta Ungārijā vai, ja to nav iespējams noskaidrot – Budas Centrālā rajona tiesa.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Attiecībā uz 61. pantu: pārsūdzība.

Attiecībā uz 62. pantu: pārskatīšana.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Izņemot gadījumus, kas attiecas uz to bērnu atgriešanu, kuri aizvesti uz ārzemēm, un to bērnu atgriešanu, kuri aizvesti uz Ungāriju – Iekšlietu ministrija (adrese: 1054 Budapest Báthory utca 10, pasta adrese: 1884 Budapest, Pf. 1., tālrunis: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; e-pasts: gyergyam@bm.gov.hu).

Gadījumos, kas attiecas uz to bērnu atgriešanu, kuri aizvesti uz ārzemēm, un to bērnu atgriešanu, kuri aizvesti uz Ungāriju –Tieslietu ministrija (adrese: 1054 Budapest Báthory utca 12, pasta adrese: 1357 Budapest, Pf. 2., tālrunis: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188, fakss: +36-1-550-3946; e-pasts: nmfo@im.gov.hu).

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Ungārijas tiesībās nav būtiski.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Angļu un ungāru valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Ungāru valoda.

Lapa atjaunināta: 04/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.