Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Iestāde, kas ir pilnvarota sagatavot publisku aktu, kā minēts 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkta b) punktā

Visi notāri, kas ir Luksemburgas Lielhercogistes Notāru palātas (Chambre des Notaires) locekļi.

Iestāde, kas ir pilnvarota reģistrēt 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā minēto vienošanos

Neattiecas.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Tiesa, kas ir kompetenta izdot apliecību par lēmumu saskaņā ar 36. panta 1. punktu

Rajona tiesas (Tribunal d’arrondissement) priekšsēdētājs

Tiesa vai iestāde, kas ir kompetenta izdot tādu apliecību par publisku aktu vai vienošanos, kas minēta 66. pantā

Neattiecas.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tiesa, kas ir kompetenta koriģēt 37. panta 1. punktā minētās apliecības

Tiesa, kas izdevusi apliecību

Tiesa, kas ir kompetenta koriģēt 48. panta 1. punktā minētās apliecības

Tiesa, kas izdevusi apliecību

Tiesa, kas ir kompetenta izdot apliecību, kurā norādīta apliecināta lēmuma apturēšana vai ierobežošana, kā minēts 49. pantā

Tiesa, kas izdevusi apliecību

Tiesas vai iestādes, kuras ir kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 3. punktu, koriģēt atbilstoši 37. panta 1. punktam

Neattiecas.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Tiesa, kas ir kompetenta atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts)

Rajona tiesa, kas skata civillietas (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Tiesa, kuras kompetencē ir izpilde, kā minēts 52. pantā

Neattiecas

Tiesa, kuras kompetencē ir atzīšanas atteikums (40. panta 2. punkts)

Rajona tiesa, kas skata civillietas (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Tiesa, kuras kompetencē ir lēmuma izpildes atteikums (58. panta 1. punkts)

Rajona tiesa, kas skata civillietas (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Tiesa, kuras kompetencē ir pārsūdzības procedūras attiecībā uz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu (61. panta 2. punkts)

Apelācijas tiesa, kas skata civillietas (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Tiesa, kas ir kompetenta pārskatīt nolēmumu, kurš pieņemts par 61. pantā minēto pārsūdzību (62. pants)

Augstākā Tiesa (Cour de Cassation)

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Visi tiesu izpildītāji, kas ir Luksemburgas Lielhercogistes Tiesu izpildītāju palātas (Chambre des huissiers) locekļi.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Pārsūdzības procedūras attiecībā uz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu (61. pants)

Pārsūdzības, kas paredzētas 61. pantā, iesniedz šādā tiesā:

- Luksemburgā: apelācijas tiesa, kas skata civillietas (Cour d’appel siégeant en matière civile).

Pārsūdzības procedūras attiecībā uz nolēmumu, kas pieņemts par 61. pantā minēto pārsūdzību (62. pants)

Kā noteikts 61. pantā, nolēmumu par pārsūdzību var apstrīdēt:

- Luksemburgā: iesniedzot kasācijas sūdzību.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Valsts ģenerālprokurors (Procureur Général d’Etat) ir izraudzītā centrālā iestāde:

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tālrunis: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Fakss: (+352) 47 05 50

E-pasta adrese: parquet.general@justice.etat.lu

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Franču, vācu, angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Franču un vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 16/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.