Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem neviena iestāde nav konkrēti pilnvarota šim nolūkam, jo attiecīgos ģimenes tiesību jautājumus izskata Īrijas tiesas.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Par juridisko palīdzību atbild kompetentā iestāde, kas piešķir 74. panta 2. punktā minēto juridisko palīdzību. Juridiskās palīdzības padomes (LAB) kontaktinformācija:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Tālrunis: 066 947 1000
vietējais tālrunis: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Kompetentās tiesas ir šādas:

Apliecības izdošana — 36. panta 1. punkts

- lēmumam laulības lietās, izmantojot II pielikumā norādīto veidlapu –

Apgabaltiesa vai Augstā tiesa;

- lēmumam lietās par vecāku atbildību, izmantojot III pielikumā norādīto veidlapu –

Rajona tiesa, Apgabaltiesa vai Augstā tiesa;

- šīs regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam lēmumam, ar kuru norīko bērna atpakaļatdošanu, un attiecīgā gadījumā, jebkādiem lēmumam pievienotiem pagaidu pasākumiem, tostarp aizsardzības pasākumiem, ko norīko saskaņā ar 27. panta 5. punktu, izmantojot IV pielikumā norādīto veidlapu –

Augstā tiesa

Apliecības izdošana — 66. panta 1. punkts

- laulības lietās, izmantojot VIII pielikumā norādīto veidlapu –

Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem neviena tiesa vai iestāde nav kompetenta izdot apliecību par 66. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto publisko aktu vai vienošanos laulības lietās.

- publisku aktu vai vienošanos lietās par vecāku atbildību, izmantojot IX pielikumā norādīto veidlapu –

Rajona tiesa, Apgabaltiesa vai Augstā tiesa.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Apliecības koriģēšana – 37. panta 1. punkts

Tiesa, kas izdevusi apliecību saskaņā ar 36. panta 1. punktu, var koriģēt apliecību, ko tā izdevusi saskaņā ar 37. panta 1. punktu:

 • Rajona tiesa;
 • Apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa

Apliecības koriģēšana vai atsaukšana – 48. panta 1. punkts

Tiesa, kas izdevusi apliecību:

 • Rajona tiesa;
 • Apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa.

Apliecība par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu (lēmums, kas apliecināts saskaņā ar 47. pantu), 49. pants

Tiesa, kas izdevusi apliecību:

 • Rajona tiesa;
 • Apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa

Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem neviena tiesa vai iestāde nav kompetenta izdot apliecību par 66. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto publisko aktu vai vienošanos laulības lietās.

Tiesa, kas izdevusi apliecību publiskam aktam vai nolīgumam lietās par vecāku atbildību saskaņā ar 66. panta 1. punkta b) apakšpunktu, var koriģēt apliecību saskaņā ar 67. panta 1. punktu:

 • Rajona tiesa;
 • Apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa

66. panta 3. punkts saistībā ar 37. panta 1. punktu:

 • Rajona tiesa;
 • Apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

30. panta 3. punkts. Pieteikums lēmumam par to, ka nepastāv atzīšanas atteikuma pamatojumi. Regulas 30. panta 3. punktā minētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

52. pants. Izpildes panākšana. Regulas 52. pantā minētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

40. panta 1. punkts. Atzīšanas atteikums. Regulas 40. panta 1. punktā minētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

58. panta 1. punkts. Izpildes atteikums. Regulas 58. panta 1. punktā minētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

61. panta 2. punkts. Apstrīdēšana vai pārsūdzība — izpildes atteikums:

Apelācijas tiesa

62. pants. Iespēja iesniegt pārsūdzību Augstākajā tiesā atsevišķos gadījumos. Lēmumam jābūt saistītam ar vispārējām sabiedrības interesēm vai, pārsūdzība nepieciešama taisnīguma interesēs.

- Īrijā – Augstākā tiesa (the Supreme Court)

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Īrijā: – Augstā tiesa (the High Court)

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Pirmajā instancē pārsūdzību var iesniegt Augstajā tiesā.

Īrijā kasācijas sūdzību var iesniegt Apelācijas tiesā (tomēr jāatzīmē, ka saskaņā ar Īrijas Konstitūcijas noteikumiem Augstākā tiesa ir kompetenta pārskatīt Augstās tiesas nolēmumu, ja tā ir pārliecinājusies, ka pastāv ārkārtas apstākļi, kas pamato tiešu pārsūdzību Augstākajā tiesā.  Arī Augstākā tiesa ir kompetenta pārskatīt apelācijas tiesas nolēmumu, ja tā ir pārliecinājusies, ka ir izpildīti konkrēti Konstitūcijā paredzētie nosacījumi).

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Centrālā iestāde starptautiskās bērnu nolaupīšanas jautājumos

Department of Justice (Tieslietu departaments)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ireland

Tālrunis: + 353 1 859-2232

Fakss: + 353 1 479-0201

E-pasta adrese: internationalchildabduction@justice.ie
Tīmekļa vietne: https://www.justice.ie

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Neattiecas. Īrija nav izmantojusi 82. pantā paredzēto iespēju atbrīvot dažas tuvu radinieku kategorijas no prasības saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai Īrijā.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Angļu valoda, īru valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Angļu valoda, īru valoda.
Lapa atjaunināta: 17/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.