Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

a) Iestādes, kas minētas 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā un 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā:

- publiskās iestādes vai citas iestādes, kas pilnvarotas sagatavot publisku aktu, kā minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā: notāri (notaio), civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde (ufficiale dello stato civile), tiesa (autorità giudiziaria);

- publiskās iestādes, kas pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kā minēts 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā: civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde, tiesa (General Court (Tribunale) un Prokuratūra (Procura della Repubblica).

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

a) Iestādes, kas minētas 74. panta 2. punktā;

- administratīvās iestādes, kas piešķir juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā: nav.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Tiesas un iestādes, kas ir kompetentas izdot apliecības, kā minēts 36. panta 1. punktā un 66. pantā, un tiesas, kuras ir kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1. punktā, 49. pantā un 66. panta 3. punktā saistībā ar 37. panta 1. punktu;

- tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecības, kā minēts 36. panta 1. punktā un 66. pantā: vispārējās piekritības tiesa, Prokuratūra, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde;

- tiesas, kuras ir kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā un 48. panta 1. punktā, un vispārējās piekritības tiesas, kas ir kompetentas izdot apliecību, kurā norādīta apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšana vai ierobežojums, kā minēts 49. pantā: vispārējās piekritības tiesa, Prokuratūra, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

- Tiesas, kuras ir kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā un 48. panta 1. punktā: vispārējās piekritības tiesa, Prokuratūra, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde;

- Tiesas, kas ir kompetentas izdot apliecību, kurā norādīta apliecināta lēmuma apturēšana vai ierobežošana, kā minēts 49. pantā: vispārējās piekritības tiesa;

- Tiesas vai iestādes, kuras ir kompetentas saskaņā ar 66. panta 1. punktu izdotu apliecību koriģēt, kā noteikts 67. panta 1. punktā: vispārējās piekritības tiesa, Prokuratūra, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

c) Tiesas, kas minētas 30. panta 3. punktā, 52. pantā, 40. panta 1. punktā, 58. panta 1. punktā un 62. pantā, kā arī tiesas, kas minētas 61. panta 2. punktā:

- tiesas, kas minētas 30. panta 3. punktā, 52. pantā, 40. panta 1. punktā, 58. panta 1. punktā un 62. pantā, kā arī iestādes un tiesas, kas minētas 61. panta 2. punktā: vispārējās piekritības tiesa un Apelācijas tiesa (Corte di Appello);

- tiesas, kas minētas 62. pantā: Kasācijas tiesa (Corte di Cassazione).

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

d) Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde, kā minēts 52. pantā:

vispārējās piekritības tiesa un Apelācijas tiesa.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

e) Pārsūdzības procedūras, kas minētas 61.  un 62. pantā:

attiecībā uz 61. pantu – tiesvedība, kas sākta Apelācijas tiesā pēc teritoriālās piekritības; attiecībā uz 62. pantu – tiesvedība, kas sākta Augstākajā kasācijas tiesā (Corte Suprema di Cassazione).

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

f) Atbilstoši 76. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums, adrese un saziņas līdzekļi:

centrālā iestāde visā Itālijas teritorijā ir Juvenālās justīcijas un kopienas tiesvedības departaments (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Tālrunis: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fakss: +39 06 68808085

E-pasts: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Apliecināts e-pasts: prot.dgmc@giustiziacert.it

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Itālijā, izņemot vecākus, nav piederīgo kategorijas, kuru gadījumā bērna ievietošanai nebūtu nepieciešama atļauja.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

h) Valodas, kas ir pieņemamas saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu:

itāļu, angļu un franču valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

i) valodas, kas pieņemamas tulkojumiem saskaņā ar 80. panta 3. punktu, 81. panta 2. punktu, 82. panta 4. punktu un 91. panta 2. punktu:

informācija nav sniegta.

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.