Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Kompetentās iestādes, kas minētas regulas 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā (“publisks akts”), ir notāri. Informācija par notāriem, kas darbojas Lietuvas Republikā, ir sniegta Lietuvas Notāru palātas tīmekļa vietnē:

Regulas 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā minētā “vienošanās” Lietuvas valsts tiesību aktos pašlaik nav paredzēta.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (“Dienests”) ir iestāde, kura piešķir juridisko palīdzību, kas minēta Regulas 74. panta 2. punktā. Pieteikumus sekundārai valsts garantētai juridiskai palīdzībai iesniedz Dienesta teritoriālajās nodaļās:

 • Viļņas nodaļa (Odminių g. 3, Vilnius; tālrunis: (+370) 700 00 211);
 • Kauņas nodaļa (Kęstučio g. 21, Kaunas; tālrunis: (+370) 700 00 177);
 • Klaipēdas nodaļa (Vilties g. 10, Klaipėda; tālrunis: (+370) 700 00 191);
 • Šauļu nodaļa (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; tālrunis: (+370) 700 00 214).

Informācija par pašvaldībām, kuras apkalpo Dienesta teritoriālās nodaļas, ir sniegta Dienesta tīmekļa vietnē:

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Rajona tiesa (apylinkės teismas), kas pieņēmusi lēmumu, ir kompetenta izdot apliecību saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, savukārt Viļņas apgabaltiesa (apygardos teismas), kura pieņēmusi lēmumu, ir kompetenta izdot apliecību saskaņā ar 36. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Informācija par Lietuvas tiesām un to teritoriālo jurisdikciju ir sniegta Lietuvas tiesu tīmekļa vietnē:

Notāri, kuri apliecinājuši publiskus aktus, ir kompetenti izdod apliecības saskaņā ar regulas 66. pantu.

Notāri, kuri apliecinājuši publiskus aktus, ir kompetenti koriģēt apliecības saskaņā ar regulas 67. panta 1. punktu.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Rajona tiesa, kas pieņēmusi lēmumu, vai Viļņas apgabaltiesa, kura pieņēmusi lēmumu, ir kompetenta koriģēt apliecību saskaņā ar regulas 37. panta 1. punktu.

Rajona tiesa, kas pieņēmusi lēmumu, ir kompetenta koriģēt apliecības saskaņā ar regulas 48. panta 1. punktu.

Rajona tiesa, kas pieņēmusi lēmumu, ir kompetenta izdot apliecību par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu saskaņā ar regulas 49. pantu.

Informācija par Lietuvas tiesām un to teritoriālo jurisdikciju ir sniegta Lietuvas tiesu tīmekļa vietnē:

Notāri, kuri apliecinājuši publiskus aktus, ir kompetenti izdod apliecības saskaņā ar regulas 66. pantu.

Notāri, kuri apliecinājuši publiskus aktus, ir kompetenti koriģēt apliecības saskaņā ar regulas 67. panta 1. punktu.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Regulas 30. panta 3. punktā minētā kompetentā tiesa ir Lietuvas Apelācijas tiesa (apeliacinis teismas).

Regulas 40. panta 2. punktā minētā kompetentā tiesa ir Lietuvas Apelācijas tiesa.

Regulas 58. panta 1. punktā minētās kompetentās iestādes vai tiesas ir:

 • Lietuvas Apelācijas tiesa, ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir regulas 39. pants vai citi regulā noteikti iemesli;
 • tiesu izpildītāji, ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir citi valsts tiesību aktos noteikti iemesli, ko regula pieļauj.

Regulas 61. panta 2. punktā minētās kompetentās tiesas ir:

 • Lietuvas Apelācijas tiesa, ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir regulas 39. pants vai citi regulā noteikti iemesli;
 • rajona tiesas vai tiesu izpildītāji, kas īsteno lēmumu, ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir citi valsts tiesību aktos noteikti iemesli, ko regula pieļauj.

Regulas 62. panta 2. punktā minētās kompetentās tiesas ir:

 • Lietuvas Augstākā tiesa (Aukščiausiasis Teismas), ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir regulas 39. pants vai citi regulā noteikti iemesli;
 • rajona tiesas un nākamajā instancē Lietuvas Augstākā tiesa, ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir citi valsts tiesību aktos noteikti iemesli, ko regula pieļauj.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Regulas 52. pantā minētās iestādes, kuru kompetencē ir izpilde, ir tiesu izpildītāji. Informācija par tiesu izpildītājiem, kas darbojas Lietuvas Republikā, un viņu teritoriālo jurisdikciju ir sniegta Lietuvas Tiesu izpildītāju palātas tīmekļa vietnē:

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Pārsūdzības procedūras, kas minētas 61. pantā, ir šādas:

 • ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir regulas 39. pants vai citi regulā noteikti iemesli – pieprasījums pārskatīt Lietuvas Apelācijas tiesas lēmumu attiecībā uz pieteikumu par izpildes atteikumu, pieprasījumu var iesniegt trīsdesmit dienu laikā pēc dienas, kurā lēmums ir izsniegts pusei. Šo pieprasījumu pārbauda Lietuvas Apelācijas tiesa trīs tiesnešu sastāvā. Noteikumus individuālu sūdzību pārbaudei mutatis mutandis piemēro šo pieprasījumu pārbaudei. Visos gadījumos lēmumu pieņem tiesa, kura pārbaudīja pieprasījumu pārskatīt lēmumu attiecībā uz pieteikumu par izpildes atteikumu. Šis lēmums kļūst galīgs tā pieņemšanas dienā;
 • ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir citi valsts tiesību aktos noteikti iemesli, ko regula pieļauj – sūdzība par tiesu izpildītāja rīkojumu attiecībā uz pieteikuma par izpildes atteikumu, sūdzību tiesu izpildītājam var iesniegt divdesmit dienu laikā pēc dienas, kurā sūdzības iesniedzējam kļuva zināms vai būtu vajadzējis uzzināt par tiesu izpildītāja rīkojumu attiecībā uz pieteikuma par izpildes atteikumu, bet ne vēlāk kā deviņdesmit dienas pēc dienas, kad tika veikta attiecīgā darbība. Tiesu izpildītājs pārbauda sūdzību piecu dienu laikā pēc tās saņemšanas un izdod rīkojumu par to. Ja tiesu izpildītājs noraida sūdzību pilnībā vai tās daļu, sūdzību un tiesu izpildītāja rīkojumu nodod rajona tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas tiesu izpildītāja birojs, vēlākais, tajā darba dienā, kad rīkojums izdots.

Pārsūdzības procedūras, kas minētas 62. pantā, ir šādas:

 • ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir regulas 39. pants vai citi regulā noteikti iemesli, Lietuvas Apelācijas tiesas lēmumu attiecībā uz pieteikumu par izpildes atteikumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē tiesvedību kasācijas tiesā. Pārsūdzību kasācijas kārtībā Lietuvas Augstākajā tiesā var iesniegt trīs mēnešu laikā pēc dienas, kurā tika pieņemts pārsūdzamais lēmums;
 • ja pieteikuma par izpildes atteikumu pamatā ir citi valsts tiesību aktos noteikti iemesli, ko regula pieļauj, rajona tiesas lēmumu par tiesu izpildītāja rīkojumu attiecībā uz pieteikuma par izpildes atteikumu var atsevišķi pārsūdzēt septiņu darba dienu laikā pēc dienas, kurā lēmums ir izsniegts pusei. Šo atsevišķo pārsūdzību apgabaltiesai iesniedz ar tās rajona tiesas starpniecību, kuras lēmums tiek pārsūdzēts. Apgabaltiesas lēmumu attiecībā uz rajona tiesas lēmuma atsevišķo pārsūdzību var pārsūdzēt kasācijas kārtībā saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē tiesvedību kasācijas tiesā. Pārsūdzību kasācijas kārtībā Lietuvas Augstākajā tiesā var iesniegt trīs mēnešu laikā pēc dienas, kurā tika pieņemts pārsūdzamais lēmums.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Saskaņā ar regulas 76. pantu izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums, adrese un saziņas līdzekļi:

- Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija ir centrālā iestāde, kura atbildīga par informācijas par valsts tiesību aktiem, procedūrām un pakalpojumiem, kas pieejami lietās par vecāku atbildību, kā minēts regulas 77. panta 1. punktā, paziņošanu; adrese: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; tālrunis: (+370 5) 266 29 81; fakss: (+370 5) 262 59 40; e-pasts: rastine@tm.lt informācijas paziņošanai pa pastu vai e-pastu; informācija Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: https://tm.lrv.lt/lt; angļu valodā: https://tm.lrv.lt/en;

- Valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas dienests, kas darbojas Sociālā nodrošinājuma un darba lietu ministrijas paspārnē (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) ir centrālā iestāde, kura atbildīga par to pārējo funkciju izpildi, kas regulā noteiktas centrālajām iestādēm; adrese: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; tālrunis: (+370 5) 231 0928; e-pasts: info@vaikoteises.lt informācijas paziņošanai pa pastu vai e-pastu; Valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas dienesta, kas darbojas Sociālā nodrošinājuma un darba lietu ministrijas paspārnē, tīmekļa vietnes informācija lietuviešu valodā: https://vaikoteises.lt/; angļu valodā: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Lietuvas tiesību aktos nav noteiktas tuvu radinieku kategorijas, kā minēts 82. panta 2. punktā, pie kurām ievietojot bērnu, nebūtu nepieciešama Lietuvas kompetentās iestādes piekrišana.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Angļu, kā arī lietuviešu valoda ir pieņemama saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Valoda, kas pieņemama tulkojumiem saskaņā ar 80. panta 3. punktu, 81. panta 2. punktu, 82. panta 4. punktu un 91. panta 2. punktu, ir lietuviešu valoda.

Lapa atjaunināta: 26/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.